Městská policie

Kontakt

adresa: Služebna městské policie (přízemí městského úřadu), Palackého 9, 277 46 Veltrusy
e-mailmestska.policie@veltrusy.cz

Dle § 3, odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, Obecní policii řídí starosta.

Představení strážníků:

Velitel MP Veltrusy - Josef Mošna

Rok 1982 - 1984 SOUS Roudnice nad Labem, zaměstnán v n.p. Meva jako kovář, následně dva roky ZVS. Poté do roku 2000 zaměstnán v EMĚ Mělník jako směnový zámečník. Od roku 2001 do 2014 MP Neratovice jako strážník a následně několik let jako velitel směny. Držitel několika osvědčení zaměřené k výkonu povolání.V roce 2013 ukončení dálkového studia na ISŠT Mělník ukončené maturitní zkouškou. Zastupitel a člen kontrolní komise obce Horní Počaply, kde žije se svou manželkou, se kterou nyní vychovávají 4 děti. Za své záliby nejvíce považuje prožití co nejvíce času s rodinou, no a jeho neopomenutelná záliba je country hudba a s tím spojená i jeho dlouholetá kapela. Od nástupu k MP Veltrusy je odpovědný za celkovou organizační a bezpečnostní činnost MP Veltrusy. Zastupitelstvem města je pověřen k řízení MP v souladu s odst. 2, § 3 zákona 553/1991 Sb. zákon o obecní policii do funkce Velitele MP Veltrusy.

Strážník MP Veltrusy - Bc. Miroslav Maršík

V roce 1992 se vyučil v oboru mechanik pro stroje a zařízení, později pracoval jako lodník, strojník a nakonec jako kapitán II. třídy ve vnitrozemské lodní dopravě. V letech 1995 - 2007 byl zaměstnán na plavebních komorách Hořín na pracovní pozici jezný. V roce 2007 nastoupil k Městské policii Roudnici nad Labem, kde byl do roku 2017 zaměstnán ve funkci strážník Městské policie. Při zaměstnání vystudoval veřejnoprávní střední školu TRIVIS v Ústí nad Labem, následně Univerzitu Jana Amose Komenského, obor Bezpečnostní studia. Mezi jeho zájmy lze na prvním místě uvést studium české historie, ve volném čase hraje na šestistrunnou kytaru v country kapele svého nadřízeného :)

Zástupce velitele MP Veltrusy - Lucie Jandová - Nyní na mateřské dovolené

Vystudovala střední školu veřejnoprávní se zaměřením na prevenci kriminality a krizové řízení. Je držitelkou několika osvědčení, zejména zaměřené na sociálně situační prevenci a zvládání nestandardních situací, integrovaný výcvik pro strážníky Městské policie zaměřený na vstup do objektu, kontrolu vozidla a první pomoc a jiné. Od roku 2012 až 2014 pracovala jako transportní administrátorka. Mezi její záliby patří jízda na koni, atletika, sebeobrana, posilování, cestování, kultura.

Oprávnění strážníků

Strážník obecní policie má právní subjektivitu (postavení vůči fyzickým a právnickým osobám) ve smyslu ustanovení § 89, odst. 9, zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákoník) jako úřední osoba.

Oprávnění podle zákona o obecní policii

 • oprávnění požadovat vysvětlení,
 • oprávnění předvést osobu,
 • oprávnění odebrat zbraň,
 • oprávnění odejmout věc,
 • oprávnění zakázat vstup na určená místa,
 • oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
 • oprávnění vstupovat do živnostenských provozoven,
 • oprávnění použít donucovacích prostředků,
 • oprávnění použít služebního psa,
 • oprávnění použít služební zbraň,
 • oprávnění použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla,
 • oprávnění získávat z informačních systémů příslušných orgánů údaje o osobách,
 • oprávnění pořizovat obrazové, zvukové nebo jiné záznamy.

Oprávnění podle zákona o přestupcích či jiných zákonech, kde je přestupek definován

 • oprávnění projednávat přestupky
 • oprávnění ukládat pokuty v blokovém řízení

Oprávnění podle zákona o silničním provozu

 • oprávnění zastavovat vozidla,
 • oprávnění pokyny usměrňovat silniční provoz (stejně jako policie ČR),
 • oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský průkaz, občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti a osvědčení o technické způsobilosti vozidla (malý technický průkaz),
 • oprávnění měřit rychlost vozidel,
 • oprávnění rozhodovat o odtažení vozidla,
 • oprávnění používat výstražného, zvukového a světelného zařízení na vozidle (modrý maják),
 • oprávnění provádět u řidiče a učitele autoškoly dechovou zkoušku, zda není ovlivněn alkoholem,
 • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem (odběr krve, odběr slin),
 • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření, zda není pod vlivem jiné návykové látky, než je alkohol.

Oprávnění podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

 • oprávnění provádět u osoby vyšetření pomocí dechové zkoušky nebo odběru slin zda není ovlivněna alkoholickým nápojem,
 • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem (odběr krve, odběr slin),
 • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření, zda není pod vlivem jiné návykové látky, než je alkohol,
 • oprávnění vykázat osobu z míst, kde je zákaz kouření, pokud tato osoba zákaz kouření porušuje,
 • oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona

Další oprávnění, osvědčení

 • oprávnění držet a nosit střelnou zbraň (držitel zbrojního průkazu skupiny D, starý zbrojní průkaz skupiny E)
 • oprávnění k řízení motorových vozidel (držitel řidičského průkazu skupiny B)
 • profesní osvědčení k řízení služebních motorových vozidel, které používají výstražné a zvukové zařízení - modrý maják (přezkoušení se provádí každé tři roky)
 • zdravotní způsobilost k řízení služebních motorových vozidel, které používají výstražné a zvukové zařízení - modrý maják

Působnost Městské Policie

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní zejména tyto úkoly:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci  
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Městská policie Veltrusy má podle §3a zákona č. 553/ 1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s obcí Zlosyň a s obcí Nová Ves.

Městská policie Veltrusy má oprávněnost výkonu pravomoci na katastrálních územích:

 • Veltrusy
 • Zlosyň
 • Nová Ves, Staré Ouholice, Nové Ouholice, Miřejovice, Vepřek

Časté dotazy

CO JE PŘESTUPEK?

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

JAKÉ SANKCE LZE ULOŽIT ZA SPÁCHANÝ PŘESTUPEK?

Správní tresty za přestupky stanoví § 35 zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích nebo příslušný zákon, který přestupek definuje.

Za přestupek lze uložit tyto správní tresty:

 • Napomenutí
 • Pokutu
 • Zákaz činnosti
 • Propadnutí věci nebo náhradní hodnoty
 • Zveřejnění rozhodnutí o přestupku

Oproti termínu „bloková pokuta“ je nový termín „uložení pokuty příkazem na místě“. Příkazem na místě lze uložit napomenutí nebo pokutu (právní úprava: • § 91 a § 92 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“ nebo „zákon č. 250/20/16 Sb.“), • § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.) 

ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ

Přestupky lze řešit podle zákona č.250/2016 Sb., uložením pokuty a to buď v přestupkovém řízení, které je vedeno správním orgánem nebo v blokovém řízení vedeném správním orgánem, pověřenou osobou nebo jinými orgány zmocněnými k tomu zvláštními zákony, anebo v příkazním řízení vedeném správním orgánem.

Byla-li Vám strážníkem Obecní policie za zjištěný přestupek uložena pokuta v blokovém řízení, lze celou záležitost uzavřít jejím zaplacením:

 1. v hotovosti na místě, dokladem (stvrzenkou) o zaplacení této pokuty jsou „bloky na pokutu“, které strážník vydá přestupci po zaplacení stanovené částky.
 2. zjistí-li však přestupce po projednání přestupku v blokovém řízení, že nemá u sebe potřebný finanční obnos na zaplacení uložené pokuty, vydá mu strážník na místě „Blok na pokutu na místě nezaplacenou“ spolu s předtištěnou poštovní poukázkou typu A. Zároveň přestupce poučí o možných způsobech úhrady.

Přestupek je tedy z hlediska projednání a vyřešení uzavřen, avšak zůstává dluh vůči Městské policii, který je třeba v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne vystavení bloků uhradit. Pokud k této úhradě nedojde, bude tato dlužná částka předána k vymáhání příslušnému soudu formou exekuce.

Činnost strážníků Městské policie Veltrusy

(aktuální příspěvky o činnosti MP budou vkládány průběžně)