Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.
 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. DIČ

1. Oficiální název:

Město Veltrusy

2. Důvod a způsob založení:

S účinností od 1.7.1994 Obec Veltrusy určena městem dle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 36a jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jeho činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v plném znění.

Město:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
 • Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec je spravována Zastupitelstvem města Veltrusy (dále jen zastupitelstvo města), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo má celkem11 členů a schází se podle potřeby min. 5x do roka. Jeho jednání jsou veřejná a může se jich zúčastnit každý občan.

Zastupitelstvo města:

Starosta: Volák Filip Mgr.
Místostarosta: Morávek Jaroslav Ing.
Baránková Marta Ing.
Čapek Tomáš
Dykast Martin Ing.
Kohout Michal
Kyselý Richard
Pochobradský František MVDr.
Ponert Martin Mgr. Ing.
Šťastná Barbora Ing.
Štulík Vladimír Ing.

Seznam organizací:

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

4.3 Úřední hodiny

Stavební úřad, matrika, evidence obyvatel

pondělí: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
středa: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30

Podatelna, pokladna, CzechPoint, ověřování podpisů a listin

pondělí: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
úterý: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
středa: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30
čtvrtek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
pátek: 8.00 – 12.00

Formulář písemné žádosti můžete doručit elektronicky na adresu podatelna@veltrusy nebo poštou na adresu Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy; IDDS: yn2bwnn

4.4 Telefonní čísla

Mgr. Filip Volák – starosta 315 781 187
Ing. Jaroslav Morávek – místostarosta 317 070 290
Nikola Formanová – asistentka starosty 317 070 291
Martina Pražáková – matrika, evidence obyvatel 315 781 143
Zuzana Šobová – pokladna, podatelna, ověřování, Czech POINT 317 070 294
Dagmar Kyselá – referentka 770 123 105
Marie Václavíková – účetní 317 070 293
Ing. Josef Košťál - stavební úřad pro obce Veltrusy, Všestudy, Hostín u Vojkovic, Dášníky 315 781 177
Martina Hofmanová – stavební úřad pro obce Zlosyň, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Bukol, Křivousy 317 070 292

4.5 Adresa internetové stránky

www.veltrusy.cz

4.6 Adresa e-podatelny

podatelna@veltrusy.cz

4.7 E-mail

veltrusy@veltrusy.cz

4.8 ID datové schránky

yn2bwnn

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0460025399/0800

6. IČ

00237272

7. DIČ

Město není plátcem DPH.

Sazebník úhrad za poskytování informací Městským úřadem Veltrusy

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
 2. Sazebník výše úhrad:
  1. Cena kopie nebo počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou kopie nebo počítačového tisku
černobílá kopie formát A4

jednostranná 3,- Kč
oboustranná 5,- Kč

  formát A3 jednostranná 3,- Kč
oboustranná 5,- Kč
barevná kopie formát A4 jednostranná 6,- Kč
oboustranná 8,- Kč
  formát A3 není možná
 1. Běžné poskytování informací je zdarma
 2. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 80,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací vice pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 3. paušál provozních nákladů (materiál, energie) – 15,- Kč
 4. ostatní náklady – dle skutečných vynaložených nákladů
 5. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči – CD/DVD disk – 10,- Kč
 6. náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

Poučení

 1. Nelze poskytnout informaci, která má povahu:
  1. názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s § 2 odst. 4 zákona o informacích,
  2. utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona o informacích,
  3. obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o informacích,
  4. informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle §10 zákona o informacích,
  5. předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu § 11 zákona o informacích,
  6. osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu s § 11 a 12 zákona o informacích.
 3. Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem úhrad za poskytován          informací, tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace, poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

8. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

9. Formuláře

Všechny formluáře naleznete zde.