Poplatky

Poplatek za svoz komunálního odpadu

 • poplatek je splatný vždy do 31. 3. každého roku
 • ČETNOST SVOZU: lze vybrat mezi svozem 1x týdně (čtvrtek) a 1x za 14 dní (každý sudý čtvrtek, v poplatku není zohledněno)
 • ZNÁMKY NA POPELNICE je potřeba vyzvednout osobně na podatelně, při převzetí oznámíte četnost svozu (modrá známka pro týdenní svoz, zelená pro 14denní svoz) a známka bude upravena dle objemu popelnice (ustřižením rohů)
Fyzická osoba s trvalým pobytem 600,- Kč/rok
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně    600,- Kč/rok
dítě ve věku do 4 let (včetně), které má ve městě trvalý pobyt    300,- Kč/rok

Podnikatelé řeší likvidaci odpadu ve své režii

KONTAKT na zajištění správy živnostenských smluv:

 • Radka Rejšková - Specialista pro nakládání s odpady
 • FCC Česká republika, s. r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
 • mobil: +420 602 739 104, e-mail: Radka.Rejskova@fcc-group.cz

Poplatek za psa

Poplatek je splatný vždy do 31. 3. každého roku

1. za prvního  200,- Kč/rok
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitel 250,-Kč/rok
3. držitel – poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovecké důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí ročně za prvého psa 150,- Kč/rok

Poplatek za hlášení městským rohlasem

Účel hlášení cena za 1 hlášení
Hlášení pro komerční účel 100,-Kč
Hlášení úmrtí 0,-Kč
Hlášení pro spolky ve městě 0,-Kč
Ztráty a nálezy zvířat nebo věcí 0,-Kč

Město Veltrusy si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost rozhlasu apod.)

Schváleno zatupitelstvem města dne 15. 6. 2016.

Poplatky z hrobů

Nájem hrobová místa (10 let)

dvojhrob 589,- Kč
jednohrob 474,- Kč
urnový 276,- Kč
jednohrobka 548,- Kč
dvojhrobka 719,- Kč

Ceník služeb:

Výkop hrobu 1.500,- Kč
Výkop hrobu + obřad v kapli 1.545,- Kč
Úklid kaple 45,- Kč
Uložení urny 35,- Kč
Uložení rakve 60,- Kč

Poplatky lze uhradit:

 • hotově v pokladně MěÚ Veltrusy
 • převodem na účet: 0460025399/0800
  • ​poplatek za komunální odpad: v. s. číslo popisné, s. s. 1340 (do zprávy pro příjemce prosíme uvést příjmení plátce, poplatek za celou rodinu lze řešit jedním převodem)
  • poplatek za psa: v. s. číslo popisné, s. s. 1341 (do zprávy pro příjemce prosíme uvést příjmení plátce, poplatek za více psů jednoho majitele lze řešit jedním převodem)