Matrika

Matrika

Kontakt:

Úřední hodiny

Obce spadající pod matriční úřad:

 • Veltrusy
 • Zlosyň
 • Všestudy - část: Dušníky nad Vltavou
 • Hostín u Vojkovic
 • Vojkovice - části: Bukol, Dědibaby, Křivousy
 • Nová Ves - části: Nové Ouholice, Staré Ouholice, Vepřek, Miřejovice
 • Ledčice

Matrika vyřizuje:

 1. vydávání matričních dokladů a jejich druhopisy
 2. určení otcovství
 3. uzavření manželství
 4. změna jména a příjmení
 5. legalizace: ověřování pravosti podpisu
 6. vidimace: ověřování shody opisu nebo kopie

1. Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisy

Matriční doklady

 •  rodný list, oddací list, úmrtní list
 •  vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (poplatek 500,- Kč)
 •  osvědčení o církevním sňatku
 •  za prvopis matričního dokladu se neplatí žádný poplatek

Druhopis matričního dokladu:

 •  vydává se na základě písemné žádosti jako osobní doklad nebo na základě plné moci
 •  poplatek je 100,-Kč, který se platí v hotovosti v pokladně městského úřadu
zpět na seznam

2. Určení otcovství

Podat žádost mohou rodiče, kteří se osobně dostaví na kterýkoliv matriční úřad ještě před narozením dítěte a učiní souhlasné prohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti

Doklady: 

Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:

 1. rodné listy
 2. platné občanské průkazy
 3. pravomocný rozsudek o rozvodu
 4. těhotenský průkaz

V případě, že se jedná již o narozené dítě, předloží rodiče tyto doklady:

 1. rodné listy rodičů
 2. rodný list dítěte
 3. platné občanské průkazy
 4. případně pravomocný rozsudek o rozvodu

Poplatky zde nejsou žádné.

zpět na seznam

3. Uzavření manželství

Sňatek českých občanů:

Doklady potřebné k uzavření manželství:                                                                                                       

 • platný občanský průkaz
 • popř. pravomocný rozsudek o rozvodu
 • popř. úmrtní list manžela (manželky)
 • rodný list

Svatební obřady se provádějí v obřadní místnosti městského úřadu, nebo po domluvě na jiném vhodném místě.

Poplatky:                                                                                                                                                             

 • 1.000,-Kč – správní poplatek za uzavření manželství mimo hlavní obřadní místnost nebo mimo termín (bez poplatku jsou obřady v obřadní místnosti – každý pátek)

Obřady na zámku

Rezervace termínu se provádějí na Správě zámku Veltrusy, doklady potřebné ke svatebnímu obřadu se vyřizují na naší matrice.

Sňatek českého občana s cizincem:

doklady potřebné k uzavření manželství:

 • rodný list
 • platný cestovní doklad – prokazuje totožnost a státní občanství
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (pokud toto vysvědčení v cizině nevydávají, je třeba potvrzení, že vysvědčení není vydáváno)
 • doklad o rodinném stavu (svobodný, pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list)
 • čestné prohlášení cizince, že rozumí mluvenému i psanému českému jazyku (v případě, že cizinec nerozumí českému   jazyku, musí mít úředního tlumočníka)
 • potvrzení o trvalém pobytu v cizině
 • potvrzení o druhu pobytu v ČR (vydává cizinecká policie nejdříve 7 dní před sňatkem)

Všechny doklady vystavené v cizině musí být samostatně přeloženy do českého jazyka českým úředním tlumočníkem a opatřeny tlumočnickou doložkou. Seznamy tlumočníků jsou k dispozici u krajského soudu nebo v ústředním seznamu tlumočníků na ministerstvu spravedlnosti a jsou volně přístupné.

Pokud mezinárodní smlouva požaduje na cizinci superlegalizaci (tj. vyšší ověření dokladů cizího státu), lze tuto superlegalizaci nahradit apostillou. Apostilla musí být na každém jednotlivém cizojazyčném dokladu. Není přípustné, aby originály cizojazyčných dokladů byly sešity společně a opatřeny jedinou apostillou.

Úplné doklady je nutné předložit nejpozději 1 měsíc před termínem sňatku.

Poplatky:

 • 3.000,-Kč – správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR
 • 2.000,-Kč – správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR

zpět na seznam

4. Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

Žádost podává:

 • občan ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR
 • fyzická osoba, která není občanem ČR, ale má povolen trvalý pobyt na území ČR

Změna příjmení se povolí:

 • zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod

Změna příjmení se nepovolí:

 • žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak
 • žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů
 • jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Žádost se podává:

na matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR :

 • u nezletilého dítěte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu
 • na Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není
 • jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož matriční knize je narození zapsáno

Náležitosti žádosti:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo  uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých  dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

Potřebné doklady:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden)
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Poplatky:

Občan zaplatí správní poplatek 100,- Kč:

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak 1 měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo     pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí občan 1. 000,- Kč.

Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodičů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Lhůta

Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

zpět na seznam

5. Legalizace – ověřování pravosti podpisu

K prokázání totožnosti je nutné předložit:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU
 • jde-li o cizince, průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
 • nebo průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
 • nebo průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.- úřad za obsah listin neodpovídá

Legalizace se neprovede:

 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého

Poplatky: 

 • za ověření každého podpisu se platí správní poplatek 30,-Kč

zpět na seznam

6. Vidimace – ověřování shody opisu nebo kopie listin

 • k ověření shody opisu nebo kopie listiny je třeba předložit originál nebo již ověřenou listinu

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížky, šeky, směnky nebo jiné cenné papíry, losy, sázenky, protesty směnky, geometrické plány, rysy nebo technické kresby
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis

Poplatky:

 •  za vidimaci každé stránky formátu A4 se platí správní poplatek 30,- Kč

zpět na seznam