Kácení dřevin rostoucích mimo les

​Potřebujete pokácet staré, poškozené, nemocné či překážející stromy na zahradě? I když se jedná o dřeviny na vašem vlastním pozemku, kácení je potřeba řešit v souladu s platnou legislativou. Dbejte proto následujících informací.

Účely kácení:

 1. Kácení dřevin bez povolení
 2. Kácení dřevin na základě povolení
  Jak správně žádat
 3. Kácení dřevin na základě oznámení 
  Jak správně oznámit kácení dřevin
 4. Havarijní kácení dřevin
  Jak správně oznámit havarijní kácení
 5. Kácení dřevin pro účely stavebního záměru
  Jak správně žádat o vydání závazného stanoviska

Další informace:

1/ Kácení dřevin bez povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se dle vyhlášky nevyžaduje pro

 • dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 • ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
 • porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let, pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

Kácení, které je možné provádět bez povolení, je vhodné nechat na období vegetačního klidu.

zpět na seznam

2/ Kácení dřevin na základě povolení (§ 8 odst. 1 zákona)

O kácení dřevin, které nespadají do výše uvedené kategorie, se rozhoduje ve správním řízení na základě podané žádosti. Jde o kácení stromů s obvodem kmene větším než 80 cm, zapojených porostů přesahujících plochu 40 m2 a kácení všech stromů ve stromořadích.

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.

Jak správně žádat o povolení ke kácení dřevin

Žádost o povolení ke kácení dřevin musí obsahovat:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • je-li žadatelem vlastník pozemku, doložení vlastnického práva,
 • není-li žadatelem vlastník pozemku, doložení nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze‑li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením;
  • to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
 • zdůvodnění žádosti.

Žádost je nutné podat písemnou formou viz kontakt. Formulář najdete níže.

zpět na seznam

3/ Kácení dřevin na základě oznámení (§ 8 odst. 2 zákona)

Ve stanovených případech lze pokácet dřevinu na základě podaného oznámení. Kácení musí být však oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Jde o tyto případy:

 • kácení z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů. (Výchovná probírka je prováděna pomocí kladného nebo záporného výběru, při kterém dochází v průběhu růstu porostu ke snižování počtu jedinců odstraňováním nežádoucích jedinců, a to s cílem zlepšení jeho stability a zajištění dlouhodobé existence, a to vždy s ohledem na konkrétní požadovanou funkci porostu.),
 • kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení,
 • odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze
 • kácení z důvodů zdravotních. Zdravotním důvodem pro kácení dřevin jsou situace, kdy stav a rozsah napadení dřevin významně ohrožuje okolní dřeviny. Může se jednat o výjimečné případy napadení dřevin epidemickými chorobami a masivního (kalamitního) napadení škůdci a patogeny ve smyslu § 7 odst. 2 zákona. Za kácení ze zdravotních důvodů nelze považovat kácení suchých dřevin.  

Jak správně oznámit kácení dřevin

Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li oznamovatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků4), při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav5), v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
 • zdůvodnění oznámení.

zpět na seznam

4/ Havarijní kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona)

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Za stav dřevin, který zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví, resp. zřejmě a bezprostředně hrozí škoda značného rozsahu (kácení v krajní nouzi), se považuje takový stav, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Jde o případy, kdy dojde k okamžité změně stavu dřevin (např. závažné ohrožení stability stromu působením přírodních živlů) nebo změně místa, kde dřevina roste (např. sesuvy půdy, které mají za následek odkrytí kořenového systému).

Jak správně oznámit havarijní kácení

Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • specifikaci dřevin, které byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
 • zdůvodnění oznámení,
 • doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (např. fotodokumentace).

zpět na seznam

5/ Kácení dřevin pro účely stavebního záměru (§ 8 odst. 6 zákona)

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného

 • v územním řízení,
 • v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • ve společném územním a stavebním řízení,
 • společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Závazné stanovisko je vydáváno v souladu s § 149 správního řádu.

Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 zákona se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle věty první obdobně.

Jak správně žádat o vydání závazného stanoviska

Žádost o vydání závazného stanoviska musí obsahovat:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze‑li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
 • zdůvodnění žádosti.

K žádosti o závazné stanovisko je nutné předložit příslušnou projektovou dokumentaci stavby, jejíž součástí je koordinační situace, ze které je zřejmá kolize dřevin se stavebním záměrem.

zpět na seznam

Měření stromů  

 • Nelze-li změřit kmen ve výšce 130 cm na zemí, měří se pod větvením.
 • Jde-li o strom větvící se pod stanovenou výší, měří se obvod kmene pod větvením.
 • Jde-li o strom vícekmenný, měří obvod jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm a provede se výpočet obvodu tzv. náhradního kmene. Z naměřených hodnot se vypočte poloměr jednotlivých kmenů a pomocí něho i plochy řezů vedených pomyslně rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130 cm. Součet jednotlivých ploch je plochou řezu tzv. náhradního kmene stanoveného pro tyto potřeby. Z této náhradní plochy se vypočítá příslušný obvod kmene. Je-li takto odvozený obvod kmene menší než 80 cm, povolení ke kácení není třeba.
 • Není-li možné změřit obvod kmenů (např. kvůli jejich srůstu), lze měřit přímo jejich průměr.

zpět na seznam

Období vhodné pro kácení

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Povinnost dodržení doby vegetačního klidu pro kácení dřevin neplyne striktně z obecně závazného právního předpisu a vzhledem k vazbě vegetačního klidu na aktuální klimatické podmínky není období vegetačního klidu ani kalendářně závazně vymezeno. Doporučení kácet dřeviny v době vegetačního klidu je třeba respektovat zejména s ohledem na další zájmy chráněné zákonem. V geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního roku

zpět na seznam

Formuláře

Formulář je v příloze a v hyperlinku níže:

zpět na seznam

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení 

povolení dle § 8 odst. 1 zákona: 60 - 90 dnů
oznámení dle § 8 odst. 2 zákona: do 15 dnů
oznámení dle § 8 odst. 4 zákona: na vědomí
závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 zákona: 30 - 60 dnů

Právní předpisy

Opravné prostředky a jejich uplatňování

 • Proti rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení.
 • Odvolání se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, prostřednictvím Městského úřadu Veltrusy. 
 • Počet vyhotovení odvolání musí být shodný s počtem účastníků řízení uvedených v  rozhodnutí.
 • Odvolání se podává běžnou formou dopisu, ve kterém by měly být základní údaje, tj. kdo odvolání podává, proti kterému rozhodnutí (číslo rozhodnutí, datum vydání, číslo jednací) a z obsahu musí být zřejmý důvod odvolání. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.

V rámci mimořádných opravných prostředků lze:

 • podat podnět na přezkoumání pravomocného rozhodnutí. Podnět k němu dává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Postup se řídí § 94 až § 99 správního řádu,
 • obnovit řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu. V řízení postupuje správní orgán podle ustanovení § 100 a 102 správního řádu. V první fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda obnovu řízení povolí, resp. nařídí. Je-li obnova povolena (nařízena), je vedeno nové řízení. Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší.

Závazné stanovisko ke kácení dřevin vydané pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, lze zrušit nebo změnit nadřízeným správním orgánem (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí) pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

zpět na seznam

Sankce v případě nedodržení povinností

Pokuty za nerespektování zákona se pohybují v částkách desetitisíců za jeden strom až po statisíce za skupinu dřevin:

 • Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, je možné vyměřit pokutu až do 20 tis. Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 tis. Kč.
 • Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu ve výši do 1 mil. Kč.

Věcně a místně příslušným orgánem vydávajícím povolení ke kácení dřevin je pro katastrálním území města Veltrusy Městský úřad Veltrusy.

zpět na seznam

Kontakt:

 • Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy, kancelář č. 6
 • telefon: 778 706 672
 • e-mail (pro více informací, nikoliv podávání žádostí): dreviny@veltrusy.cz

Podání žádosti (nutno písemnou formou):

 • elektronicky na e-mail: podatelna@veltrusy.cz
 • datovou schránkou ID: yn2bwnn
 • poštou na adresu Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy
 • osobně na podatelně Městského úřadu, Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Kdo je oprávněn žádat:

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, nájemce nebo uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka/ů pozemku, není-li žadatelem vlastník pozemku.

zpět na seznam