Usnesení zastupitelstva

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

2024

18. zasedání 24. 4. 2024, 17. zasedání 10. 4. 202416. zasedání 20. 3. 202415. zasedání 15. 2. 202414. zasedání 7. 2. 2024

2023

13. zasedání 13. 12. 2202312. zasedání 15. 11. 202311. zasedání 18. 10. 202310. zasedání 6. 9. 20239. zasedání 2. 8. 20238. zasedání 21. 6. 20237. zasedání 3. 5. 20236. zasedání 29. 3. 20235. zasedání 1. 3. 2023, 4. zasedání 25. 1. 2023

2022

3. zasedání 14. 12. 20222. zasedání 16. 11. 20221. zasedání 19. 10. 202242. zasedání 15. 9. 202241. zasedání 4. 8. 202240. zasedání 27. 6. 202239. zasedání 8. 6. 202238. zasedání 4. 5. 2022,

2021

34. zasedání 8. 12. 202133. zasedání 3. 11. 202132. zasedání 29. 9. 2021, 31. zasedání 1. 9. 202130. zasedání 28. 7. 202129. zasedání 30. 6. 202128. zasedání 26. 5. 202127. zasedání 28. 4. 202126. zasedání 31. 3. 202125. zasedání 24. 2. 202124. zasedání 20. 1. 2021

2020

23. zasedání 14. 12. 202022. zasedání 4. 11. 202021. zasedání 7. 10. 202020. zasedání 2. 9. 202019. zasedání 5. 8. 202018. zasedání 17. 6. 202017. zasedání 6. 5. 2020, 16. zasedání 26. 2. 2020

--------------------------------------------------

18. zasedání 24. 4. 2024

Přítomni: Mgr. Barbora Bělková, Mgr. Soňa Dekastello, Ing. Ludmila Hrubešová (příchod: 19:12), Lukáš Kohout, Bc. Michal Koldinský, Věra Krčmová, Ing. Soňa Machová, Ph.D., Ing. Martin Novák, Antonín Pražák, Mgr. Václava Víšková, Mgr. Filip Volák
Nepřítomni: -

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 18. zasedání.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelky mgr. Soňu Dekastello a Věru Krčmlvou ověřovatelkami 18. zápisu ze dne 24. 4. 2024.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Účetní závěrka MŠ za rok 2023

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Veltrusy za rok 2023 s výsledkem hospodaření +20.833,05 Kč, který bude použit k pokrytí ztráty z minulých let.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Účetní závěrka ZŠ za rok 2023

Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) schvaluje účetní závěrku Základní školy Veltrusy za rok 2023 s výsledkem hospodaření +1.511.127,29 Kč z hlavní činnosti, + 141.611 Kč z vedlejší činnosti a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 1.511.127,29 Kč  do rezervního fondu a 141.611 Kč do fondu odměn Základní školy Veltrusy.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Účetní závěrka města za rok 2023

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b), odst.2, §84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku města Veltrusy za rok 2023 s výsledkem hospodaření + 18.402.687,08 Kč. Zisk bude použit jako finanční rezerva pro další roky.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje celoroční hospodaření města v roce 2023 a závěrečný účet města za rok 2023 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023 s výrokem: „bez výhrad“.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ Grantový program 2024 - zápis

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2024 a souhlasí s rozdělením dotací pro jednotlivé oblasti programu dle tabulky č. 1 a tabulky č. 2.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ Grantový program 2024 - ASPV

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí se spolkem ASPV Veltrusy, z. s., IČO: 47010479, se sídlem Alešova 296, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií (el. energie, plyn), vody a nájmu v budově TJ Sokol Veltrusy“ v předložené podobě (část 4 podkladů).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Koldinský)

9/ Grantový program 2024 - AFK

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí se spolkem AFK Veltrusy, z. s., IČO: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, oprava kabin, údržbu travnatých ploch“ v předložené podobě (část 5 podkladů).

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

10/ Grantový program 2024 - AFK

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí se spolkem RC Havránek, z. s., IČO: 27028593, se sídlem Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz rodinného centra, náklady na nájem a energie a běžný provoz, tzn. nákup vybavení či pomůcek pro kurzy, cen do soutěží, potřeb pro jednorázové akce, vybavení herny, platby externím pomocníkům“ v předložené podobě (část 6 podkladů).

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

11/ Grantový program 2024 - SDH

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí se spolkem SDH Veltrusy, z. s., IČO: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2024“ v předložené podobě (část 7 podkladů).

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

12/ Grantový program 2024 - Sokol

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí se spolkem TJ Sokol Veltrusy, IČO: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště (energie a voda), výstavba zděného plotu za tenisovým kurtem, zateplení směrem k restauraci, doplnění antuky na venkovních hřištích, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ v předložené podobě (část 8 podkladů).

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

13/ Záměr pronájmu pozemku 483/12

Zastupitelstvo města Veltrusy
schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 483/12 (o výměře 890 m2) nebo jeho část v k. ú. Veltrusy (LV 10001) za účelem vybudování stožáru pro provoz radiotelekomunikačních vysílačů a jeho technického zázemí,
ukládá místostarostovi Lukáši Kohoutovi zajistit zveřejnění tohoto záměru
a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta výběrem vhodného nájemce a přípravou nájemní smlouvy na pronájem předmětných nemovitých věcí.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

14/ Schválení nájemní smlouvy (Klicperova č. p. 439)

Zastupitelstvo města Veltrusy
schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu služebního bytu 1+kk s příslušenstvím v budově č. p. 439 stojící na pozemku parc. č. st. 17/2 (o výměře 137 m2) v k. ú. Veltrusy (LV 10001) za cenu 3 000 Kč měsíčně s Mariyou Pohorilyak
a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta k podpisu smlouvy.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

15/ VZMR – zpracování Místní energetické koncepce Města Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a Směrnicí města Veltrusy č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyhlášení veřejné zakázky na zpracování místní energetické koncepce města Veltrusy prostřednictvím společnosti ENERGON Grid s.r.o. (IČO: 25727362).
Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí komisi pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky ve složení: Lukáš Kohout, Michal Koldinský a Adéla Seidelová.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

17. zasedání 10. 4. 2024

Přítomni: Mgr. Barbora Bělková, Mgr. Soňa Dekastello, Ing. Ludmila Hrubešová, Lukáš Kohout, Bc. Michal Koldinský, Věra Krčmová, Ing. Soňa Machová, Ph.D., Ing. Martin Novák, Antonín Pražák, Mgr. Václava Víšková, Mgr. Filip Volák

Nepřítomni: -

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 17. zasedání.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelky Ing. Ludmilu Hrubešovou a Ing. Soňu Machovou, Ph.D. ověřovatelkami 17. zápisu ze dne 10. 4. 2024.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Veřejná zakázka na stavební práce „ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben - opakované zadávací řízení“

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, opakované vypsání veřejné zakázky na 1. etapu stavebních prací k projektu „ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben” podle zadávací dokumentace připravené společností OTIDEA Admin s.r.o.
Zastupitelstvo města Veltrusy dále schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci této veřejné zakázky ve složení uvedeném v důvodové zprávě.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

16. zasedání 20. 3. 2024

Přítomni: Mgr. Barbora Bělková, Mgr. Soňa Dekastello, Ing. Ludmila Hrubešová (příchod: 19:12), Lukáš Kohout, Bc. Michal Koldinský, Věra Krčmová, Ing. Soňa Machová, Ph.D., Ing. Martin Novák, Antonín Pražák, Mgr. Václava Víšková, Mgr. Filip Volák

Nepřítomni: -

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 16. zasedání.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitele Bc. Michala Koldinského a zastupitele Antonína Pražáka ověřovateli 16. zápisu ze dne 20. 3. 2024.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby (ČEZ Distribuce, a. s.) - parc. č. 72 a 1065/1

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc. č. 72 a 1065/1 v k. ú. Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 2 000,- Kč.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a. s.) - č. p. 117

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích města parc. č. 3/1, 1062/1, 1073, 1065/1, 107/2, parc. č. st. 129 v k.ú. Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 17 090,- Kč.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce, a. s.) - 1065/1

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku města parc. č. 1065/1 v k.ú. Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 2 000,- Kč.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Žádost o finanční podporu (Zdravotní klaun, o. p. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí poskytnutí dotace spolku Zdravotní klaun, o. p. s., IČO: 265 47 953, ve výši 10.000 Kč za účelem podpory financování programů organizace Zdravotní klaun, o. p. s a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí poskytnutí dotace spolku Linka bezpečí, z. s., IČO: 613 83 198, ve výši 10.000 Kč za účelem finanční podpory provozu Linky bezpečí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků (Nevajgluj, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností NEVAJGLUJ a.s., IČO: 191 80 632.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Schválení kupní smlouvy (pozemek parc. č. 145/2)

Zastupitelstvo města
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 145/2 o celkové výměře 178 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 145 o výměře 1.823 m2 (LV 934 pro k. ú. a obec Veltrusy), za cenu 89.000 Kč
a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta k podpisu smlouvy.

Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Pražák)

10/ Schválení nájemní smlouvy (pozemek parc. č. 562/1)

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části (500 m2) pozemku parc. č. 562/1 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1.138 m2 vedeného v katastru nemovitostí na LV 10001 pro k. ú. a obec Veltrusy za cenu 10.000 Kč ročně s Mgr. xxxxx xxxxx a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta k podpisu smlouvy.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

11/ Záměr pronájmu služebního bytu Klicperova č. p. 439

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout byt 1+kk s příslušenstvím v budově č. p. 439 stojící na pozemku parc. č. st. 17/2 (o výměře 137 m2) v k. ú. Veltrusy (LV 10001), ukládá místostarostovi Lukáši Kohoutovi záměr zveřejnit, a pověřuje místostarostu výběrem vhodného nájemce a přípravou nájemní smlouvy na pronájem předmětných nemovitých věcí. Záměr je přílohou tohoto usnesení.

Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

12/ Žádost o změnu v organizace školního roku 2024/2025 ZŠ Veltrusy a)

Zastupitelstvo města Veltrusy ruší usnesení č. 4 z 15. zasedání zastupitelstva konaného dne 15. 2. 2024 ohledně úpravy organizace školních roků 2023/2024 a 2024/2025.

Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

13/ Žádost o změnu v organizace školního roku 2024/2025 ZŠ Veltrusy b)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se změnou v organizaci školního roku 2024/2025 z důvodu přístavby budovy školy, a to tak, že školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 16. září 2024.

Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

14/ Veřejná zakázka na 1. etapu stavebních prací k projektu „ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben” - zrušení veřejné zakázky

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zrušení veřejné zakázky na 1. etapu stavebních prací projektu „ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben“ z důvodu nemožnosti dodržet závazné dílčí termíny časového harmonogramu prací, které byly součástí zadávacích podmínek.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 3 (Hrubešová, Krčmová, Pražák)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

15. zasedání 15. 2. 2024

Přítomni: Mgr. Bělková Barbora, Mgr. Dekastello Soňa, Ing. Hrubešová Ludmila, Kohout Lukáš, Bc. Koldinský Michal, Ing. Novák Martin, Pražák Antonín, Mgr. Víšková Václava, Mgr. Volák Filip
Nepřítomni: Krčmová Věra, Ing. Machová Soňa, Ph.D

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 15. zasedání.

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdrželi se: 1 (Hrubešová)

2/Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitele Bc. Michala Koldinského a zastupitele Ing. Martina Nováka ověřovateli 14. zápisu ze dne 7. 2. 2024.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

3/ Veřejná zakázka na 1. etapu stavebních prací k projektu „ZŠ Veltrusy – výstavba odborných učeben” – výběr zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 12 ze dne 15. 11. 2023 schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky na 1. etapu stavebních prací k projektu ‚ZŠ Veltrusy – Výstavba odborných učeben‘ společnost První KEY-STAV, a.s., IČO: 25385127, s nabídnutou cenu 56.200.000,00 Kč bez DPH (68.002.000, 00 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o dílo.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

4/ Žádost o změnu v organizace školního roku 2023/2024 a 2024/2025 ZŠ Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se změnou v organizaci školního roku 2023/2024 a 2024/2025 z důvodu přístavby budovy školy, a to tak, že školní rok 2023/2024 bude ukončen v pátek 14. června 2024 a školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 16. září 2024.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

zpět nahoru

---------------------------------------------

14. zasedání 7. 2. 2024

Přítomni: Mgr. Bělková Barbora, Mgr. Dekastello Soňa, Ing. Hrubešová Ludmila, Kohout Lukáš, Bc. Koldinský Michal, Ing. Machová Soňa, Ph.D, Ing. Novák Martin, Pražák Antonín, Mgr. Volák Filip
Nepřítomni: Krčmová Věra, Mgr. Víšková Václava

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 14. zasedání.

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdrželi se: 1 (Hrubešová)

2/Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitele Bc. Michala Koldinského a zastupitele Ing. Martina Nováka ověřovateli 14. zápisu ze dne 7. 2. 2024.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

3/Grantový program města Veltrusy na rok 2024

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program města Veltrusy na rok 2024 a Zásady grantového programu v aktualizovaném znění.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

4/Kolektivní smlouva pro rok 2024

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2024 v předloženém znění.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

5/Smlouva o přeložce kanalizace - ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben (Středočeské vodárny, a. s. & VKM, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením Smlouvy o přeložce kanalizace se společnostmi Vodárny Kladno-Mělník, a.s. a Středočeské vodárny, a. s. v souvislosti s přístavbou školy a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

6/Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí poskytnutí dotace Spolku pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES ve výši 7.000 Kč za účelem finanční podpory provozu záchranné stanice pro zraněné živočichy z volné přírody a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

7/Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 2024“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2024.

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdrželi se: 1 (Pražák)

8/Schválení místa a času pro konání slavnostních obřadů

Zastupitelstvo města schvaluje, že oddávacím dnem pro zbytek volebního období 2022–2026 bude vždy první pátek v měsíci od 10 do 13 hodin a oficiální obřadní místností bude Výstavní síň Ladislava Čepeláka při MěÚ (Palackého 9) a Komunitní centrum U Havrana (Chotkova 65).

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

9/Úprava odměn neuvolněných členů zastupitelstva v souladu s novelizací zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje úpravu měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva ve smyslu § 73 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. března 2024 následovně:
neuvolněný místostarosta 39.926 Kč,
zastupitel – předseda výboru nebo komise 3.106 Kč,
zastupitel – člen výboru nebo komise 2.603 Kč,
zastupitel – bez dalších funkcí 1.568 Kč).

 • pro: 6
 • proti: 0
 • zdrželi se: 3 (Hrubešová, Kohout, Pražák)

10/ Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493, pozemek parc. č. st. 511

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu s firmou Sys-DataCom s. r. o., IČO 264 88 400 na pronájem části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493 a pověřuje starostu podpisem dodatku v předloženém znění.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

11/ Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493, pozemek parc. č. st. 511

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu s firmou Připojen, s. r. o., IČO 290 44 065 na pronájem části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

12/ Pověření ke kontrole právnických a podnikajících fyzických osob ohledně nakládání s odpady

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí pověření pracovnice MěÚ Veltrusy Dagmar Kyselé a místostarostky Barbory Bělkové ke kontrole právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady podle zákona o odpadech.

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdrželi se: 1 (Hrubešová)

13/ Přejmenování části ulice Pod Horami na Dlouhá

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s § 84 odst. 2) písm. s) zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, název ulice „Dlouhá“ v části tvořené pozemky parc. č. 1086/1 a parc. č. 1080 zapsané v Katastru nemovitostí pro k. ú. a obec Veltrusy na komunikaci II/101 a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta k úkonům vedoucím definování této změny v systému RÚIAN ČÚZK a aktualizaci názvu ulice v mapových portálech.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

14/ Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností městské policie mezi městem Veltrusy a obcí Nelahozeves

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením “Veřejnoprávní smlouvy o výkonu činností městské policie mezi městem Veltrusy a obcí Nelahozeves” v předloženém znění.

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdrželi se: 1 (Pražák)

15/ VZMR - Technický dozor stavby ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben - výběr dodavatele TDS

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí města Veltrusy č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu společnost Warantia, s.r.o., IČO 01558994 jako dodavatele technického dozoru stavebníka (TDS) na stavební práce “ZŠ Veltrusy – Výstavba odborných učeben” v hodnotě 312.000 Kč bez DPH (377.520 Kč včetně DPH) a souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

16/ VZMR - Výběr zhotovitele mlatových cest na hřišti za hřbitovem

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se společností ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o., IČO 14504588, na zhotovení dvou mlatových cest: pochozí cesty na dětském hřišti v ul. Jiráskova a dále pojezdové cesty k zadnímu služebnímu vjezdu na hřbitov z ul. Jiráskova v hodnotě 456.274,85 Kč bez DPH (552.092,55 Kč vč. DPH).

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

17/ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o svozu a nakládání s odpadem

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě o svozu a nakládání s odpadem města Veltrusy ze dne 20. 12. 2021 a pověřuje starostu jeho podpisem.

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdrželi se: 0

zpět nahoru

---------------------------------------------

13. zasedání 13. 12. 2023

Přítomni: Mgr. Bělková Barbora, Mgr. Dekastello Soňa, Ing. Hrubešová Ludmila (příchod 20:47), Kohout Lukáš, Bc. Koldinský Michal, Krčmová Věra, Ing. Machová Soňa, Ph.D, Ing. Novák Martin, Mgr. Víšková Václava, Mgr. Volák Filip
Nepřítomni: Pražák Antonín

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 13. Zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Věru Krčmovou a zastupitelku Ing. Soňu Machovou, Ph.D. ověřovateli 13. zápisu ze dne 13. 12. 2023.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve městě Veltrusy (OZV č. 1/2023)

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve městě Veltrusy v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2024.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 2 (Víšková, Volák)

4/ Rozpočet města Veltrusy na rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2024 členěný dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích včetně prostředků na termínovaném účtu a úvěrem.
- Příjmy 100 563 tis. Kč
- Výdaje 164 000 tis. Kč
- Financování 63 437 tis. Kč

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 2 (Krčmová, Víšková)

Příchod zastupitelky Hrubešové (20:47)

5/ Návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2024

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo po projednání bodu o jeho odročení na další zasedání zastupitelstva.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti (ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zastoupené společností EJK s. r. o., na pozemku parc. č. 112/1, parc. č. 399/6, parc. č. 402/1, parc. č. 403/21, parc. č. 403/39, parc. č. 403/41, parc. č. 403/42, parc. č. 407/37, parc. č. 1065/1 zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. a obec Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 107.000 Kč; a pověřuje starostu jejím podpisem.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností městské policie mezi městem Veltrusy a obcí Nelahozeves

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo po projednání “Veřejnoprávní smlouvy o výkonu činností městské policie mezi městem Veltrusy a obcí Nelahozeves” o odročení bodu na další zasedání zastupitelstva.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 2 (Bělková, Volák)

8/ Dodatek č. 10 ke Smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele (skládce odpadu)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje znění Dodatku č. 10 ke Smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele (skládce odpadu) ze dne 19. 11. 2008 a pověřuje starostu jeho podpisem.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

12. zasedání 15. 11. 2023

Přítomni: Mgr. Bělková Barbora, Mgr. Dekastello Soňa, Ing. Hrubešová Ludmila, Kohout Lukáš, Bc. Koldinský Michal, Ing. Machová Soňa, Ph.D, Ing. Novák Martin, Pražák Antonín, Mgr. Víšková Václava, Mgr. Volák Filip
Nepřítomni: Krčmová Věra,

1/Schválení programu 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 12. Zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Ludmilu Hrubešovou a zastupitele Antonína Pražáka ověřovateli 12. zápisu ze dne 15. 11. 2023.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/Smlouva o nájmu části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493 (pozemek parc. č. st. 511)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu s firmou Vantage Towers, s. r. o., IČO 090 56 009 na pronájem části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493 a pověřuje starostu města podpisem předložené smlouvy.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 3 (Hrubešová, Koldinský, Pražák)

4/Smlouva o spolupráci – Projekt “Chytré zastávky” – rozšíření o zastávku STS

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením upravené Smlouvy o spolupráci při modernizaci zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, p. o., Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 05792291 a pověřuje místostarostku města Veltrusy Barboru Bělkovou podpisem smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Hrubešová)
 • Zdrželi se: 1 (Pražák)

5/Záměr pronájmu pozemku parc. č. 562/1 (zahrada)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 562/1 o výměře 1.138 m2 nebo jeho část, zapsaný v katastru nemovitostí v k. ú. a pro obec Veltrusy a ukládá místostarostovi Lukáši Kohoutovi záměr zveřejnit a připravit nájemní smlouvu.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 2 (Hrubešová, Pražák)

6/Veřejná zakázka na stavební práce k projektu „Výstavba odborných učeben Základní školy Veltrusy – 1. etapa”

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vypsání veřejné zakázky na 1. etapu stavebních prací k projektu „ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben“ podle zadávací dokumentace připravené společností OTIDEA Admin s.r.o.

Zastupitelstvo města Veltrusy dále schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci této veřejné zakázky ve složení uvedeném v důvodové zprávě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/Závěrkové listy – plyn a elektřina

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s výsledky aukce na nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze společnosti Českomoravská komoditní burza Kladno, IČ: 49546392, dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro období 01.01.2024 - 31.12.2024, schvaluje vybraného dodavatele EP Energy Trading, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČO: 27386643 jako dodavatele s nejvýhodnější nabídkou na dodávku elektřiny a vybraného dodavatele Pražskou plynárenskou, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 60193492 jako dodavatele s nejvýhodnější nabídkou na dodávku plynu, předložené závěrkové listy pro burzovní obchod se silovou elektřinou: pro Město Veltrusy (závěrkový list č. EL-20231018-3934-1); pro Základní školu Veltrusy (závěrkový list č. EL-20231018-3934-2); pro Mateřskou školu Veltrusy (závěrkový list č. EL-20231018-3934-3), předložené závěrkové listy pro burzovní obchod s plynem: pro Město Veltrusy (závěrkový list č. PL-20231031-3490-1); pro Základní školu Veltrusy (závěrkový list č. PL-20231031-3490-2) na rok 2024.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

11. zasedání 18. 10. 2023

Přítomni: Mgr. Bělková Barbora, Mgr. Dekastello Soňa, Ing. Hrubešová Ludmila, Kohout Lukáš, Bc. Koldinský Michal, Krčmová Věra, Ing. Machová Soňa, Ph.D, Ing. Novák Martin, Pražák Antonín, Mgr. Víšková Václava, Mgr. Volák Filip
Nepřítomni: -

1/Schválení programu 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 11. Zasedání.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Mgr. Dekastello Soňu a zastupitele Bc. Koldinského Michala ověřovateli 11. zápisu ze dne 18. 10. 2023.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/Darovací smlouva (Povodí Vltavy, s. p.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy mezi Městem Veltrusy a Povodím Vltavy, s.p., na přijetí vodního díla “Protipovodňové ochrany města Veltrusy” a souvisejících pozemků do svého vlastnictví se všemi závazky a pověřuje starostu města Mgr. Veltrusy Filipa Voláka podpisem této smlouvy.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/Žádost o podporu domácí hospicové péče (Hospic Tempus, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Hospic Tempus, z. s. ze dne 5. 9. 2023, schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč spolku Hospic Tempus, z. s., a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/Vstup města do spolku Otevřená města, z. s.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání přihlášky o řádné členství ve spolku Otevřená města, z. s., Hudcova 239/7, 621 00 Brno, IČO: 051 29 061, včetně výše ročního příspěvku 3 Kč/občana a pověřuje místostarostu města Lukáše Kohouta k podání přihlášky a zastupování města Veltrusy ve spolku.

 • Pro: 9
 • Proti: 1 (Hrubešová)
 • Zdrželi se: 1 (Pražák)

6/Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací (Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, p. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování dotací“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb pro občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, p. o., s účinností od 19. 10. 2023 na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přistoupení k Pověření Středočeského kraje pod smlouvou č. S-1598/SOC/2023 uzavřenou s organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, dne 1. 3. 2023.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti VKM, a. s.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000, Sb. (Zákon o obcích v platném znění) zástupce pro všechny druhy valných hromad pro rok 2024 společnosti "Vodárny Kladno-Mělník, a. s.", IČO: 4635691, a to starostu Mgr. Filipa Voláka a jeho náhradníky: starostu Kralup nad Vltavou pana Libora Lesáka a místostarostu města Veltrusy Lukáše Kohouta.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/Smlouva o spolupráci - Projekt “Chytré zastávky” (IDSK, p. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o spolupráci při modernizaci zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, p. o., Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 05792291 a pověřuje místostarostku Města Veltrusy Mgr. Barboru Bělkovou podpisem smlouvy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0 
 • Zdrželi se: 2 (Hrubešová, Pražák)

9/Žádost o poskytnutí dotace (AFK Veltrusy, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost o poskytnutí individuální dotace pro Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s., ze dne 5. 10. 2023, schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč spolku Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

10/Nájemní smlouva na pronájem zubní ordinace (Palackého 117)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání v druhém nadzemním podlaží „Lékařského domu“ na adrese: Palackého č.p. 117, Veltrusy, který je součástí pozemku parc. č. st. 146, a to s nájemcem paní A. B., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxx za cenu 11.177 Kč měsíčně, a to na období min. 5 let a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

11/Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností městské policie mezi Veltrusy a Nelahozevsí (záměr)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se záměrem připravit a uzavřít “Veřejnoprávní smlouvu o výkonu činností městské policie mezi městem Veltrusy a obcí Nelahozeves”.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

12/Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Veltrusy

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s §102, odst. 2, písm. j, zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách obce na 16 zaměstnanců.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 3 (Hrubešová, Krčmová, Pražák)

13/Smlouva o dodání a montáži herních prvků

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením smlouvy o dodání a montáži herních prvků se společností Hřiště hrou, s.r.o., IČ: 03673073 za cenu 980.418 Kč bez DPH, tj. 1.186.306 Kč včetně DPH a pověřuje místostarostku města Barboru Bělkovou podpisem smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

10. zasedání 6. 9. 2023

Přítomni: Bělková, Dekastello, Hrubešová, Kohout, Koldinský, Machová, Novák, Víšková, Volák
Nepřítomen: Krčmová, Pražák

1/ Schválení programu 10. zasedání

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 10. Zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Ing. Soňu Machovou, Ph.D. a zastupitelku Mgr. Václavu Víškovou ověřovateli 10. zápisu ze dne 6. 9. 2023.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Vydání Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části “Za Kaplí” - prohlášení

Zastupitelstvo města Veltrusy prohlašuje, že návrh Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uvedenými v § 68 odst. 4.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Vydání Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části “Za Kaplí” - vydání opatření obecné povahy

Zastupitelstvo města Veltrusy vydává podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále také jen „stavební zákon“, v souladu s § 71 odst. 3 a odst. 6 stavebního zákona, ustanovením § 62 odst. 1 stavebního zákona, a dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřením obecné povahy Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí v rozsahu pozemků ve vlastnictví Města Veltrusy.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Schválení smlouvy se SFŽP - dotace na elektromobil

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s podpisem Smlouvy č. 5220300240 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt: „Nákup užitkového elektromobilu“.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu zastupitelky

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi členkou zastupitelstva města Mgr. Václavou Víškovou a Městem Veltrusy ve formě dohody o provedení práce s účinností od 15. 9. 2023.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Víšková)
18:47 příchod zastupitele Nováka

7/ Záměr pronajmout nebytové prostory v lékařském domě (Palackého 117)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Palackého č. p. 117, Veltrusy, 277 46 (stavba občanského vybavení) v k. ú. a obci Veltrusy, okres Mělník (LV 10001) – tzv. „lékařský dům“, a to za účelem provozování lékařských služeb - zubní ordinace a ukládá starostovi města záměr zveřejnit a připravit nájemní smlouvu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Záměr pronájmu pozemku parc. č. 562/1 (zahrada)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 562/1 o výměře 1.138 m2 zapsaný v katastru nemovitostí v k. ú. a pro obec Veltrusy a ukládá místostarostovi Lukáši Kohoutovi záměr zveřejnit a připravit nájemní smlouvu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Odvolání stávajícího člena finančního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy odvolává Tomáše Bednáře z funkce člena finančního výboru.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

10/ Volba nového člena finančního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy volí do funkce člena finančního výboru Ing. Ludmilu Hrubešovou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

11/ Schválení dodavatele dětského a cvičebního hřiště v lokalitě “Za Kaplí” - zrušení usnesení

Zastupitelstvo města Veltrusy ruší usnesení č. 14 ze 39. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo 8. června 2022.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

12/ Schválení dodavatele dětského a cvičebního hřiště v lokalitě “Za Kaplí” - schválení dodavatele

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje realizaci projektu ORLEN Unipetrol lidem Vybudování hřiště “Za Kaplí” firmou Hřiště hrou s.r.o, Sobotecká 810, Turnov, IČO: 03673073, v hodnotě do 999.000 Kč bez DPH.
Pro: 8
Proti: 1 (Hrubešová)
Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

9. zasedání 2. 8. 2023

Přítomni: Bělková, Hrubešová, Kohout, Krčmová, Machová, Novák, Víšková, Volák
Nepřítomen: Dekastello, Koldinský, Pražák

1/ Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 9. zasedání.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Ludmilu Hrubešovou a zastupitele Martina Nováka ověřovateli 9. zápisu ze dne 2. 8. 2023.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 118/2

Zastupitelstvo města Veltrusy nevyhovuje žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 118/2 v k. ú. Veltrusy ze dne 12. 6. 2023 (MUV-1863/2023).
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Žádost o finanční podporu na “XV. Miřejovické půlení 2023”

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč spolku „MARATON KLUB MIŘEJOVICE, z. s.“ a
 • souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje přijetí dotace na pořízení přetlakového ventilátoru s vodní tryskou, světlem a síťkou pro generování lehké pěny z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu akceschopnosti jednotek SDH obcí z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 46.925 Kč, tj. 50 % z celkových předpokládaných uznatelných nákladů akce
 • a pověřuje starostu města Veltrusy uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu a stavby protipovodňového opatření (Povodí Vltavy, s.p.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu a stavby protipovodňového opatření uzavřené dne 10. 10. 2012 s Povodím Vltavy, s.p. a pověřuje starostu města Veltrusy Filipa Voláka podpisem tohoto dodatku.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Podání žádosti o převod nemovitostí do majetku města od ÚZSVM

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje podání žádosti o převod vlastnických práv z České republiky jednající prostřednictvím ÚZSVM pro Město Veltrusy u těchto nemovitých věcí: budova bez čp/če ležící na pozemku parc. č. 163/2 vč. předmětného pozemku, budova bez čp/če ležící na pozemku parc. č. st. 1053 vč. předmětného pozemku, pozemky parc. č. 951/2, 951/3, 951/4, 951/8, 951/9, 964/1, budova bez čp/če ležící na pozemku parc. č. 1054 vč. předmětného pozemku, a pozemek parc. č. 790
 • a pověřuje místostarostu města Veltrusy Lukáše Kohouta podpisem žádosti na ÚZSVM nejpozději do  31. 8. 2023

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Záměr na směnu pozemků mezi NPÚ a městem Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků ve vlastnictví města Veltrusy:
 1. pozemku parc. č. 1065/16 o výměře 74 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
 2. a části pozemku o výměře cca 248 m2 z pozemku 1065/3 o celkové výměře 993 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k. ú. Veltrusy,

za pozemky ve vlastnictví České republiky, s nimiž je oprávněn hospodařit Národní památkový ústav:

 1. část pozemku o výměře cca 77 m2 z pozemku 923/2 o celkové výměře 2.408 m2 (zahrada),
 2. část pozemku o výměře cca 77 m2 z pozemku 923/3 o celkové výměře 537 m2 (zahrada),
 3. pozemek 923/4 o celkové výměře 110 m2 (ostatní plocha – silnice)
 4. a část pozemku o výměře cca 29 m2 z pozemku 1057 o celkové výměře 41.180 m2 (ostatní plocha – zeleň).
 • a pověřuje místostarostu města Veltrusy Lukáše Kohouta k podpisu a zveřejnění tohoto záměru.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

8. zasedání 21. 6. 2023

Přítomni: Bělková, Dekastello, Hrubešová, Kohout, Koldinský, Krčmová, Machová, Novák, Pražák, Víšková, Volák
Nepřítomen: Koldinský

1/ Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 8. zasedání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Věru Krčmovou a zastupitele Antonín Pražák ověřovateli 8. zápisu ze dne 21. 5. 2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Rozdělení kompetencí vedení města

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje ve smyslu § 104 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. úkoly uvolněné místostarostky a neuvolněného místostarosty, které vyplynuly z rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarosty dle předloženého návrhu v důvodové zprávě.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

4/ Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku – II. etapa rekonstrukce silnice II/608

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku týkající se pozemků parc. č. 1065/1, 433/18, 433/25 v předloženém znění a pověřuje starostu Mgr. Filipa Voláka jejím podpisem.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

5/ Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě – 8. ročník

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje přijetí dotace na akci „Happening na starém mostě – 8. ročník“ z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 98.280 Kč, tj. necelých 47 % z celkových předpokládaných uznatelných nákladů akce
 • a pověřuje starostu města Veltrusy uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

6/ Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – podpora základních knihoven

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje přijetí dotace na vybavení knihovny technikou z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 69.644 Kč, tj. 89 % z celkových předpokládaných uznatelných nákladů akce
 • a pověřuje starostu města Veltrusy uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

7/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (IDSK)

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, v předloženém znění
 • a pověřuje starostu podpisem dodatku v předložené podobě.

pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

8/ Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí - zrušení usnesení

Zastupitelstvo města Veltrusy ruší usnesení č. 16 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo 29. 3. 2023.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

9/ Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • rozhoduje na základě předložené žádosti č. j. MUV-1850/2023/NFo o pořízení zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 71 odst. 6 stavebního zákona, přičemž pořizování bude provedeno v souladu s § 71 odst. 3 stavebního zákona a
 • pověřuje místostarostku města jako určeného zastupitele podle § 67 odst. 4 stavebního zákona pro spolupráci při pořizování zrušení části regulačního plánu.

pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 1 (Hrubešová)

10/ Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí - spolupráce s ARCHUM architekti s. r. o.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření spolupráce s ARCHUM architekti s. r. o. jako právnickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (v souladu s § 6 odst. 2, § 24 odst. 1 a § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona) při postupu podle § 67 a § 69 stavebního zákona a § 171 – § 174 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

11/ Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (MAXICOM HOLDING, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti MAXICOM HOLDING, a. s., na pozemcích parc. č.  124/1, 124/10, 1080, 1084 a 1086/1 zapsaných na LV č. 10001, v k.ú. Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 23.000 Kč;
 • a pověřuje starostu města Veltrusy Filipa Voláka jejím podpisem.

pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

12/ Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Riegrova (ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zastoupené společností EJK s. r. o., na pozemku parc. č.  399/6 zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. a obec Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 2.000 Kč;
 • a pověřuje starostu města Veltrusy Filipa Voláka jejím podpisem.

pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

13/ Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Fr. Šafaříka (ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zastoupené společností ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s. r. o., na pozemku parc. č.  125/83 zapsaném na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 2.000 Kč;
 • a pověřuje starostu města Veltrusy Filipa Voláka jejím podpisem.

pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

14/ Darovací smlouva – Synthos Kralupy, a. s.

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 120.000 Kč od společnosti Synthos Kralupy, a. s.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

15/ Darovací smlouva (AVE Kralupy, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč od společnosti AVE Kralupy, s. r. o.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

16/ Schválení dohody o narovnání se společností KAZIKO a. s.

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje znění předložené Dohody o narovnání mezi městem Veltrusy a společností KAZIKO a.s., kterou dochází k narovnání sporných práv a povinností ze smluv o dílo na rekonstrukci komunitního centra a stavební práce a další dodávky
 • a pověřuje starostu podpisem této dohody.

pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

17/ Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB - Palackého 179 (ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • zrušuje usnesení č. 16 ze 7. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 3. 5. 2023
 • souhlasí s podpisem upravené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6032703/VB/01, název stavby: ME-Veltrusy, Palackého 179 - úprava NN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. zastoupené společností ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s. r. o., na pozemku parc.č. 1073, parc. č. 1065/1 a parc. č. 1074/1 v k.ú. Veltrusy zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 23.694 Kč;
 • a pověřuje starostu jejím podpisem.

pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

18/ Oprava zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy (usnesení č. 10)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje opravu zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy doplněním textu: “Zastupitelstvo města Veltrusy revokuje usnesení č. 8 z 29. 3. 2023.” jako první věty usnesení č. 10.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

19/ VZMR Schválení administrátora žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na projekt smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ul. Fr. Šafaříka

Zastupitelstvo města Veltrusy
souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu “Komplexní administrace žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury” spol. Filagona, s. r. o. (Ing. Příbramské), IČ: 03037851 v maximální hodnotě 560 tis. Kč bez DPH (677.600 Kč včetně DPH)
a souhlasí s uzavřením předložených příkazních smluv.
pro: 10
proti: 0
zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

7. zasedání 3. 5. 2023

Přítomni: Bělková, Dekastello, Hrubešová (příchod 18:40), Kohout, Koldinský, Krčmová (příchod 18:40), Machová, Novák (příchod 19:18), Víšková, Volák
Nepřítomen: Pražák

1/ Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 7. zasedání.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Příchod Ludmily Hrubešové a Věry Krčmové

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Soňu Dekastello a zastupitele Michala Koldinského ověřovateli 7. zápisu ze dne 3. 5. 2023.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2023 v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Rozdělení dotací z grantového programu

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2023 a souhlasí s rozdělením dotací pro jednotlivé oblasti programu dle tabulky č. 1 a tabulky č. 2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Rozdělení dotací z grantového programu (AFK Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč spolku AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, oprava kabin, údržbu travnatých ploch“ v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Rozdělení dotací z grantového programu (ASPV Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč spolku ASPV Veltrusy, z. s., IČ: 47010479, se sídlem Alešova 296, 277 46 Veltrusy; na „Úhrada energií v budově sokolovny“ v předložené podobě.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Koldinský)

7/ Rozdělení dotací z grantového programu (RC Havránek)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč spolku RC Havránek, z. s., IČ: 27028593, se sídlem Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy cen do soutěží, vybavení herny, platby externím pomocníkům“ v předložené podobě..
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Rozdělení dotací z grantového programu (SDH Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč spolku SDH Veltrusy, z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2023“ v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Rozdělení dotací z grantového programu (TJ Sokol Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč spolku TJ Sokol Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

10/ Žádost o poskytnutí individuální dotace (TJ Kralupy, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Kralupy, z. s., ze dne 30. 3. 2023 a rozhodlo o poskytnutí částky ve výši 20.000 Kč a souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy se spolkem TJ Kralupy, z. s.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Příchod Martina Nováka

11/ Plánovací smlouva – „11 rodinných domů U Střelnice“

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou plánovací smlouvu s investory záměru „11 rodinných domů v lokalitě U Střelnice“ a to s Ing. Janem Šťastným a Ing. Vojtěchem Šťastným, v předloženém znění.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

12/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch Jana Luksíka na pozemku parc. č. 376/12 v k. ú. Veltrusy. Částka za zřízení věcného břemene bude činit 8.000 Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

13/ Žádost o finanční podporu (Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od spolku STATIM, z. s. (Babybox pro odložené děti) ze dne 18. 4. 2023 a rozhodlo o poskytnutí finanční podpory ve výši 10.000 Kč a souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy se spolkem STATIM, z. s.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

14/ Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493, pozemek parc. č. st. 511 (1)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu s firmou Sys-DataCom s. r. o., IČO 264 88 400 na pronájem části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

15/ Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493, pozemek parc. č. st.​ 511 (2)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu s firmou Připojen, s. r. o., IČO 290 44 065 na pronájem části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

16/ Smlouvy o smlouvě budoucí na VB ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 1073 a 1065/1 v k. ú. Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 3 561,- Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

17/ Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 376/12 (GasNet, s.r.o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společností GasNet, s.r.o. a GasNet Služby, s.r.o., na pozemcích parc. č. 216/3, 216/4, 216/56, 1079/1 a 1084 zapsaných na LV č. 10001, v k.ú. Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 43 400,- Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

18/ Přijetí dotace ze Středočeského Fondu prevence (ZŠ Veltrusy)

Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s přijetím dotace Středočeského kraje ve výši 70.000 Kč na projekt „Správnou nohou do života“ pro ZŠ Veltrusy, příspěvkovou organizaci, ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PRI/049506/2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

19/ Poskytnutí finanční spoluúčasti pro ZŠ Veltrusy

Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s poskytnutím finanční spoluúčasti ve výši 40.000 Kč na projektu ZŠ Veltrusy – „Správnou nohou do života“, který bude realizován v roce 2023 ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PRI/049506/2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

20/ Žádost o poskytnutí individuální dotace (Deskoherní klub, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost o poskytnutí individuální dotace Deskoherního klubu Veltrusy, z. s., ze dne 26. 4. 2023 a rozhodlo o poskytnutí částky 14.500 Kč a souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy se spolkem Deskoherního klubu Veltrusy, z. s.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

21/ Schválení nájemní smlouvy (část pozemku parc. č. 128/2)

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu části pozemku o velikosti 1 m2 z pozemku parc. č. 128/2 (ostatní plocha – pohřebiště), v k. ú. Veltrusy (LV 10001) za cenu 1.000 Kč ročně s paní Marií Kolářovou a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta k podpisu smlouvy.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

22/ Schválení zhotovitele Dokumentace pro provedení stavby – Přístavby ZŠ Veltrusy

stupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 18 ze dne 29. 3. 2023 schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky ‚Přístavba ZŠ Veltrusy – Dokumentace pro provedení stavby‘ firmu REMIUMA s. r. o., IČO: 24261670, s nabídnutou cenu 2.373.000 Kč bez DPH (2.871.330 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o dílo.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

23/ Výstavba chodníků v ulicích Opletalova a U Stadionu – schválení zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s usnesením města č. 19 ze dne 29. 3. 2023 schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky „Výstavba chodníků v ulicích Opletalova a U Stadionu“ firmu Stavby KOMEDA, s. r. o., adresa Chržín 25, 273 24 Chržín, IČO: 05071500, za nabídnutou cenu 2.033.090,64 Kč bez DPH (2.460.040 Kč vč. DPH).
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

24/ Schválení dodavatele užitkového elektromobilu

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 10 ze dne 1. 3. 2023 schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Nákup 1 ks elektromobilu“‘, a to firmu BG Technik cs, a. s., IČO: 25253948, za nabídnutou cenu 480.000 Kč bez DPH (580.800 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy..
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

6. zasedání 29. 3. 2023

Přítomni: Bělková, Dekastello, Hrubešová, Kohout, Koldinský, Krčmová, Machová, Novák, Pražák, Víšková, Volák

1/ Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 6. zasedání.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Ing. Soňu Machovou, Ph.D a Ing. Martina Nováka ověřovateli 6. zápisu ze dne 29. 3. 2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Účetní závěrka MŠ za rok 2022

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Veltrusy za rok 2022 s výsledkem hospodaření -44.967,28 Kč s tím, že rozdíl bude vyrovnán příspěvkem od zřizovatele na provoz MŠ v roce 2023.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Účetní závěrka ZŠ za rok 2022

Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schvaluje účetní závěrku Základní školy Veltrusy za rok 2022 s výsledkem hospodaření +0 Kč z hlavní činnosti, + 80.271 Kč z vedlejší činnosti a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku z vedlejší činnosti ve výši 50.271 Kč do rezervního fondu a 30.000 Kč do fondu odměn Základní školy Veltrusy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Účetní závěrka města za rok 2022

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b), odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku města Veltrusy za rok 2022 s výsledkem hospodaření + 17.060.485,41 Kč. Zisk bude použit jako finanční rezerva pro další roky.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje celoroční hospodaření města v roce 2022 a závěrečný účet města za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022 s výrokem: „bez výhrad“.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Převod majetku z užívání příspěvkové organizace do užívání města

Zastupitelstvo města bere na vědomí převedení majetku z hospodaření (účetnictví) a užívání základní školy jako příspěvkové organizace do hospodaření a užívání města.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 128/2 – veřejné pohřebiště

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 125/78 o výměře 1 m2 v k. ú. Veltrusy, vedeného v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“ a to od 1. 5. 2023, na dobu určitou 3 let s možností prodloužení.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 2 (Hrubešová, Pražák)

9/ Doplnění bodu programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zařazení nového bodu do programu jednání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 2 (Hrubešová, Pražák)

10/ Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 128/2 – veřejné pohřebiště – REVOKACE

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 128/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Veltrusy, vedeného v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“, a to od 1. 5. 2023, na dobu určitou 3 let s možností prodloužení.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 2 (Hrubešová, Pražák)

11/ Schválení nájemní smlouvy (č. p. 187 – hřbitovní domek)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. č. st. 216/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č.p./č.e. (garáž), v k. ú. Veltrusy (LV 10001) za cenu 10.000 Kč měsíčně s Denisou Rosolovou a Alexandrem Rosolem a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta k podpisu smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

12/ Žádost o odkup pozemku parc. c. 274/5 nebo 274/1 parc. č. 274/5 nebo 274/1

Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti a nesouhlasí se zveřejněním záměru o prodeji blíže nespecifikované části pozemku o výměře cca 1.500 m2 z pozemků parc. č. 274/5 nebo parc. č. 274/1 v k. ú. Veltrusy, obec Veltrusy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

13/ Vyvěšení vlajky Ukrajiny na budově městského úřadu

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s vyvěšením vlajky Ukrajiny na budově městského úřadu jako symbol vyjádření solidarity s lidem Ukrajiny a podpory jejich statečných obránců proti neobhajitelné agresi ze strany Ruské federace.
Pro: 9
Proti: 2 (Hrubešová, Pražák)
Zdrželi se: 0

14/ Schválení nájemní smlouvy (pozemek parc. č. 125/78)

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 125/78 (orná půda) o výměře 73 m2, v k. ú. Veltrusy (LV 10001) za cenu 2.555 Kč ročně se Společenstvím vlastníků pro dům č. p. 564 Veltrusy a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta k podpisu smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

15/ Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu zastupitelky

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi členkou zastupitelstva města Mgr. Soňou Dekastello a městem Veltrusy ve formě dohody o provedení práce s účinností od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Dekastello)

16/ Zrušení Regulačního plánu Za Kaplí

Na základě předložené žádosti Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o pořízení zrušení “Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí” (Obecně závazná vyhláška Města Veltrusy č. 1/2008) a pověřuje starostu města jako určeného zastupitele k podniknutí kroků potřebných k jeho zrušení: objednání služeb a spolupráce s ARCHUM architekti s. r. o. při výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1 stavebního zákona) při postupu podle § 67 a § 69 stavebního zákona a § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Pražák)

17/ Darovací smlouva (ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 150.000 Kč od společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o. který bude využit v tomto kalendářním roce.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

18/ Přístavba ZŠ – veřejná zakázka na projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na přístavbu ZŠ Veltrusy, dle projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení vyhotovené spol. Remiuma, s. r. o.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

19/ VZMR – Výstavba chodníků v ulicích Opletalova a U Stadionu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a Směrnicí města Veltrusy č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k zakázce „Výstavba chodníků v ulicích Opletalova a U Stadionu ve Veltrusích“.
Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí komisi pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky ve složení: Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Vladimír Štulík, Mgr. Barbora Bělková.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Víšková)

20/ Rekonstrukce veřejného osvětlení – J. Dvořáka a okolí

Zastupitelstvo města Veltrusy, v souladu s čl. VII, bodem č. 2 Směrnice č. 2/2020 o zadávání zakázek malého rozsahu, schvaluje realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v návaznosti na přeložku nízkého napětí“ v ulicích Jos. Dvořáka, Alešova a  K. Čapka v celkové částce 555.148 Kč (resp. 458.800 Kč bez DPH) a to firmě Elektro Klein, s. r. o., IČ: 29001366.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Koldinský)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

5. zasedání 1. 3. 2023

Přítomni: Bělková, Dekastello, Hrubešová (od 18:58), Kohout, Koldinský, Krčmová, Machová, Novák, Pražák, Víšková, Volák

1/ Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v upraveném znění.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Soňa Dekastello a Vendula Víšková.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Víšková)

3/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Sociální služby města Kralupy nad Vltavou)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování dotací z rozpočtu města Veltrusy“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb pro občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou s účinností od 1. 3. 2023 na dobu neurčitou.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Nájemní smlouvy Nová čp. 668, čp. 669, čp. 670

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000, Zákon o obcích v platném znění schvaluje předloženou nájemní smlouvu.

 1. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1111 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 63 m2, řadového domu č. p. 668, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1111, a pozemku parc. č. 125/63 (orná půda) o výměře 299 m2, který tvoří zahradu, vše v k.ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícími nájemníky xxx a xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 7.000 Kč měsíčně.
 2. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1110 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2, řadového domu č. p. 669, který se nachází na pozemku st. 1110, pozemku parc. č. 125/62 (orná půda) o výměře 181 m2 a pozemku parc. č. 125/161 (orná půda) o výměře 98 m2, které tvoří zahradu, vše v k.ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícím nájemníkem paní xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 7.000 Kč měsíčně.
 3. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1119 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 65 m2, řadového domu č. p. 670, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1109, a pozemku parc. č. 125/61 (orná půda) o výměře 299 m2, který tvoří zahradu, vše v k.ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícími nájemníky xxx a xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 7.000 Kč měsíčně.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Schválení nájemní smlouvy (č.p. 187 – hřbitovní domek)

Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta přípravou nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. č. st. 216/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č.p./č.e. (garáž), v k.ú. Veltrusy (LV 10001) za cenu 10.000 Kč měsíčně (bez poplatků za služby spojené s užíváním předmětu nájmu) a na dobu určitou jednoho roku od data podpisu smlouvy s možností prodloužení.

Příchod Ludmily Hrubešové 18:58

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

6/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na pozemku parc. č. 413/17, 416/11, 416/7

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6029329 na pozemku parc. č. 413/17, 416/11, 416/7, se společností ČEZ Distribuce, a. s., za účelem připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 413/20. Výše poplatku za věcné břemeno činí 7.265 Kč.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 22. 2. 2023 a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Žádost o finanční podporu (Zdravotní klaun, o. p. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost spolku Zdravotní klaun, o. p. s. ze dne 26. 1. 2023 a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč spol. Zdravotní klaun, o.p.s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu a nakládání s odpadem

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o svozu a nakládání s odpadem města Veltrusy ze dne 20. 12. 2021 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

10/ Schválení přijetí dotace z programu SFŽP (výzva NPŽP 3/2022) na pořízení užitkového elektromobilu a zadávací dokumentace na nákup užitkového elektromobilu na vědomí

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace 200 tis. Kč v rámci výzvy NPŽP 3/2022 na pořízení užitkového elektromobilu.
Dále Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí předloženou zadávací dokumentaci pro potřeby realizace veřejné zakázky malého rozsahu – pořízení užitkového elektromobilu a to v souladu se schválenou dotační podporou v rámci předmětné výzvy NPŽP 3/2022.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

4. zasedání 25. 1. 2023

Přítomni: Bělková, Dekastello, Hrubešová, Kohout, Koldinský, Krčmová, Novák, Pražák, Víšková, Volák
Nepřítomni: Machová

1/ Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 4. zasedání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Ludmilu Hrubešovou a Věru Krčmovou ověřovateli 4. zápisu ze dne 25. 1. 2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Grantový program na rok 2023

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Záměr pronájmu hřbitovního domku

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 216/1 (o výměře 201 m2), jehož součástí je budova č.p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č. p./č. e. (garáž), v k. ú. Veltrusy (LV 10001), ukládá místostarostovi Lukáši Kohoutovi záměr zveřejnit a pověřuje místostarostu výběrem vhodného nájemce a přípravou nájemní smlouvy na pronájem předmětných nemovitých věcí. Záměr je přílohou tohoto usnesení.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 10. 1. 2023 a rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve výši 7.000 Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Schválení smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č. 1065/8 (trvalý zábor)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku parc. č. 1065/8 v předloženém znění a pověřuje starostu Mgr. Filipa Voláka jejím podpisem.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Pozemky vhodné ke směně mezi městem Veltrusy a Středočeským krajem

Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta vytvořením seznamu pozemků ve vlastnictví města a Středočeského kraje v k. ú. Veltrusy vhodných ke směně a zahájením jednání o případné směně se zástupci Středočeského kraje.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, parc. č. 1065/1 a souhlas se stavbou (ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6031046 na pozemku parc. č. 1065/1, za účelem připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 394/5 v k. ú. Veltrusy. Výše poplatku za věcné břemeno činí 2.000 Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 2023“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2023.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Pražák)

10/ ​Záměr pronajmout část střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493 (pozemek parc. č. st. 511)

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění, souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu části střechy budovy ZŠ Veltrusy, Opletalova č. p. 493, na pozemku parc. č. st. 511 v k. ú. Veltrusy, kde je umístěno zařízení mobilního operátora.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

11/ Záměr pronajmout řadové domy č. p. 668, 669 a 670 s pozemky užívané jako zahradu parc. č. 125/61, parc. č. 125/62 parc. č. 125/161 a parc. č. 125/63, vše v k. ú. Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout řadové domy č. p. 668, 669 a 670 v ulici Nová, Veltrusy se zahradami pro bydlení. Domy a zahrady se nacházejí na pozemcích v majetku města st. 1109 o výměře 65 m2, st. 1110 o výměře 64 m2, st. 1111 o výměře 63 m2, parc. č. 125/61 o výměře 299 m2, parc. č. 125/161 o výměře 98 m2, parc. č. 125/62 o výměře 181 m2 a parc. č. 125/63 o výměře 299 m2, vše v k. ú. Veltrusy.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

3. zasedání 14. 12. 2022

Přítomni: Bělková, Dekastello, Hrubešová (odchod 19:48), Kohout, Koldinský, Krčmová (příchod 18:27), Machová, Novák, Pražák, Víšková, Volák

1/ Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v upraveném znění.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Martin Novák a Antonín Pražák.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Volba členů finančního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy finančního výboru ing. Lenku Láchovou, Csc. a Tomáše Bednáře.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2023

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2023 v předloženém znění.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 2 (Hrubešová, Volák)

Příchod Věry Krčmové 18:27

5/ Rozpočet města na rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2023 členěný dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.

 • Příjmy  63 520 tis. Kč   
 • Výdaje  78 520 tis. Kč   
 • Financování 15 000 tis. Kč

Pro: 8
Proti: 1 (Hrubešová)
Zdrželi se: 2 (Krčmová, Pražák)

6/ Rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 7/2022 v předložené podobě.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Schválení nové verze Jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Veltrusy v předloženém znění s úpravou v článku 4, bod 9, kde se nahrazuje poslední věta větou:
„V případě dodatečných změn jsou materiály aktualizovány a před zasedáním zastupitelstva znovu rozeslány všem členům zastupitelstva, leda že se jedná o opravu zjevných chyb v psaní nebo počtech.“
Pro: 8
Proti: 2 (Hrubešová, Krčmová)
Zdrželi se: 1 (Pražák)

8/ Pověření zastupitelů k provádění svatebních obřadů

V souladu s odst. 2 § 108 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích zastupitelstvo města Veltrusy stanovuje, že zastupitelé Mgr. Barbora Bělková, Lukáš Kohout, Ing. Martin Novák, Mgr. Soňa Dekastello, Ing. Soňa Machová, Ph.D. a Mgr. Václava Víšková jsou oprávněni užívat závěsný odznak při občanských obřadech a pověřuje tyto zastupitele k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle § 11a, odst. 1, písm. A) zák. č. 301/2000 Sb.
Zastupitelstvo města schvaluje, že oddávacím dnem pro celé volební období 2022–2026 bude vždy první pátek v měsíci a oficiální obřadní místností bude Výstavní síň Ladislava Čepeláka při MěÚ (Palackého 9) a Komunitní centrum (Chotkova 65)
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 125/78 v ulici Jiráskova

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 125/78 o výměře 73 m2 v k. ú. Veltrusy, vedených v katastru nemovitostí jako „orná půda“ a to od 1. 1. 2023, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení, za min. cenu 35 Kč / m2 / rok, tj. celkem min. 2.555 Kč / rok za předmětný pozemek.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

10/ Úprava odměn neuvolněným zastupitelům a členům výborů a komisí v souladu s Novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům výborů a komisí ve smyslu Novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC s účinností od 1. ledna 2023 V následující výši: místostarosta 31.630 Kč, zastupitel – předseda výboru nebo komise 2 780 Kč, zastupitel – člen výboru nebo komise 2 318 Kč, zastupitel – bez dalších funkcí 1 390 Kč, předseda komise (není zastupitel) 1 390 Kč, člen výboru nebo komise (není zastupitel) 928 Kč.
Pro: 7
Proti: 1 (Hrubešová)
Zdrželi se: 3 (Dekastello, Krčmová, Pražák)

11/ Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě 2023 – 8. ročník

Zastupitelstvo města Veltrusy
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Happening na starém mostě 2023 – 8. ročník“ z Programu 2023 pro poskytování do tací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek,
zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 48 % z celkových uznatelných nákladů akce
a pověřuje zastupitelku Barboru Bělkovou vyřízením žádosti o dotaci včetně všech potřebných formalit.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Odchod Ludmily Hrubešové v 19:48

12/ Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – podpora základních knihoven

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení místní knihovny mobiliářem a audiotechnikou z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek,
 • zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů akce
 • a pověřuje zastupitelku Barboru Bělkovou vyřízením žádosti o dotaci včetně všech potřebných formalit.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

13/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (IDSK)

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje novou výši příspěvku na spolufinancování dopravní obslužnosti ve výši 343.782 Kč na 2. – 4. čtvrtletí roku 2022 a dále
 • schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, v předloženém znění.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

14/ Podání námitek k 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním námitek k 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, v předloženém znění a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta k podpisu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

15/ Projektová dokumentace na rekonstrukci ul. Františka Šafaříka – schválení Dodatku č. 1

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 13. 12. 2021 s Ing. arch. Jiřím Hánlem, IČ: 11288884 a navýšením ceny zakázky na 510.500 Kč bez DPH (617.705 Kč včetně DPH).
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

16/ Závěrkové listy – plyn a elektřina

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí předložené závěrkové listy pro burzovní obchod se silovou elektřinou (dodavatel EP Energy Trading a. s., závěrkový list č. EL-20221110-3049-1) a s plynem (dodavatel Pražská plynárenská a. s., závěrkový list č. PL-20221201-2838-1) na rok 2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

17/ Termíny zasedání v 1. pololetí r. 2023

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí termíny konání dalších zasedání:  25. 1. 2023, 1. 3., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

2. zasedání 16. 11. 2022

Přítomni: Bělková, Dekastello, Kohout, Koldinský, Krčmová (od 18:31), Machová, Novák, Pražák, Víšková, Volák
Nepřítomni: Hrubešová

1/ Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 2. zasedání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Mgr. Soňu Dekastello a Mgr. Václavu Víškovou ověřovateli 2. zápisu ze dne 16. 11. 2022.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 2 (Mgr. Dekastello, Mgr. Víšková)

3/ Volba předsedy a členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru Bc. Michala Koldinského. Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy kontrolního výboru Ing. Jakuba Andrleho a Ing. Jaroslava Morávka.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Bc. Koldinský)

4/ Odměny členů a předsedů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odměny členům výborů a komisí a předsedům komisí, kteří nejsou zároveň zastupiteli v následujících výších:
- Člen výboru či komise, který není zastupitelem 843 Kč / měsíc
- Předseda komise, který není zastupitelem 1.264 Kč / měsíc
Odměny budou vypláceny každý měsíc, a to za uplynulé období zpětně.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 6/2022 v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Příchod Věry Krčmové: 18:31

6/ Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- rozpočtové příjmy v neomezené výši
- rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích (paragrafy rozpočtové skladby) do výše 400.000 Kč celkem za rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci.  Pokud se bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání, v případě úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší
- poslední rozpočtové opatření, které bude mezi posledním zasedáním zastupitelstva města a posledním dnem v kalendářním roce v plném rozsahu v příjmech i výdajích
O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta/místostarosta informovat zastupitelstvo města na nejbližším zasedání.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Určení zastupitele pro pořízení ÚP

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Mgr. Filipa Voláka, starostu města, jako určeného zastupitele pro pořízení územního plánu města Veltrusy pro celé volební období 2022 – 2026.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Plánovací smlouva k projektu 9 RD U Střelnice

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující změny v Plánovací smlouvě k projektu „9 RD U Střelnice“ schválené na 42. zasedání dne 15. 9. 2022:
v čl. II. bod 3.:
text: Místo (tzv. ‚sběrné hnízdo‘) rozměr min. 2 x 8,5 m (tj. pro 5 kontejnerů o objemu 1100 l).
bude nahrazen větou: Místo (tzv. ‚sběrné hnízdo‘) bude mít rozměr min. 2 x 8,5 m (tj. pro 5 kontejnerů o objemu 1100 l, nebude zde umístěn kontejner na sklo).
čl. III. bod 9.:
text: a to do 14 dnů od okamžiku,
bude nahrazen textem: a to do 30 dnů od okamžiku.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6032111/ME Veltrusy, č. parc. 678/9 ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. na pozemku parc. č. 562/10, 1098/102, 1098/95, 1098/20, 1098/100, 1098/29, 1098/23, 1098/31, 1098/18, 1098/27, 1098/30 a 1098/4 v k. ú. Veltrusy. Částka za zřízení věcného břemene bude činit 6.800 Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

10/ Žádost o pronájem pozemku p. č. 125/78 v ul. Jiráskova

Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje místostarostu města Lukáše Kohouta přípravou záměru na pronájem pozemku v majetku města parc. č. 125/78 o výměře 73 m2 v k. ú. Veltrusy, vedených v katastru nemovitostí jako „orná půda“.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

11/ Nákup chromebooků pro ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy od dodavatele Alicom, s. r. o., Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25044419, na dodávku 30 kusů chromebooků pro ZŠ Veltrusy v celkové výši zakázky 337.500 Kč bez DPH.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Mgr. Víšková)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

1. zasedání 19. 10. 2022

Přítomni: Mgr. Bělková Barbora, Mgr. Dekastello Soňa, Ing. Hrubešová Ludmila, Kohout Lukáš, Bc. Koldinský Michal, Krčmová Věra, Ing. Soňa Machová, Ph.D., Ing. Novák Martin, Pražák Antonín, Mgr. Víšková Václava, Mgr. Volák Filip
Nepřítomni: -

1/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy určuje ověřovateli zápisu Mgr. Barboru Bělkovou a Lukáše Kohouta a zapisovatelkou slečnu Nikolu Formanovou.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program ustavujícího zasedání v předloženém znění.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Určení počtu místostarostů

Zastupitelstvo města Veltrusy schválilo zvolení dvou místostarostů.
Pro: 8
Proti: 3 (Ing. Hrubešová, p. Krčmová, p. Pražák)
Zdrželi se: 0

4/ Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn a dále bude pro výkon funkce místostarosty jeden člen zastupitelstva uvolněn a jeden neuvolněn.
Pro: 8
Proti: 3 (Ing. Hrubešová, p. Krčmová, p. Pražák)
Zdrželi se: 0

5/ Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným starostou.
Pro: 8
Proti: 2 (Ing. Hrubešová,  p. Pražák)
Zdrželi se: 1 (p. Krčmová)

6/ Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty

Zastupitelstvo města Veltrusy volí starostou Mgr. Filipa Voláka.
Pro: 9
Proti: 2 (Ing. Hrubešová, p. Krčmová)
Zdrželi se: 0

7/ Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostou Mgr. Barboru Bělkovou, která bude vykonávat funkci uvolněnou.
Pro: 8
Proti: 2 (Ing. Hrubešová,  p. Krčmová)
Zdrželi se: 1 (p. Pražák)

8/ Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostou Lukáše Kohouta, který bude vykonávat funkci neuvolněnou.
Pro: 8
Proti: 3 (Ing. Hrubešová,  p. Krčmová, p. Pražák)
Zdrželi se: 0

9/ Volba místostarost(k)y, který(á) bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti

Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostku Mgr. Barboru Bělkovou, která bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta ze zákonem určených důvodů nevykonává svou funkci. 143/13.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 3 (Ing. Hrubešová, p. Krčmová, p. Pražák)

10/ Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0

11/ Volba předsedy finančního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou finančního výboru Mgr. Václavu Víškovou.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 3 (Ing. Hrubešová, p. Pražák, Mgr. Víšková)

12/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

1) Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
• místostarosta 26.482 Kč
• předseda výboru nebo komise 2.528 Kč,
• člen výboru nebo komise 2.107 Kč,
• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.264 Kč.
2)  Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
3) Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 2 (Ing. Hrubešová, p. Krčmová)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

42. zasedání 15. 9. 2022

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová (příchod 19:34), Krčmová, Luksík, Novák, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomen: Kyselý

1/ Schválení programu 42. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v upraveném znění.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Barbora Bělková a Martin Novák.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 4/2022 v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Oprava výše odměny zastupitele

Zastupitelstvo města Veltrusy revokuje usnesení č. 4 schválené na 41. zasedání zastupitelstva města Veltrusy dne 4.8.2022 a schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné odměny paní Věře Krčmové - neuvolněné člence zastupitelstva a předsedkyni Výboru pro rozvoj obce a sociální služby, ve výši 7.222 Kč, a to za poskytování nadstandardní pomoci seniorům (zajišťování organizace zdravotní péče a sociálních služeb, pomoc při komunikaci s úřady, zajišťování nákupů, dovozu jídla atp.).
Pro: 7
Proti: 1 (Andrle)
Zdrželi se: 1 (Krčmová)

5/ Oceňování věcných břemen zřizovaných ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. z důvodu veřejného zájmu za úplatu stanovenou na základě ocenění věcného břemene podle § 39a) a § 39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb. a zároveň ruší oceňování věcných břemen pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. podle usnesení zastupitelstva města Veltrusy č. 41/1 ze dne 29. 9. 2008. Šířka plochy zatížené technickou infrastrukturou je určena šířkou výkopu, kdy k zjištěné ceně podle této aplikace bude připočtena 20% bonifikace, přičemž minimální cena VB je stanovena na 2 000 Kč/VB a výše bonifikace je max. 20 000 Kč/VB. Šířka plochy, zatížené technickou infrastrukturou, je vyznačena v situačním nebo geometrickém plánu, reflektuje manipulační plochu nutnou k realizaci a užívání VB.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (kNN pro č.p. 117, ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030173/VB/01 na pozemcích parc. č. 3/1, 1062/1, 1073, 1065/1, 107/2, parc. č. st. 146 a st. 129 v k.ú. Veltrusy a to za účelem umístění nového zařízení distribuční soustavy. Výše náhrady za věcné břemeno činí 17.090 Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc. č. 1413; parc. č. 399/6, ul. Riegrova, ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6032108/2022-87-076 na pozemku parc. č. 399/6 a to za účelem připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 1413 v k. ú. Veltrusy. Výše poplatku za věcné břemeno činí 2.000 Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc. č. 125/83, ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030285/VB/01 na pozemku parc. č. 125/83, za účelem připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 125/200 v k. ú. Veltrusy. Výše poplatku za věcné břemeno činí 2000 Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Záměr výstavby 11 rodinných domů U Střelnice

Město Veltrusy souhlasí s investičním záměrem pana Václava Šťastného, trvale bytem Seifertova 481, 277 46 Veltrusy, vybudovat na pozemku p. č. 143/13 v k. ú. Veltrusy, který je dle platného územního plánu města Veltrusy součástí "Lokality 07 U Střelnice", obytný soubor 11 solitérních rodinných domů venkovského typu pro trvalé bydlení a s tím související veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu dle předběžné návrhové situace (koordinačního snímku). Tato návrhová situace je součástí tohoto souhlasu, a to za podmínek, že mezi stavebníkem (žadatelem) a městem Veltrusy bude před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí (popř. společného rozhodnutí) pro realizaci záměru stavebníka (žadatele), uzavřena plánovací smlouva, jejímž předmětem bude sjednání podmínek zejména pro vybudování a budoucí užívání nové veřejné dopravní a technické infrastruktury, a ve které bude městu darován pozemek o minimální rozloze 450 m2, který vznikne dělením z pozemku parc. č. 143/13.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Šťastná)

10/ Plánovací smlouva – 9 RD U Střelnice

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou Plánovací smlouvu s investorem záměru 9 RD v lokalitě U Střelnice, paní Zdeňkou Havlínovou, v předloženém znění.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

11/ Schválení administrace dotace RDG Advisory

Zastupitelé města Veltrusy schvalují Příkazní smlouvu v předložené podobě s firmou se společností RDG Advisory, s. r. o., IČ: 06457461 na zpracování studie proveditelnosti a zhotovení a podání žádosti o dotaci z prostředků IROP na přístavbu ZŠ Veltrusy podle projektové dokumentace zpracované spol. Remiuma, s. r. o.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 3 (Krčmová, Luksík, Štulík)

12/ Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na venkovní úpravy kolem komunitního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2022 se spol. KAZIKO a. s. IČO: 26693054 a navýšením ceny zakázky na 2.831.716,19 Kč bez DPH (3.426.380,22 Kč vč. DPH).
Pro: 7
Proti: 2 (Ponert, Štulík)
Zdrželi se: 1 (Luksík)

13/ Darovací smlouvy (Synthos S. A., AVE Kralupy, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí uzavření darovacích smluv se společností Synthos S. A. (dar v hodnotě 120.000 Kč) a AVE Kralupy s. r. o. (dar v hodnotě 100.000 Kč).
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

41. zasedání 4. 8. 2022

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Krčmová, Luksík, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomní: Kyselý, Novák

1/ Schválení programu 41. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Věra Krčmová a Martin Ponert.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Schválení OZV 1/2022 – Stanovení části společného školského obvodu ZŠ Veltrusy

Zastupitelé města Veltrusy schvalují OZV 1/2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy na území města Veltrusy v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Návrh na poskytnutí mimořádné odměny zastupitelce Věře Krčmové

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné odměny paní Věře Krčmové - neuvolněné člence zastupitelstva a předsedkyni výboru pro rozvoj obce a sociální služby, ve výši 10.800 Kč, a to za poskytování pomoci seniorům nad rámec svých povinností (zajišťování organizace zdravotní péče a sociálních služeb, pomoc při komunikaci s úřady, zajišťování nákupů, dovozu jídla...).
Pro: 7
Proti: 1 (Andrle)
Zdrželi se: 1 (Krčmová)

5/ Schválení zhotovitele PD Přístavby ZŠ pro ÚR a SP

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 40/6 ze dne 27. 6. 2022 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky ‚Přístavba ZŠ – vytvoření projektové dokumentace‘ a to firmu REMIUMA s. r. o., IČO: 242 61 670, za nabídnutou cenu 1.897.900 Kč bez DPH (2.296.459 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o dílo.
Pro: 7
Proti: 1 (Štulík)
Zdrželi se: 1 (Luksík)

6/ Venkovní úpravy kolem Komunitního centra

Zastupitelé města Veltrusy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2022 se společností KAZIKO a. s., IČO 266 93 054 a snížením ceny zakázky na 2.216.110,35 bez DPH (2.681.493,52 Kč vč. DPH) v předloženém znění.
Pro: 7
Proti: 1 (Ponert)
Zdrželi se: 1 (Luksík)

7/ Oprava hřbitovní zdi – Schválení Dodatku č. 1

Zastupitelé města Veltrusy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2022 se společností KAZIKO a.s., IČO 266 93 054, kterým dojde k navýšení ceny zakázky na 1.530.966,6 bez DPH (tj. 1.852.469,59 Kč vč. DPH) a prodloužení termínu dokončení díla do 30. 9. 2022, v předloženém znění.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Luksík)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

40. zasedání 27. 6. 2022

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Kyselý, Luksík, Novák, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomní: Krčmová

1/ Schválení programu 40. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Richard Kyselý a Martin Novák.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Nájemní smlouva – provozovna fyzioterapie v Lékařském domě

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání v 1. NP „Lékařského domu“ na adrese: Palackého č. p. 117, Veltrusy, který je součástí pozemku st. p. č. 146 a to s nájemcem: Fyzionožka, s. r. o., IČO: 14229838 za cenu 3.602 Kč měsíčně a pověřuje starostu k podpisu smlouvy v předloženém znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

4/ Nájemní smlouva – zubařská ordinace v Lékařském domě

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání v 2. NP „Lékařského domu“ na adrese: Palackého č. p. 117, Veltrusy, který je součástí pozemku st. p. č. 146 a to s nájemcem MDDr. Lenkou Běhalovou, IČO: 17176379 za cenu 100 Kč/m2 měsíčně a pověřuje starostu k podpisu smlouvy v předloženém znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

5/ Žádost o finanční podporu na „XIV. Miřejovické půlení 2022“

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku „Maraton klub Miřejovice, z. s.“ a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Přístavba ZŠ – veřejná zakázka na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vypsání veřejné zakázky resp. zadávací dokumentaci na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na přístavbu Základní školy Veltrusy, dle studie zpracované Ateliérem Hoffman.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Štulík)
 • Zdrželi se: 1 (Kyselý)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

39. zasedání 8. 6. 2022

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Krčmová, Luksík, Novák, Ponert, Štulík, Volák
Nepřítomní: Kyselý, Šťastná

1/ Schválení programu 39. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v doplněném znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Jakub Andrle a Vladimír Štulík.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Nařízení města č. 1/2022

Zastupitelstvo města Veltrusy vydává svým usnesením č. 3/39 ze dne 8. 6. 2022 na základě ustanovení §11 a §102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 1/2022 ve znění, jak bylo předloženo v rámci důvodové zprávy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví města (parc. č. 118/2)

Zastupitelstvo města Veltrusy nevyhovuje žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 118/2 v k.ú. Veltrusy ze dne 18.5.2022 (MUV-1866/2022).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Záměr pronájmu 2. NP Lékařského domu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Palackého č.p. 117, Veltrusy, 277 46 (stavba občanského vybavení) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník (LV 10001) – tzv. „lékařský dům“, a to za účelem provozování lékařských služeb - zubní ordinace a ukládá starostovi města záměr zveřejnit a připravit nájemní smlouvu.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ (obec Nová Ves)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro 1. stupeň základní školy Veltrusy pro část obce Nová Ves - Miřejovice a pro 2. stupeň základní školy Veltrusy pro celé území obce Nová Ves v předloženém znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ Schválení přijetí dotace a spoluúčasti na dotaci ZŠ – projekt ‚Společně zpátky k normálu‘

Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s přijetím dotace Středočeského kraje ve výši 129 400 Kč na projekt „Společně zpátky k normálu“ pro ZŠ Veltrusy, příspěvkovou organizaci, ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PRI/046436/2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s poskytnutím finanční spoluúčasti ve výši

30.000 Kč na projektu ZŠ Veltrusy - „Společně zpátky k normálu“, který bude realizován v průběhu roku 2022 ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PRI/046436/2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

9/ Rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2022 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

10/ Vstup do spolku KORIDOR D8

Zastupitelé města Veltrusy schvalují vstup města Veltrusy do spolku KORIDOR D8, z. s. společně s předloženými stanovami tohoto spolku.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

11/ Podání žádosti na dotaci OPŽP na svozový automobil (návrh zastupitele J. Luksíka)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na pořízení nové komunální techniky – svozového automobilu.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

12/ Oprava střechy MÚ – schválení Smlouvy o dílo

Zastupitelé města Veltrusy schvalují Smlouvu o dílo na opravu střechy městského úřadu (Palackého č. p. 9) s firmou MAREK VALACH, STAVEBNÍ KLEMPÍŘSTVÍ, IČ 664 08 199, v hodnotě 517.484 Kč bez DPH (626.159 Kč vč. DPH) v předloženém znění.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

13/ Pořízení elektromobilu pro údržbu města

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 3/2022 (5. 2. D) Státního fondu životního prostředí a souhlasí s pořízením užitkového elektromobilu typu L7E.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

14/ Schválení dodavatele dětského hřiště v lokalitě Za kaplí

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje realizaci projektu Unipetrol lidem Vybudování hřiště "Za kaplí" firmou GARTENSTA PLUS s. r. o., IČ: 26689472, Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, v hodnotě do 999.000 Kč bez DPH (tj. do 1.208.790 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu k přípravě smlouvy o dílo a k zajištění vybudování hřiště s touto firmou.

 • Pro: 6
 • Proti: 1 (Ponert)
 • Zdrželi se: 2 (Hrubešová, Krčmová)

15/ ZŠ: investice nad 80 tis. Kč

Zastupitelstvo města bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ o investicích nad 80 tis. Kč.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

38. zasedání 4. 5. 2022

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Krčmová, Luksík, Novák, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomní: Kyselý

1/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Jan Luksík a Barbora Šťastná.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

2/ Schválení programu 38. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v doplněném znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2022

a/ Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2022 a souhlasí s rozdělením dotací pro jednotlivé oblasti programu dle tabulky č. 1 a tabulky č. 2.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

b/ Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč spolku AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, oprava kabin, údržbu travnatých ploch“ v předložené podobě (část 3 podkladů).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel: 0

c/ Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč spolku SDH Veltrusy, z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2022“ v předložené podobě (část 4 podkladů).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel: 0

d/ Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč spolku TJ Sokol Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ v předložené podobě (část 5 podkladů).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel: 0

4/ Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022 - 2026

Zastupitelstvo města Veltrusy na základě ustanovení § 67 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (o obecních zřízení) stanovuje počet členů zastupitelstva na volební období 2022 – 2026 na 11 členů.

 • Pro: 9
 • Proti: 1 (Štulík)
 • Zdrželi se: 0

5/ Rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 2/2022 v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Schválení nájemních smluv (Lékařský dům)

a/ Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí s pronajmutím prostor sloužících k podnikání v přízemí „Lékařského domu“ na adrese: Palackého č.p. 117, Veltrusy, který je součástí pozemku st.p.č. 146 a to s nájemcem MUDr. Marie Hájková, s.r.o., IČ: 03574202 za cenu 8.442 Kč měsíčně a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

b/ Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí s pronajmutím prostor sloužících k podnikání v přízemí „Lékařského domu“ na adrese: Palackého č.p. 117, Veltrusy, který je součástí pozemku st.p.č. 146 a to s nájemcem MUDr. Ingeborg Vokálová, s.r.o., IČ: 24144169 za cenu 9.273 Kč měsíčně a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

7/ Žádost o poskytnutí finanční podpory (Zdravotní klaun, o. p. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost organizace Zdravotní klaun, o. p. s. doručenou v březnu 2022 a rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč organizace Zdravotní klaun, o. p. s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ Žádost o individuální finanční příspěvek na pořízení Handbiku (kola pro vozíčkáře)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost pana Jiřího Kolského ze dne 4. 4. 2022 a rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč panu Kolskému a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

9/ Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace na akci „Happening na starém mostě – 7. ročník“ z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 93.100 Kč, tj. 49 % z celkových předpokládaných uznatelných nákladů akce
a pověřuje starostu města Veltrusy uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

10/ Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – podpora základních knihoven

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace na vybavení knihovny technikou z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 65.000 Kč, tj. 89 % z celkových předpokládaných uznatelných nákladů akce
a pověřuje starostu města Veltrusy uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

11/ Pomoc místním podnikatelům - úprava poplatku za ubytování

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje úpravu Vyhlášky 1/2021 o místních poplatcích s platností od 01.05.2022 - úprava poplatku za ubytování na 12 Kč.

 • Pro: 1 (Luksík)
 • Proti: 9
 • Zdrželi se: 0

12/ Komunitní centrum – schválení Dodatku č. 4 (ZL 45 – 53)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020 se spol. KAZIKO a. s. IČO: 26693054 a navýšením ceny zakázky na 18.290.405,41 Kč bez DPH (22.131.390,54 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

13/ Komunitní centrum – poskytnutí stavebních prací dle §100, odst. 3 Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s využitím § 100, odst. 3 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zadáním stavebních prací a dodávek v rozsahu do 2,3 mil. Kč bez DPH (dle přiloženého rozpočtu s drobnou finanční rezervou) firmě KAZIKO a.s., IČO: 161 89 612.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 3 (Luksík, Novák, Štulík)

14/ VZMR Rekonstrukce střechy Městského úřadu Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zadáním zakázky „Rekonstrukce střechy Městského úřadu Veltrusy“ firmě MAREK VALACH, STAVEBNÍ KLEMPÍŘSTVÍ, IČ 664 08 199, za cenu 517.484 Kč bez DPH (626.159 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 1 (Štulík)
 • Zdrželi se: 0

15/ VZMR Oprava hřbitovní zdi

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města Veltrusy o zadávání VZMR souhlasí se zadáním zakázky „Oprava hřbitovní zdi“, firmě KAZIKO, a. s., IČO: 266 93 054, za cenu 1.272.291,58 Kč bez DPH (1.539.472,81 Kč vč. DPH) a souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo v předloženém znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

34. zasedání 8. 12. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomní: Havlín, Kyselý

1/ Schválení programu 34. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v doplněném znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Barbora Šťastná a Vladimír Štulík.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 5/2021 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Rozpočtové provizorium města na rok 2022

Zastupitelstvo města bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému provizoriu na rok 2022.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022 s těmito pravidly: Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem roku 2021, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Schválení OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve městě Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve městě Veltrusy v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Schválení OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve městě Veltrusy v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ Darovací smlouva (AVE Kralupy, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 70.000 Kč od společnosti AVE Kralupy, s. r. o.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ Schválení podání žádosti o dotaci na hřiště u MŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR ‚Podpora obnovy a rozvoje venkova‘ na projekt „Dětské hřiště u MŠ Veltrusy“.

 • Pro: 7
 • Proti: 2 (Andrle, Bělková)
 • Zdrželi se: 0

9/ Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě 2022 – 7. ročník

Zastupitelstvo města Veltrusy
schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Happening na starém mostě 2022 – 7. ročník“ z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek,
zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 51 % z celkových uznatelných nákladů akce
a pověřuje zastupitelku Barboru Bělkovou vyřízením žádosti o dotaci včetně všech potřebných formalit.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

10/ Plán zimní údržby

​​Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předložený plán zimní údržby ve městě Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

11/ Záměr prodloužit pronájem části střechy ZŠ, Opletalova čp. 493 (pozemek parc. č. st. 511)

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění, souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu části střechy ZŠ Veltrusy, Opletalova č. p. 493 pozemku parc. č. st. 511 v k.ú. Veltrusy, kde je umístěno zařízení mobilního operátora.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

12/ Návrh smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, na rok 2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

13/ Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na adrese Chotkova 65 (ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na adrese Chotkova 65 (parc. č. 8) do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOP_01_4121886338.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

14/ Kupní smlouva na koupi pozemku 274/1

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s prodávajícími Zuzanou Martínkovou, narozenou xx. xx. xxxx a Monikou Vajglovou, narozenou xx. xx. xxxx na pozemek parc. č. 274/1 v k. ú. Veltrusy o rozloze 15.582 m2 za kupní cenu 6.232.800 Kč v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

15/ Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – podpora základních knihoven

Zastupitelstvo města Veltrusy
schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení místní knihovny výpočetní technikou z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek,
zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů akce
a pověřuje zastupitelku Barboru Bělkovou vyřízením žádosti o dotaci včetně všech potřebných formalit.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

16/ Schválení výběru svozové firmy na likvidaci odpadů na období 2022-2025

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo na zakázku „Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy“ se společností FCC Česká republika, s. r. o., IČO 458 09 712, pro roky 2022-2025 za cenu 13.659.640 Kč bez DPH.
Zároveň zastupitelstvo města pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 této Smlouvy o dílo v předloženém znění, kterým bude cena zakázky snížena na hodnotu 11.635.074 Kč bez DPH.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

17/ Komunitní centrum – schválení Dodatku č. 2 (ZL 21 – 40)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020 se spol. Kaziko a.s. IČO: 26693054 a navýšením ceny zakázky na 17.561.808,48 Kč bez DPH (21.249.788,26 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

18/ Venkovní úpravy dvoru lékařského domu a chodník před LD

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zadáním zakázky „Venkovní úpravy kolem Domu lékařů a rekonstrukce chodníku před Domem lékařů“ firmě Stavby Komeda s.r.o., IČO 050 71 500 za celkovou cenu 614.386,31 Kč bez DPH (743.407,44 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

19/ Výběr zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Fr. Šafaříka

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2/2020 souhlasí se zadáním zakázky „Rekonstrukce místní komunikace Fr. Šafaříka ve Veltrusích“ Ing. arch. Jiřímu Hánlovi, IČO: 11288884, a s uzavřením Smlouvy o dílo ve výši 445.500 Kč bez DPH (539.000 Kč s DPH) v předloženém znění.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

33. zasedání 3. 11. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Kyselý, Novák, Ponert, Štulík, Volák
Nepřítomní: Šťastná

1/ Schválení programu 33. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v doplněném znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Barbora Bělková a Martin Novák.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 4/2021 v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Koridor D8 – usnesení ke Krajinnému plánu

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s vytvořením krajinného plánu – územní studie pro území zasažené výstavbou VRT Podřipsko – 1. úseku vysokorychlostní trati Praha – Drážďany dle „Předběžného konceptu zadání krajinné studie v linii trasování VRT Praha – Drážďany“, který tvoří přílohu tohoto usnesení, a to za předpokladu, že:
− pořizovatelem krajinného plánu bude Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále také jako „MŽP ČR“) nebo
− pořizovatelem krajinného plánu bude jiný subjekt než MŽP ČR, přičemž MŽP ČR, příp. jiná státní či nezávislá akademická instituce s odpovídající odborností bude odborným garantem krajinného plánu;
− bude ze strany zpracovatele krajinného plánu, resp. pořizovatele krajinného plánu umožněna aktivní participace města Veltrusy resp. Sdružení obcí a spolků „Koridor D 8“ na tvorbě krajinného plánu.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Změna provozu parkoviště u městského úřadu

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se záměrem zřídit 1 ks parkomatu na parkovišti u městského úřadu za režimu uvedeném v důvodové zprávě a pověřuje starostu k přípravě formalit v této záležitosti.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Prodej pozemků parc. č. 124/54, 125/170, 125/171, 125/172, 125/173 v ulici U Stadionu – schválení kupní smlouvy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje prodej pozemků parc. č. 125/170 manželům Jaroslavu Plecitému a Mgr. Zuzaně Plecité, pozemek parc. č. 125/171 paní Kláře Hanzlové, pozemky parc. č. 125/172, parc. č. 125/173 a parc. č. 124/54 manželům Tomáši Veselému a Bc. Kláře Veselé, vše v k. ú. Veltrusy, a kupní smlouvy v předloženém znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ Záměr města Veltrusy prodat movitý majetek ve vlastnictví města (traktor Belarus)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr na prodej movitého majetku – traktoru Bělarus 422.1 včetně příslušenství (hydraulika, zametač včetně kropení, čelní sklápěcí radlice, rozmetadlo soli) a schvaluje uzavřít kupní smlouvu v předloženém znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ Žádost o posílení investičního fondu ZŠ

Zastupitelstvo města schvaluje krytí a posílení investičního fondu z rezervního fondu školy ve výši 200 000 Kč a poté investiční fond použít v souladu s § 31 odst. 2, písm. d) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou činnost.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

9/ Přijetí dotace ze SZIF ČR (Vybavení multifunkčního komunitního centra ve městě Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace ve výši 600.000 Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu, Programu rozvoje venkova ČR na „Vybavení multifunkčního komunitního centra ve městě Veltrusy“ a pověřuje starostu podpisem Dohody o poskytnutí dotace.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

10/ Lékařský dům – Dodatek č. 6

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043 a navýšením celkové ceny díla na částku 14.801.765,39 Kč bez DPH (17.910.136,13 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

11/ Lékařský dům – uplatnění § 100, odst. 3 zákona 134/2016 Sb.

​​Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s využitím § 100, odst. 3 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zadáním stavebních prací a dodávek v rozsahu do 1 mil. Kč bez DPH (dle předložených rozpočtů A až D a s finanční rezervou na případné další práce) firmě Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

32. zasedání 29. 9. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Kyselý, Novák, Ponert, Štulík, Volák
Nepřítomni: Šťastná, Havlín, Krčmová

1/ Schválení programu 32. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Richard Kyselý a Martin Ponert.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2021 v předložené podobě.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na adrese Palackého 117 (ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na adrese Palackého 117 (parc. č. 146) do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOB01_4121853096, číslo: 21_SOB01_4121853126, číslo: 21_SOB01_4121853131, číslo: 21_SOB01_4121853136 a číslo: 21_SOB01_4121853141.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Záměr prodat části pozemků parc. č. 125/2 a 125/150 v ulici U Stadionu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vyhlášení záměru prodat část pozemku v majetku města parc. č. 125/2 a část pozemku parc. č. 125/150, které budou následně rozděleny na pozemky parc. č. 125/170, parc. č. 125/171, parc. č. 125/172, parc. č. 125/173 a parc. č. 124/54, vše v k. ú. Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Lékařský dům – změna ceny díla, prodloužení termínu dokončení stavby

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ VZMR: Dodávka výtahu do lékařského domu

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schvaluje předloženou smlouvu o dílo na dodávku výtahu do lékařského domu s firmou Uniwel stavby, s. r. o. IČO 63324043, a to v hodnotě 747.393,75 Kč bez DPH (904.346,44 Kč vč. DPH).

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

8/ Lékařský dům – stavební práce v podkroví

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s rozšířením objednávky na dodávky a práce v 2. NP budoucího Lékařského domu o 278.469,22 Kč bez DPH (336.947,76 Kč vč. DPH) s firmou Uniwel stavby, s. r. o. IČO 63324043.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

9/ Výběr svozové firmy na likvidaci odpadů na období 2022-25

Zastupitelstvo města Veltrusy, v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s písm. d); odst. 1; § 4 zákona 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění, schvaluje znění veřejné zakázky "Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy 2021" v předložené podobě a pověřuje starostu města k její realizaci.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

31. zasedání 1. 9. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomni: Kyselý

1/ Schválení programu 31. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Jakub Andrle a Vladimír Štulík.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Úprava školského obvodu ZŠ Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje – od školního roku 2022/2023 - zrušení školského obvodu ZŠ Veltrusy, přísp. org. pro obce Vraňany, Spomyšl a Jeviněves a dále omezení školského obvodu ZŠ Veltrusy, přísp. org. pro obec Nelahozeves, kde bude ponechán školský obvod jen na 2. stupeň a to pro k.ú. Podhořany a pro k.ú. Nelahozeves ulice Nádražní, Příčná, Zahradní, Nová, Vltavská, Zagarolská od křižovatky se silnicí II/608 až k autobusové zastávce ‚Nelahozeves, Tukové závody‘, pro obec Nová Ves, kde bude ponechán školský obvod jen na 2. stupeň, s výjimkou Miřejovic, kde bude ponechán školský obvod i pro 1. stupeň, a pro obec Vojkovice, kde bude ponechán školský obvod jen pro 2. stupeň. Zastupitelstvo města pověřuje vedení města k jednání s dotčenými obcemi v rozsahu uvedeného omezení.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Novák)
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

4/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 433/284)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví města parc. č. 433/284 v k.ú. Veltrusy z důvodu platné pachtovní smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Lékařský dům – Dodatek č. 4

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby zakázky ‚Lékařský dům – Veltrusy‘ do 30. 9. 2021 a s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.9.2020 se společností Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO 63324043.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Lékařský dům – Výtah

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s dodáním a instalací výtahu do budoucího Lékařského domu dle cenové nabídky firmy Uniwel STAVBY, s.r.o., IČO 63324043, a to v hodnotě 747.393,75 Kč bez DPH (904.346,44 Kč vč. DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ Seifertova/Třebízského/Alešova – SoD Dodatek č. 2

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předložený Dodatek č. 2 s firmou Commatel-Uher, s. r. o. ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 2 (Havlín, Štulík)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

30. zasedání 28. 7. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomni: Kyselý, Novák

1/ Schválení programu 30. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Ponert)
 • Zdrželi se: 1 (Šťastná)

2/ Nájemní smlouva byt č. p. 439

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění s xxx xxx, nar. xx. xx. xxxx, bytem Klicperova 439, Veltrusy, na doživotní užívání bytu, který se nachází v domě na adrese Klicperova č. p. 439, Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Dotace KUSK pro ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s přijetím dotace schválené zastupitelstvem Středočeského kraje 28. 6. 2021 ve výši 83.600 Kč a s poskytnutím finanční spoluúčasti ve výši 30.000 Kč na projekt „Škola je, kdekoliv jsme spolu“ pro ZŠ Veltrusy, příspěvkovou organizaci, ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PŘI/044200/2021.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace na akci „Happening na starém mostě – 6. ročník“ z Programu 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 49 % z celkových uznatelných nákladů akce.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Dotace na zateplení Komunitního centra - odstoupení

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odstoupení od žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Zateplení, zdroj tepla a OS v budově komunitního centra ve městě Veltrusy“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011885.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Schválení nového jednacího řádu zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje jednací řád zastupitelstva města Veltrusy v předloženém a během diskuze upraveném znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ VZMR Seifertova, Třebízského – nové stavební práce nad rámec zakázky

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí objednání stavebních prací na rekonstrukci části silnice a vybudování části chodníku v ulici Třebízského v předloženém rozsahu prací dle cenové nabídky, a to v předpokládané výši 353.748,87 Kč bez DPH (428.036,13 Kč vč. DPH) u společnosti Commatel-Uher, s. r. o., IČO 27092348.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ VZMR Seifertova, Třebízského – aktualizace rozpočtu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu navýšení rozpočtu VZMR „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“ dle ZL č. 1 o 52.185,25 Kč bez DPH na 4.346.808,52 Kč bez DPH (5.259.638,31 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

29. zasedání 30. 6. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Kyselý, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni: 0
Neomluveni: 0

1/ Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Přístavba a rekonstrukce školy

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s variantou přístavby školy podle architektonické studie „Rozšíření ZŠ Veltrusy“ Ateliéru Hoffman, která zahrnuje přístavbu 9 učeben do dvora školy, nástavbu na stávající budovu (4 učebny) a stavební úpravy stávající budovy (obě fáze).
Dále Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu přípravou zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení na základě architektonické studie „Rozšíření ZŠ Veltrusy“ spol. Uhelný Mlýn s. r. o./Ateliéru Hoffman v rozsahu 9 učeben do dvora školy, nástavby na stávající budovu (4 učebny) a stavební úpravy stávající budovy (obě fáze).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi: Andrle, Štulík

3/ Schválení OZV 1/2021 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 10 zákona č. 128/200 Sb., o obcích schvaluje OZV č. 1/2021 o místních poplatcích v předloženém znění s účinností od 16. 7. 2021.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 2/2021 v předložené podobě.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Kontrola výkonu samostatné působnosti města uskutečněná Ministerstvem vnitra ČR

 1. Zastupitelstvo města projednalo výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti uskutečněné Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, u města Veltrusy dne 20. 5. 2021.
 2. Zastupitelstvo města konstatuje, že nápravu nedostatků zjištěných kontrolou nelze provést, neboť smlouvy, u nichž chybí doložky ve smyslu ust. § 41 odst. 1) věta první zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou již uzavřeny a nelze do nich zasahovat.
 3. Zastupitelstvo města bere na vědomí starostou města již přijatá opatření k zamezení opakování nedostatků zjištěných kontrolou:

Ke kontrolnímu zjištění a k závěru v bodě 1) v části 7. protokolu o kontrole (ZJIŠTĚNÁ PORUŠENÍ ZÁKONA) – chybějící doložky ve smyslu ust. § 41 odst. 1) věta první zákona o obcích na některých nájemních smlouvách (doložka o zveřejnění záměru a doložky o schválení právního jednání zastupitelstvem města):

 • Starosta města zabezpečí, aby smlouvy uzavírané městem byly v případech, kdy to zákon vyžaduje, důsledně opatřovány doložkami ve smyslu ust. § 41 odst. 1) věta první zákona o obcích.
 • Termín: průběžně.
 • Odpovědná osoba: starosta města.
 1. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města:
  1. zajistit zveřejnění informace o jednání zastupitelstva města v této věci, včetně přijatých opatření k zamezení opakování zjištěných nedostatků, na úřední desce Městského úřadu Veltrusy po dobu nejméně 15 dnů
  2. zajistit podání zprávy o prevenci nedostatků zjištěných při kontrole Ministerstvu vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, a to neprodleně po konání tohoto zasedání zastupitelstva města
  3. zajistit zaslání kopií dokumentů uvedených v bodě 2. v části 8. protokolu o kontrole (POUČENÍ) Ministerstvu vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.
 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Záměr pronajmout pozemky v ulici U stadionu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vyhlášení záměru pronajmout část pozemku v majetku města parc. č. 125/2 a část pozemku parc. č. 125/150, které budou následně rozděleny na pozemky parc. č. 125/170, parc. č. 125/171, parc. č. 125/172, parc. č. 125/173 a parc. č. 124/54, vše v k.ú. Veltrusy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 Havlín

7/ Smlouva o zřízení služebnosti - ulice Žižkova obnova NN - ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města Veltrusy revokuje usnesení č. 26/2 ze dne 31. 3. 2021 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu IE-12-6007317/VB/01 – Obnova sítí NN Žižkova, Veltrusy, v předloženém znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 109/4)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví města parc. č. 109/4 v k.ú. Veltrusy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Darovací smlouva (Unipetrol RPA, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích darovací smlouvu od společnosti Unipetrol RPA, s. r. o. na částku 150.000 Kč.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Jmenování členů školské rady základní školy

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění, členy školské rady zastupitelku Mgr. Barboru Bělkovou.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Žádost o finanční podporu na „XIII. Miřejovické půlení 2021“

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku „Maraton klub Miřejovice, z. s.“ a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Pomoc obcím postiženým ničivou bouří

Zastupitelstvo města schvaluje finanční podporu ve výši 20.000 Kč pro obec Lužice na Moravě a 20.000 Kč pro obec Stebno v okrese Louny, které byly poškozeny červnovou bouří.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Volba nového člena Výboru pro rozvoj a sociální služby

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí rezignaci Michaely Kejkrtové na člena Výboru pro rozvoj a sociální služby a na uvolněné místo člena výboru schvaluje paní Martu Hrdličkovou.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Komunitní centrum – Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020 se spol. Kaziko, a.s. IČO: 26693054 a navýšením ceny zakázky na 16.390.834,76 Kč bez DPH (19.832.910,06 Kč vč. DPH).

 • Pro: 6 (Andrle, Bělková, Hrubešová, Ponert, Šťastná, Volák)
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 4 (Havlín, Krčmová, Novák, Štulík)

15/ Oprava kanalizace v MŠ Veltrusy – schválení zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce částí kanalizace MŠ Veltrusy“ a to firmu Truhlařík, s. r. o., IČO 28242947, za nabídnutou cenu 850.743 Kč bez DPH (1.029.399 Kč vč. DPH) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo v předloženém znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

16/ Lékařský dům – Dodatek č. 3

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

28. zasedání 26. 5. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Volák
Omluveni: Šťastná
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 28. zasedání zastupitelstva

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

2/ Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2021

 1. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2021 a souhlasí s rozdělením dotací pro jednotlivé oblasti programu dle tabulky č. 1 a tabulky č. 2.
 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0
 1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč spolku AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, oprava kabin, údržbu travnatých ploch“ v předložené podobě (část 3 podkladů).
 2. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 52.000 Kč spolku SDH Veltrusy, z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2021“ v předložené podobě (část 4 podkladů).
 3. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč spolku TJ Sokol Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ v předložené podobě (část 5 podkladů).
 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti VKM, a. s.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. g) odst. 2 § 84 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zástupce pro všechny druhy valných hromad pro rok 2021 společnosti "Vodárny Kladno-Mělník, a.s.", IČ 4635691, a to starostu Filipa Voláka, r. č. 770816/0020, bytem Čelakovského 129, Veltrusy, PSČ 27746 a jeho náhradníky: místostarostu Kralup nad Vltavou pana Libora Lesáka, r. č. 6507301526, bytem Hůrka 1032, PSČ 27801 a starostu Líbeznic Martina Kupku, r. č.: 751028/3462, bytem: Jana Pavelky 660, 250 65 Líbeznice.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Žádost o odkup pozemku a povolení rekonstrukce plotu (Komenského 32)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemků v majetku města parc. č. 38/3 o výměře 47 m2; pac. č. 38/4 o výměře 49 m2; parc. č. 38/5 o výměře 15 m2; parc. č. 38/6 o výměře 12 m2; parc. č. 38/7 o výměře 8 m2; parc. č. 38/8 o výměře 12 m2; parc. č. 38/9 o výměře 11 m2, k. ú. Veltrusy, vedených v katastru nemovitostí jako „zastavěná plocha a nádvoří, vzhledem k platné nájemní smlouvě uzavřené dne 7. 1. 2013, která nebrání užívání předmětných pozemků.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Havlín)
 • Zdržel/a se: 0

5/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 734/1)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví města parc. č. 734/1 v k. ú. Veltrusy.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby jednal s žadatelem o možném pronájmu a jeho podmínkách.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „U Loužeckého“ ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí – v předloženém znění – o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010408/VB/01 Veltrusy – Obnova sítě V – ME_0256 – U Loužeckého na pozemcích parc. č.: 407/37, 403/41, 402/1, 403/39, 403/21, 399/6, 403/42, 1065/1, 112/1 vše v k. ú. Veltrusy za účelem umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Žádost o finanční podporu z rozpočtu města v roce 2021 (TAJV, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od spolku TAJV, z. s. ze dne 14. 5. 2021 a rozhodlo o poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Smlouva o zřízení služebnosti (kanalizace) Svědkové Jehovovi - Dodatek

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na pozemcích parc. č. 403/39 a parc. č. 403/42 v k. ú. Veltrusy v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Lékařský dům – práce nad rámec zakázky (2. NP, podkroví)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s objednáním stavebních prací v 2. NP lékařského domu v předloženém rozsahu prací – a to v předpokládané výši 253.142,78 Kč bez DPH (tj. 306.302,76 Kč) u spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2020 se zhotovitelem veřejné zakázky na ‚Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání‘ se Stavební firmou Neumann s. r. o., IČO 281 77 851, v konečné hodnotě 84.398,22 Kč bez DPH (102.121,86 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

27. zasedání 28. 4. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni:
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Účetní závěrka MŠ za rok 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schvaluje účetní závěrku Mateřské školy za rok 2020 s výsledkem hospodaření +48.644,38 Kč a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 48.644,38 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Účetní závěrka ZŠ za rok 2020

Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schvaluje účetní závěrku Základní školy Veltrusy za rok 2020 s výsledkem hospodaření +801.069,06 Kč z hlavní činnosti, +23.496 Kč z vedlejší činnosti a souhlasí s převedením kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 801.069,06 Kč do rezervního fondu a z vedlejší činnosti ve výši 23.496 Kč do fondu odměn Základní školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Účetní závěrka města za rok 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku města Veltrusy za rok 2020 s výsledkem hospodaření + 10.119.704,35 Kč. Zisk bude použit jako finanční rezerva pro další roky.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výrokem: „bez výhrad“.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2021 v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Vyřazení nedokončeného majetku

Zastupitelstvo města schvaluje odepsat jako zmařenou investici nedokončené projekty, ve kterých město aktuálně nemá zájem pokračovat, v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Vyřazení pohledávek z podrozvahy

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zrušení evidence odepsaných starých pohledávek z účtu 905 podrozvahy v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Žádost o prominutí platby za nájem nebytových prostor

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí platby za pronájem nebytových prostor – provozovny pedikúry (Chotkova 65) za období od 1. 1. 2021 do 17. 1. 2021 a provozovny manikúry v budově pošty (Palackého 97) za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro SH ČMS SDH Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85, písm. c, zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích a § 10a odst. 1) písm. c, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech revokuje usnesení č. 8 ze dne 31. 3. 2021 o schválení Smlouvy o zápůjčce s SH ČMS SDH Veltrusy a nově schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci SH ČMS SDH Veltrusy ve výši 100 tis. Kč za účelem pořízení slavnostního historického praporu s termínem vrácení poskytnuté částky do 31. 12. 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Nájemní smlouvy Nová čp. 668, čp. 669, čp. 670

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000, Zákon o obcích v platném znění schvaluje předloženou nájemní smlouvu.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1111 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 63 m2, řadového domu č. p. 668, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1111, a pozemku parc. č. 125/63 (orná půda) o výměře 299 m2, který tvoří zahradu, vše v k.ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícími nájemníky xxx a xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 5.500 Kč měsíčně.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1110 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2, řadového domu č. p. 669, který se nachází na pozemku st. 1110, pozemku parc. č. 125/62 (orná půda) o výměře 181 m2 a pozemku parc. č. 125/161 (orná půda) o výměře 98 m2, které tvoří zahradu, vše v k.ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícím nájemníkem xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 5.500 Kč měsíčně.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1119 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 65 m2, řadového domu č. p. 670, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1109, a  pozemku parc. č. 125/61 (orná půda) o výměře 299 m2, který tvoří zahradu, vše v k. ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícími nájemníky xxx a xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 5.500 Kč měsíčně.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 655/9)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 655/9 ve vlastnictví města.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby jednal s žadatelem o možném pronájmu a jeho podmínkách.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 780/18)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 780/18 ve vlastnictví města.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 728/6)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 728/6 ve vlastnictví města.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby jednal s žadateli o možném pronájmu a jeho podmínkách.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

15/ Žádost o směnu pozemků

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků – a to pozemků parc. č. st. 81/1 a parc. č. 71 za pozemek parc. č. st. 71/1.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

16/ Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Happening na starém mostě“ z Programu 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20 % z celkových uznatelných nákladů akce.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

17/ Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova - schválení zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s usnesením města č. 10 ze dne 31. 3. 2021 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“ a to firmu COMMATEL-Uher, s. r. o., Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4, IČO: 27092348, za nabídnutou cenu 4.294.623,27 Kč bez DPH (5.196.494,16 Kč vč. DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

18/ Lékařský dům Veltrusy - schválení dodatku č. 2

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Šťastná, Havlín)

19/ Oprava křižovatky Jungmannova x Žižkova (x Třebízského)

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo s USK, s. r. o., IČO: 271 38 551 na opravu místních komunikací Jungmannova, Třebízského a Žižkova v celkové hodnotě 410.152 Kč bez DPH (496.284 Kč s DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

26. zasedání 31. 3. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni:
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 26. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Smlouva o zřízení VB - ulice Žižkova obnova NN - ČEZ Distribuce

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu IE-12-6007317/VB/01 – Obnova sítí NN Žižkova, Veltrusy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Žádost o odkup části pozemku v majetku města (parc. č. 780/18)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí na základě podané žádosti s prodejem části pozemku parc. č. 780/18.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Záměr pronajmout řadové domy čp. 668, 669 a 670 s pozemky užívané jako zahradu parc. č. 125/61, parc. č. 125/62 parc. č. 125/161 a parc. č. 125/63,  vše v k. ú. Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout řadové domy č. p. 668, 669 a 670 v ulici Nová, Veltrusy se zahradami pro bydlení. Domy a zahrady se nacházejí na pozemcích v majetku města st. 1109 o výměře 65 m2, st. 1110 o výměře 64 m2, st. 1111 o výměře 63 m2, parc. č. 125/61 o výměře 299 m2, parc. č. 125/161 o výměře 98 m2, parc. č.125/62 o výměře 181 m2 a parc. č. 125/63 o výměře 299 m2, vše v k. ú. Veltrusy.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 3 (Havlín, Štulík, Volák)

5/ Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 11. 3. 2021 a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Pověření zastupujícího velitele Městské policie Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy ruší ke dni 31. 3. 2021 pověření strážnice Lucie Jandové zastupováním Josefa Mošny v době jeho nepřítomnosti a zároveň zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje s účinností od 1. 4. 2021 odpovědným zástupcem Josefa Mošny v době jeho nepřítomnosti strážníka Bc. Miroslava Maršíka.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Pokyny pro opakované společné jednání o úz. plánu Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s ust. §6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona a v souladu s ust. §50 odst. 1 stavebního zákona pokyny k úpravě dokumentace návrhu územního plánu Veltrusy pro opakované společné jednání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

8/ Smlouva o zápůjčce – SDH Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou Smlouvu o zápůjčce s SH ČMS SDH Veltrusy, z. s. ve výši 100 tis. Kč za účelem pořízení slavnostního historického praporu s termínem vrácení poskytnuté částky do 15. 12. 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Dotace z Fondů Středočeského kraje – vybavení JSDH

ZM Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva“ s předpokládanými celkovými náklady 57.959 Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 55.061,05 Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ VZMR: Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a Směrnicí města Veltrusy č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k zakázce „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského, Alešova ve Veltrusích“.

Zastupitelstvo města Veltrusy dále schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky ve složení: Ing. Ivan Lipovský, CSc., Bc. Martina Pekárková, Ing. Ludmila Hrubešová.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

25. zasedání 24. 2. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni:
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 25. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Volba předsedy a členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Ing. Jakuba Andrleho a členy kontrolního výboru Doc. Ing. Lenku Láchovou, Csc. a Michala Koldinského.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

3/ Zřízení Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí a změna názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby

Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje k 1. 3. 2021 Výbor pro odpadové hospodářství a životní prostředí, který bude mít 3 členy. Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí Ing. Martina Nováka a jeho členy Mgr. Václavu Víškovou a I ng. Jana Šťastného. 
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje změnu názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby na Výbor pro rozvoj obce a sociální služby.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Šťastná)

4/ Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 2021“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Havlín, Štulík)

5/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „Zlosyň č. p. 203“ ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu stavby mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 v předloženém znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybavení komunitního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci MAS Přemyslovské střední Čechy v rámci Programu rozvoje venkova, fiche 6 Malé projekty pro obce na vybavení komunitního centra.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Grantový program města na rok 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Dotace na akci „Výsadba stromů ve Veltrusích“ – smlouva o poskytnutí podpory

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy č. 1190900502 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Výsadba stromů ve Veltrusích“.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

24. zasedání 20. 1. 2021

Přítomni: Andrle, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni: Bělková
Neomluven: Ponert P.

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 24. zasedání. ¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočet města na rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2021 členěný dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.
Příjmy: 37.300  tis. Kč   
Výdaje: 84.227  tis. Kč   
Financování: 46.927 tis. Kč

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Počet členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje snížení počtu členů kontrolního výboru na tři členy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

4/ Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 6. 1. 2021 a rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč.¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Sociální služby města Kralupy nad Vltavou)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování dotací z rozpočtu města Veltrusy“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb pro občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou s účinností od 1. 2. 2021 na dobu 12 měsíců.¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Žádost ZŠ o převedení dotace resp. finančních prostředků z r. 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost ředitelky ZŠ ze dne 11. 1. 2021 a vzhledem k tomu, že čerpání dotace pro ZŠ Veltrusy v rámci projektu „Škola zdravých vztahů“, evidenční číslo PRE/PRI/041051/2020 z Programu 2020 pro poskytování dotací z Fondu prevence, tematické zadání: Primární prevence, evidenční číslo smlouvy S-2879/OBŘ/2020 bylo prodlouženo do 31. 8. 2021, Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s převedením a čerpáním spoluúčasti města ve výši 30.000 Kč z roku 2020 do roku 2021.¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Dodatek ke smlouvě o dílo - tvorba územního plánu

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí - na základě uvedených skutečností v důvodové zprávě - s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem územního plánu U 24, s. r. o., IČO: 43870538 ve výši 182.000 Kč bez DPH tj. 220.220 Kč vč. DPH.¶

 • Pro: 6
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 3 (Havlín, Ponert M., Štulík)¶

8/ Rozpočtové opatření č. 5/2020 provedené starostou

Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2020, které bylo provedeno starostou z důvodu žádoucích oprav zaúčtování dotace a daru dle předložené důvodové zprávy a přílohy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Bezúročná půjčka pro SDH Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky pro SH ČMS SDH Veltrusy do výše 100.000 Kč na pořízení slavnostního historického praporu a pověřuje vedení města přípravou smlouvy o půjčce. Splatnost půjčky bude k 15. 12. 2021.¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

23. zasedání 14. 12. 2020

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová (příchod 18:55), Novák, Ponert Martin, Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni: Ponert Petr

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 23. zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 4/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Rozpočtové provizorium města na rok 2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému provizoriu na rok 2021.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021 s těmito pravidly:
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem roku 2020, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Žádost o odkup části pozemku parc. č. 1065/2 (TJ Kralupy, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje vedení obce k učinění potřebných kroků vedoucích k oddělení části pozemku z pozemku parc. č. 1065/2 v k. ú. Veltrusy, návrhu smlouvy o sml. budoucí kupní a zveřejnění záměru k prodeji oddělené části pozemku a to k realizaci rozšíření loděnice TJ KRALUPY, z. s., IČO 147 99 146.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Žádost o prominutí platby za nájem nebytových prostor

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí platby za pronájem nebytových prostor – provozovny pedikúry (Chotkova 65) a provozovny manikúry v budově pošty (Palackého 97) za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 tedy za 3 měsíce.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Žádost o změnu využití příspěvku od města (TJ Sokol Veltrusy, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje využití zbylé částky ve výši 25.341 Kč, poskytnuté na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou v budově TJ Sokol Veltrusy, z. s. na pořízení nového topení a dovybavení prostor, které bude lékař využívat v přechodné ordinaci a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč na rozšíření vodoinstalace a odpadů a drobné úpravy v těchto prostorách.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Krčmová, Štulík)

7/ Komunitní centrum – výběr zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 22/15 ze dne 4. 11. 2020 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky ‚Komunitní centrum Veltrusy‘ a to firmu KAZIKO, a. s., IČO: 26693054, za nabídnutou cenu 14.556.556,85 Kč bez DPH (17.613.433,79 Kč vč. DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Lékařský dům –  Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 3 (Havlín, Krčmová, Štulík)

9/ Návrh rozpočtu MŠ a ZŠ na rok 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí návrhy rozpočtu příspěvkových organizací: ZŠ a MŠ Veltrusy na rok 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Návrh rozpočtu města na rok 2021

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu na rok 2021 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2021, který je koncipován jako schodkový.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Dočasné umístění lékařských ordinací

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí dočasné umístění lékařských ordinací v budově sokolovny a v areálu společnosti Boneri, s. r. o. ve Veltrusích.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

22. zasedání 4. 11. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 22. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Příspěvek na rekonstrukci střechy sokolovny

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Veltrusy, z. s., IČ: 49520792, o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč z rozpočtu města Veltrusy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Příspěvek na výměnu oken v budově AFK

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Převod pozemků v ul. Družstevní

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo a souhlasí se zněním zaslaného návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/14070/2020-HMSU, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV, pod body 1. – 8. dané smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Jmenování členů školské rady ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění, členkou školské rady zastupitelku Ing. Barboru Šťastnou.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Jmenování členů školské rady ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění, členem školské rady starostu Mgr. Filipa Voláka.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Volák)

7/ Nájemní smlouva ke hřbitovnímu domu

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí se stanovenou výší nájemného 9.000 Kč měsíčně za pozemek parc. č. st. 216/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č. p./č. e. (garáž), v k. ú. Veltrusy (LV 10001) pověřuje starostu k jednání v této věci a uzavřením nájemní smlouvy s vybraným uchazečem.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Návrh kolektivní smlouvy pro r. 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2021 v předloženém znění.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

9/ Návrh rozpočtu sociálního fondu pro r. 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje rozpočet Sociálního fondu pro rok 2021 v předloženém znění včetně navrženého základní přídělu do Sociální fondu ve výši 262.000 Kč.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-27

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-2027 v předložené podobě.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Přístavba zahradního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Smlouvu o spolupráci s manžely Petrem Jelínkem a Lenkou Jelínkovou v předložené aktualizované podobě.

 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Novák)
 • Zdržel/a se: 0

12/ Dokončení komunikací za kaplí

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města č. 20/7 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky na  Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání‘, a to STAVEBNÍ FIRMU NEUMANN, s. r. o., IČ: 281 77 851, za nabídnutou cenu 3.496.377,43 Kč bez DPH (4.230.616,69 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Zhotovitel rekonstrukce ul. Josefa Dvořáka

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města č. 19/12 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“, a to firmu COMMATEL-Uher, s. r. o., IČ: 270 92 348, za nabídnutou cenu 1.491.863,48 Kč bez DPH (1.805.154,81 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Žádost o dotaci z MMR (rekonstrukce ul. J. Dvořáka)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, pro projekt „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

15/ Projekt Komunitní centrum Veltrusy - zadávací dokumentace VZ

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k projektu „Komunitní centrum Veltrusy“. K výběru zhotovitele zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje výběrovou komisi ve složení Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Vladimír Štulík

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

16/ Nákup notebooků pro ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup 33 kusů notebooků pro ZŠ Veltrusy s dodavatelem Alicom, s. r. o., IČ: 25044419 za celkovou cenu 523.043 Kč vč. DPH (432.267 Kč bez DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

21. zasedání 7. 10. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 21. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Příspěvek na rekonstrukci střechy sokolovny

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost TJ Sokolu Veltrusy, z. s., a souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 150.000 Kč na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou v budově TJ Sokol Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Věra Krčmová)

4/ Příspěvek na výměnu oken v budově AFK

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost AFK Veltrusy a souhlasí s poskytnutí příspěvku ve výši 50.000 Kč na výměnu oken v areálu AFK Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Martin Novák)

5/ Rekonstrukce chodníku v ul. Riegrova

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se se zadáním veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku části ulice Riegrova ve městě Veltrusy“ panu Petru Pauzovi, IČO: 68576579, za nabídnutou celkovou částku za dílo: 491.729 Kč bez DPH, tj. 594.992 Kč s DPH a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Společný nákup elektřiny a plynu

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí společný nákup elektřiny a plynu středočeských měst (Kladno, Rakovník, Slaný, Beroun, Hostivice, Veltrusy a měst dalších, která se do společného nákupu zapojí) a jejich organizací na Českomoravské komoditní burze Kladno, IČ 49546392 (ČMKB) na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

20. zasedání 2. 9. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 20. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ve školním bytě

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo podanou žádost o prodloužení nájemní smlouvy a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na služební byt v ZŠ Veltrusy s učitelkou do 31. 7. 2021 a s uvedenou změnou výše nájmu (4.000 Kč/měs.).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Změna počtu členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí odstoupení Jakuba Andrleho z funkce člena kontrolního výboru a Bronislava Havlína z funkce předsedy kontrolního výboru.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Záměr pronájmu nemovitosti č. p. 187 (hřbitovního domku)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 216/1 (o výměře 201 m2), jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č. p./č. e. (garáž), v k. ú. Veltrusy (LV 10001), ukládá starostovi záměr zveřejnit a pověřuje starostu výběrem vhodného nájemce a přípravou nájemní smlouvy na pronájem předmětných nemovitých věcí. Záměr je přílohou tohoto usnesení.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Koncepce rozvoje dětských hřišť městě Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou Koncepci rozvoje dětských hřišť ve městě Veltrusy.

 • Pro: 6
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Hrubešová, M. Ponert)

6/ Komunitní centrum – Dokumentace realizace stavby

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č. 1/2020 (bod 2, čl. V.) o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby projektu „Komunitní centrum Veltrusy“ (etapa I a etapa II)  Atelieru Hoffman – Ing. arch. Patrik Hoffman, IČO: 66406366, v hodnotě 613.950 Kč bez DPH (742.880 Kč vč. DPH).

 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Štulík)
 • Zdržel/a se: 0

7/ Dokončení komunikací kolem hřbitova

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí města Veltrusy č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na projektové a stavební práce k zakázce „Dokončení komunikací Za Kaplí - komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání ve Veltrusích”.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Chodník okolo zahradnického centra

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí záměr Zahradnictví Jelínek a nabídku ke spolupráci.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Zrušení sportovního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o zrušení sportovního výboru.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (M. Ponert)

10/ Přijetí daru od společnosti AVE Kralupy s. r. o.

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí přijetí daru od společnosti AVE Kralupy s. r. o. v hodnotě 70.000 Kč.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

19. zasedání 5. 8. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 19. zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 2/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Schválení směrnice č. 1/2020 o zadávání VZMR

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Směrnici č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona 134/2016 Sb.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Informování zastupitelů o VZ nad 200 tis. Kč bez DPH

Starosta bude informovat zastupitele o všech veřejných zakázkách nad 200 tisíc Kč bez DPH před schválením veřejné zakázky.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Novák)
 • Zdržel/a se: 0

5/ Dotace SFŽP na elektromobil - ukončení administrace projektu

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí podání žádosti o ukončení administrace projektu č. 01461921: „Pořízení elektromobilu pro město Veltrusy“ za podpory dotace ze SFŽP.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Záměr pronájmu část pozemku p. č. 9

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 9 v k. ú. Veltrusy a pověřuje starostu přípravou nájemní smlouvy na předmětnou část pozemku.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (parc. č. 395/21, parc. č. 395/22 a parc. č. 395/6 v k. ú. Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 395/21, parc. č. 395/22 a parc. č. 395/6 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 394/1 v k. ú. Veltrusy za jednorázovou úhradu ve výši 6.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

8/ Účast města ve veřejné soutěži MF - dům č. p. 14

Zastupitelstvo města Veltrusy

 1. bere na vědomí informaci starosty o postupu města ve veřejné soutěži Ministerstva financí ČR, které pod číslem privatizačního projektu č. 70028 vyhlásilo privatizaci nemovitého majetku České republiky, nacházejícího se na území města Veltrusy a informaci o uzavření kupní smlouvy dne 20. 7. 2020, jejímž předmětem je koupě nemovitého majetku
 • pozemku parc. č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č. p. 14 (objekt k bydlení), a
 • pozemku parc. č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2,

vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k. ú. a obci Veltrusy, okres Mělník

 1. schvaluje úhradu doplatku kupní ceny ve výši 3.451.111 Kč, kterým bude splněna povinnost ve smyslu ust. čl. III. uzavřené kupní smlouvy, jež je nezbytná k definitivnímu nabytí předmětného majetku z proběhlé veřejné soutěže městem Veltrusy.
 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Martin Ponert)
 • Zdržel/a se: 1 (Šťastná)

9/ Změna řádu veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo města Veltrusy, v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 19 odst. 1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nový řád veřejného pohřebiště v předloženém znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Schválení zhotovitele domu lékařů

a) Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo závěry hodnotící komise uvedené v protokolech o jednání a o otevírání nabídek ze dne 31. 7. 2020 v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce „Lékařský dům – Veltrusy“.
b) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Lékařský dům – Veltrusy“ provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení. Vybraným dodavatelem je společnost UniWel Stavby, s. r. o., IČO: 613 24 043, se sídlem v Trnovanech, Zemská 1894, 41501 Teplice s nabídkovou cenou 12.206.973,12 Kč bez DPH (14.770.437,48 Kč včetně DPH).
c) Zastupitelstvo města rozhoduje dle doporučení hodnotící komise o uzavření smlouvy o dílo s účastníkem vybraným dle předchozího bodu tohoto usnesení, se společností UniWel Stavby, s. r. o., IČO: 613 24 043, se sídlem v Trnovanech, Zemská 1894, 41501 Teplice, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Dodávka žaluzií na jižní stranu budovy ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí – na základě předložených dokumentů vedením ZŠ Veltrusy, přísp. organizace – v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy s nákupem a instalací uvedeného typu venkovních žaluzií na budovu základní školy od dodavatele: OKNOPLAST Group Rakovník s. r. o., IČO: 74450069 za nabídnutou cenu 647.393 Kč bez DPH (783.346 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Rekonstrukce části ulice Josefa Dvořáka

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a Směrnicí města Veltrusy č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k projektu „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“.
Zastupitelstvo města Veltrusy dále schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky ve složení: Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Vladimír Štulík, Ing. Ludmila Hrubešová.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

18. zasedání 17. 6. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 19. zasedání.

 • Pro: 7 
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v částkách do výše 200.000 Kč v rámci jednoho rozpočtového opatření. V případě úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000 Kč. Pokud se bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší. Rozpočtové opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, musí být dáno na vědomí zastupitelům na nejbližším zasedání. Toto usnesení ruší Usnesení č. 7 schválené zastupitelstvem na 17. zasedání konaném 6. 5. 2020

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2020

a) Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2020 pro oblast č. 1 a též bere na vědomí uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem a žadateli s účelem uvedeným v žádosti o dotaci (viz tab. 1).
b) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč spolku AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, úpravu šaten hráčů, údržbu travnatých ploch“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4b podkladů).
c) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč RC Havránek, z. s., IČ: 27028593 se sídlem: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 pošta Vojkovice; na „Provoz rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy cen do soutěží, vybavení herny“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4c podkladů).
d) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč SDH Veltrusy, z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2020“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4d podkladů).
e) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč TJ Sokol Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4e podkladů).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Účast města ve Veřejné soutěži MFČR 

Zastupitelstvo města Veltrusy
a) schvaluje účast města Veltrusy (jako uchazeče) ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části nemovitého majetku České republiky, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo financí ČR, identifikační číslo 00006947, nacházejícího se na území města Veltrusy, vyhlášené Ministerstvem financí ČR pod číslem privatizačního projektu č. 70028, a to pozemku parc.č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a  pozemku parc.č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník
b) schvaluje uhrazení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč, zajišťující účast v uvedené veřejné soutěži
c) svěřuje starostovi města Veltrusy, Mgr. Filipovi Volákovi, v souladu s ust. § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pravomoc podat jménem města Veltrusy nabídku ve veřejné soutěži uvedené v písm. a) tohoto usnesení a rozhodnout o nabytí hmotných nemovitých věcí zahrnutých ve smlouvě MF ČR identifikační číslo 00006947 – nemovitého majetku České republiky, nacházejícího se na území města Veltrusy, a to pozemku parc. č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a pozemku parc.č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník – pro město Veltrusy
d) ukládá starostovi města zajistit splnění podmínek pro účast města v předmětné veřejné soutěži, včetně zaplacení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč na účet Ministerstva financí ČR tak, aby se město mohlo veřejné soutěže zúčastnit.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, splaškové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1092/1 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 467/6 (č. p. 599) v k. ú. Veltrusy za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

6/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na pozemcích parc. č. 403/39 a par. č. 403/42 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle geometrického plánu, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 12. 3. 2019 pod č. PGP-1935/2019-206 pro účely zřízení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a přípojky sdělovacího kabelu.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

7/ Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 5. 3. 2020 a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Žádost o finanční podporu na XII. Miřejovické půlení 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku „Maraton klub Miřejovice, z. s.“ a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Schválení dotace ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence (ZŠ)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 30.000 Kč ZŠ Veltrusy, p. o., na projekt „Škola zdravých vztahů“ v rámci programu „Podpora primární prevence“ ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Žádost o finanční podporu na nákup učebnic (ZŠ)

Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitelky ZŠ Veltrusy, p. o., a souhlasí s poskytnutím příspěvku 65.167 Kč na nákup nových učebnic anglického jazyka pro druhý stupeň ZŠ.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Pravidla pro využívání prostor komunitního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Pravidla pro využívání prostor komunitního centra Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Změna členství v MAS 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje členství v MAS Kralupsko, z. s., se sídlem Palackého nám. 1, 278 01, Kralupy nad Vltavou pro programové období 2021-2027.
Zastupitelstvo města Veltrusy zmocňuje k zastupování MAS Kralupsko, z. s. starostu města.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

13/ Přijetí finančního daru, schválení darovací smlouvy (České štěrkopísky, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 300.000 Kč od společnosti České štěrkopísky, s. r. o.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Revokace usnesení č. 8, 9 a 10 ze 17. zasedání zastupitelstva dne 6. 5. 2020

a) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 407/38 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Toto usnesení ruší Usnesení č. 8 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném dne 6. 5. 2020.
b) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1151/3 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Toto usnesení ruší Usnesení č. 9 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném dne 6. 5. 2020.
c) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1073 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Toto usnesení ruší Usnesení č. 10 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném dne 6. 5. 2020.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

15/ Výměna oken na budově MěÚ – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě již schválené cenové nabídky Truhlářství – František Klejna, IČO: 61289981 na výměnu oken budovy MěÚ v hodnotě 394.745 Kč vč. DPH předloženou smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

16/ Rekonstrukce chodníku k viaduktu pod II/608 a napojení na Žižkovu ulici

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložených podkladů smlouvu o dílo s vybraným uchazečem – spol. LUPA, s. r. o., IČO: 47051931, na realizaci opravy chodníku k viaduktu pod II/608 a napojení tohoto chodníku na ulici Žižkovu v celkové částce 413.125 Kč bez DPH (524.081 Kč včetně DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

17/ Rekonstrukce elektroinstalací v MŠ Veltrusy – smlouva od dílo

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání zakázek malého rozsahu a v souladu se schváleným usnesením 17/15 ze dne 6. 5. 2020 Smlouvu o dílo s firmou Plejar, s. r. o., IČO 03869105 na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ (za cenu 588.730 Kč bez DPH (712.363 Kč vč. DPH)) v předloženém znění.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

18/ Lékařský dům – schválení zadávací dokumentace a smlouvy o dílo

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, předloženou zadávací dokumentaci, včetně smlouvy o dílo a výzvy k podání nabídek na stavební práce k projektu „Lékařský dům – Veltrusy“.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

19/ Nákup myčky do školní kuchyně

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy s nákupem uvedeného typu mycího stroje do školní kuchyně od dodavatele: Aligastro CZ, s.r.o., IČO: 28867670 za nabídnutou cenu 298.960 Kč bez DPH (361.741.60 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

17. zasedání 6. 5. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 17. zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Účetní závěrka MŠ za rok 2019

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schválilo účetní závěrku Mateřské školy za rok 2019 s výsledkem hospodaření +244.282,71 Kč a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 244.282,71 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Účetní závěrka ZŠ za rok 2019

Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schválilo účetní závěrku Základní školy Veltrusy za rok 2019 s výsledkem hospodaření 0 Kč z hlavní činnosti, + 50.781 Kč z vedlejší činnosti a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku z vedlejší činnosti v tomto členění: ve výši 20.781 Kč do rezervního fondu a 30.000 Kč do fondu odměn Základní školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Účetní závěrka města za rok 2019

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b), odst.2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku města Veltrusy za rok 2019 s výsledkem hospodaření + 11.676.730,63 Kč. Zisk bude použit jako finanční rezerva pro další roky.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s výrokem: „bez výhrad“.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v částkách do výše 200.000 Kč v rámci jednoho paragrafu. V případě úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000 Kč. Pokud se bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší. Rozpočtové opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, musí být dáno na vědomí zastupitelům na nejbližším zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

8/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ul. Jos. Dvořáka (CETIN, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 407/38 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ul. Klicperova (CETIN, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1151/3 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ul. Palackého (CETIN, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1073 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Koncepce rozvoje dětských hřišť

Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá zastupiteli Martinu Novákovi vytvořit koncepci rozvoje dětských hřišť ve Veltrusích na období od 2020 do 2026 s cílem postupovat při budování nových herních prvků jednotně a v souladu s potřebami obyvatel. Koncepce zmapuje současný stav dětských hřišť, identifikuje potřeby obyvatel, navrhne nové lokality pro rozvoj a konkrétní prvky tak, aby byly pokryty potřeby všech věkových skupin dětí, poskytne finanční přehled, zjistí aktuální dotační možnosti a navrhne časový harmonogram, kterým by se město řídilo v následujících letech. Termín plnění je 30. června 2020 ke schválení zastupitelstvem.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

12/ Darovací smlouva (Unipetrol RPA, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích darovací smlouvu od společnosti Unipetrol RPA, s. r. o. na částku 150.000 Kč.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Žádost o vytvoření společného školského obvodu ZŠ (obce Dřínov a Újezdec)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s uzavřením dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí Dřínov a s obcí Újezdec.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Podání žádosti o dotaci (Komunitní centrum)

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zřízení komunitního centra v obci Veltrusy“ v rámci 18. výzvy MAS „PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY O.P.S. – IROP – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SLUŽBY IV“.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

15/ Elektroinstalace MŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložené cenové nabídky firmy Plejar, s. r. o., IČO: 03869105, rekonstrukci elektrického zařízení Mateřské školy ve Veltrusech v hodnotě 588.730 Kč bez DPH (712.363 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

16/ Žádost o prominutí platby za nájem nebytových prostor

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí prominutí nájemného z nebytových prostor za 6 měsíců za část budovy č. p. 65 v ulici Chotkova, která slouží jako provozovna pedikúry, a to ve výši 4.458 Kč (8.916 Kč/rok) a za část budovy č. p. 97 v ulici Palackého, která slouží jako provozovna manikúry a modeláže nehtů, a to ve výši 3.466 Kč (6.932 Kč/rok).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

17/ Aktualizace nájemních smluv

Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá starostovi pokračovat v jednání s nájemci bytů i nebytových prostor ohledně zvýšení nájmu a aktualizovat s právním poradcem všechny nájemní smlouvy s termínem plnění do 30. 8. 2020.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Andrle)
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

17. zasedání 6. 5. 2020

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert Martin, Ponert Petr, Štulík, Šťastná, Volák

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 16. zasedání.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

2/ Grantový program města na rok 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2020 včetně aktualizovaných Zásad grantového programu.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

3/ Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 357/18 a parc. č. 362/19

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemků ve vlastnictví města parc. č. 357/18 a parc. č. 362/19 v katastrálním území Veltrusy.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

4/ Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 28. 1. 2020 a rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v
platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

5/ Žádost o finanční podporu (Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od spolku STATIM, z. s. (Babybox pro odložené děti) ze dne 5. 2. 2020 a rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve
výši 10.000 Kč.

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel/a se: 1 (Štulík)

6/ Žádost o finanční podporu (Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.)

Zastupitelstvo města rozhoduje o zaplacení dobrovolného příspěvku místní akční skupině Přemyslovské střední Čechy, o. p. s. ve výši 5,-Kč na za obyvatele, tj. ke stavu obyvatel ke dni 1. 1. 2020 (2.146 obyvatel), se jedná o částku 10.730,-Kč.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

7/ Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 395/22

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 395/23 o výměře 8 m2 v katastrálním území města Veltrusy, která vznikla oddělením z pozemku parc. č. 395/22 dle geometrického plánu číslo 1475-514/2011 ze dne 9. 8. 2011, s paní xxx a panem xxx za celkovou prodejní cenu 2.800 Kč.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

8/ Výměna oken budovy MěÚ

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložené cenové nabídky Truhlářství Klejna, IČO: 61289981, výměnu oken budovy MěÚ v hodnotě 394.745 Kč vč. DPH.

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel/a se: 2 (Havlín, Štulík)

​zpět nahoru