Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.
 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. DIČ

1. Oficiální název:

Město Veltrusy

2. Důvod a způsob založení:

S účinností od 1.7.1994 Obec Veltrusy určena městem dle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 36a jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jeho činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v plném znění.

Město:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
 • Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec je spravována Zastupitelstvem města Veltrusy (dále jen zastupitelstvo města), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo má celkem11 členů a schází se podle potřeby min. 5x do roka. Jeho jednání jsou veřejná a může se jich zúčastnit každý občan.

Zastupitelstvo města:

Starosta: Volák Filip, Mgr.
Místostarostka: Hrubešová Ludmila, Ing.
Andrle Jakub, Ing.
Bělková Barbora, Mgr.
Havlín Bronislav
Krčmová Věra 
Novák Martin, Ing.
Ponert Petr, Mgr.
Ponert Martin, Mgr. Ing.
Štulík Vladimír, Ing. 
Šťastná Barbora, Ing. 

Seznam organizací:

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

4.3 Úřední hodiny

Stavební úřad, matrika, evidence obyvatel

pondělí: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
středa: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30

Podatelna, pokladna, CzechPoint, ověřování podpisů a listin

pondělí: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
úterý: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
středa: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
čtvrtek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
pátek: 8.00 – 12.00

Formulář písemné žádosti můžete doručit elektronicky na adresu podatelna@veltrusy.cz nebo poštou na adresu Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy; IDDS: yn2bwnn

4.4 Telefonní čísla

Mgr. Filip Volák – starosta 315 781 187
 Ing. Ludmila Hrubešová – místostarostka  317 070 290
Nikola Formanová – asistentka starosty 317 070 291
Martina Pražáková – matrika, evidence obyvatel 315 781 143
Zuzana Šobová – pokladna, podatelna, ověřování, Czech POINT 317 070 294
Dagmar Kyselá – referentka 770 123 105
Marie Václavíková – účetní 317 070 293
Ing. Josef Košťál - stavební úřad pro obce Veltrusy, Všestudy, Hostín u Vojkovic, Dášníky 315 781 177
Martina Hofmanová – stavební úřad pro obce Zlosyň, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Bukol, Křivousy 317 070 292

4.5 Adresa internetové stránky

www.veltrusy.cz

4.6 Adresa e-podatelny

podatelna@veltrusy.cz

4.7 E-mail

veltrusy@veltrusy.cz

4.8 ID datové schránky

yn2bwnn

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0460025399/0800

6. IČ

00237272

7. DIČ

Město není plátcem DPH.

Sazebník úhrad za poskytování informací Městským úřadem Veltrusy

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
 2. Sazebník výše úhrad:
  1. Cena kopie nebo počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou kopie nebo počítačového tisku
černobílá kopie formát A4

jednostranná 3,- Kč
oboustranná 5,- Kč

  formát A3 jednostranná 3,- Kč
oboustranná 5,- Kč
barevná kopie formát A4 jednostranná 6,- Kč
oboustranná 8,- Kč
  formát A3 není možná
 1. Běžné poskytování informací je zdarma
 2. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 80,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací vice pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 3. paušál provozních nákladů (materiál, energie) – 15,- Kč
 4. ostatní náklady – dle skutečných vynaložených nákladů
 5. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči – CD/DVD disk – 10,- Kč
 6. náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

Poučení

 1. Nelze poskytnout informaci, která má povahu:
  1. názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s § 2 odst. 4 zákona o informacích,
  2. utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona o informacích,
  3. obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o informacích,
  4. informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle §10 zákona o informacích,
  5. předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu § 11 zákona o informacích,
  6. osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu s § 11 a 12 zákona o informacích.
 3. Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem úhrad za poskytování informací, tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace, poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

8. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

9. Formuláře

Všechny formluáře naleznete zde.