Poplatky

Poplatek za svoz komunálního odpadu

 • poplatek je splatný vždy do 31. 3. každého roku
 • ČETNOST SVOZU SKO: od února 2020 bude svoz popelnic na SKO (směsný komunální odpad) probíhat 1x za 14 dní (každý lichý čtvrtek)
 • PYTLOVÝ SVOZ PAPÍRU A PLASTU DŮM OD DOMU: od února 2020 mohou občané využít také 14denní svoz papíru a plastu přímo od svého domu. Pytlový svoz se uskuteční každý sudý čtvrtek (začíná se 6. února 2020).
 • ZNÁMKY NA POPELNICE je potřeba vyzvednout osobně na podatelně (známka bude upravena dle objemu popelnice ustřižením rohů)
 • 12 ks PYTLŮ na papír a plast obdrží v podatelně každá domácnost, která bude mít zájem o pytlový svoz těchto dvou komodit od domu
Fyzická osoba s trvalým pobytem 600 Kč/rok
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně    600 Kč/rok
dítě ve věku do 4 let (včetně), které má ve městě trvalý pobyt    300 Kč/rok

Podnikatelé řeší likvidaci odpadu ve své režii

KONTAKT na zajištění správy živnostenských smluv:

 • Radka Rejšková - Specialista pro nakládání s odpady
 • FCC Česká republika, s. r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
 • mobil: +420 602 739 104, e-mail: Radka.Rejskova@fcc-group.cz

Poplatek za psa

Změna platí od 1. 1. 2020.

Poplatek je splatný vždy do 31. 3. každého roku

Sazba poplatku za psy činí ročně:

1. za prvního  250 Kč/rok
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč/rok

Sazba poplatku za psy, jehož držitelem je osoba starších 65 let činí ročně:

1. za prvního  200 Kč/rok
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250 Kč/rok

Poplatek za hlášení městským rohlasem

Účel hlášení cena za 1 hlášení
Hlášení pro komerční účel 100 Kč
Hlášení úmrtí 0 Kč
Hlášení pro spolky ve městě 0 Kč
Ztráty a nálezy zvířat nebo věcí 0 Kč

Město Veltrusy si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost rozhlasu apod.)

Schváleno zastupitelstvem města dne 15. 6. 2016.

Poplatky z hrobů

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na 10 let. Ceny jsou schválené Zastupitelstvem města dne 26. 4. 2018.

Nájem 5 Kč/m2/rok
Služby 25 Kč/m2/rok
Celkem 30 Kč/m2/rok

Ceník služeb:

Výkop hrobu k uložení rakve se zemřelým, vč. následného zasypání a prvotní úpravou hrobu
Příplatek za ztíženou manipulaci se zeminou (mrazy, sucha)
Hrob dětský
3.700 Kč
1.000 Kč

1.850 Kč

Výkop prohloubeného hrobu k uložení rakve se zemřelým, vč. následného zasypání a prvotní úpravou hrobu
Příplatek za ztíženou manipulaci se zeminou (mrazy, sucha)
4.500 Kč
 
1.000Kč
Otevření a uzavření hrobky pro pohřeb 1.200 Kč
Otevření hrobu nebo hrobky pro exhumaci 600 Kč
Otevření a uzavření velkou kdycí deskou pro uložení nebo vyjmutí urny 450 Kč
Otevření a uzavření malou kdycí deskou pro uložení nebo vyjmutí urny 120 Kč
Uložení urny do země nebo její vyjmutí za účasti pozůstalých 120 Kč
Uložení urny do země nebo její vyjmutí bez účasti pozůstalých
Uložení nebo vyjmutí urny nájemcem hrobového místa
60 Kč
60 Kč
Uložení urny na dno hrobky nebo její vyjmutí 230 Kč
Přesypání urny 150 Kč
Exhumace nezetlelých ostatků 6.800 Kč
Každá další exhumace v jednom hrobovém místě nezetlelých ostatků 2.900 Kč
Exhumace zetlelých ostatků 4.400 Kč
Každá další exhumace v jednom hrobovém místě zetlelých ostatků 1.100 Kč
Úklid v hrobce (cena za 1 hodinu práce) 150 Kč
Rozebrání rámu, naložení a uskladnění z důvodu pohřbu či odklizení po ukončení nájmu 600 Kč
Dosypání hrobu po slehnutí zeminy 250 Kč
Pronájem kaple ke smutečnímu rozloučení 1.500 Kč

Poplatky lze uhradit:

 • hotově v pokladně MěÚ Veltrusy
 • převodem na účet: 0460025399/0800
  • ​poplatek za komunální odpad: v. s. číslo popisné, s. s. 1340 (do zprávy pro příjemce prosíme uvést příjmení plátce, poplatek za celou rodinu lze řešit jedním převodem)
  • poplatek za psa: v. s. číslo popisné, s. s. 1341 (do zprávy pro příjemce prosíme uvést příjmení plátce, poplatek za více psů jednoho majitele lze řešit jedním převodem)