Přehled usnesení ze 42. zasedání zastupitelstva 15. 9. 2022

Přinášíme přehled usnesení z 42. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve čtvrtek 15. září 2022.

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

--------------------------------------------------

42. zasedání 15. 9. 2022

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová (příchod 19:34), Krčmová, Luksík, Novák, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomen: Kyselý

1/ Schválení programu 42. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v upraveném znění.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Barbora Bělková a Martin Novák.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 4/2022 v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Oprava výše odměny zastupitele

Zastupitelstvo města Veltrusy revokuje usnesení č. 4 schválené na 41. zasedání zastupitelstva města Veltrusy dne 4.8.2022 a schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné odměny paní Věře Krčmové - neuvolněné člence zastupitelstva a předsedkyni Výboru pro rozvoj obce a sociální služby, ve výši 7.222 Kč, a to za poskytování nadstandardní pomoci seniorům (zajišťování organizace zdravotní péče a sociálních služeb, pomoc při komunikaci s úřady, zajišťování nákupů, dovozu jídla atp.).
Pro: 7
Proti: 1 (Andrle)
Zdrželi se: 1 (Krčmová)

5/ Oceňování věcných břemen zřizovaných ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. z důvodu veřejného zájmu za úplatu stanovenou na základě ocenění věcného břemene podle § 39a) a § 39b) oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb. a zároveň ruší oceňování věcných břemen pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. podle usnesení zastupitelstva města Veltrusy č. 41/1 ze dne 29. 9. 2008. Šířka plochy zatížené technickou infrastrukturou je určena šířkou výkopu, kdy k zjištěné ceně podle této aplikace bude připočtena 20% bonifikace, přičemž minimální cena VB je stanovena na 2 000 Kč/VB a výše bonifikace je max. 20 000 Kč/VB. Šířka plochy, zatížené technickou infrastrukturou, je vyznačena v situačním nebo geometrickém plánu, reflektuje manipulační plochu nutnou k realizaci a užívání VB.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (kNN pro č.p. 117, ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030173/VB/01 na pozemcích parc. č. 3/1, 1062/1, 1073, 1065/1, 107/2, parc. č. st. 146 a st. 129 v k.ú. Veltrusy a to za účelem umístění nového zařízení distribuční soustavy. Výše náhrady za věcné břemeno činí 17.090 Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc. č. 1413; parc. č. 399/6, ul. Riegrova, ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6032108/2022-87-076 na pozemku parc. č. 399/6 a to za účelem připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 1413 v k. ú. Veltrusy. Výše poplatku za věcné břemeno činí 2.000 Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc. č. 125/83, ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030285/VB/01 na pozemku parc. č. 125/83, za účelem připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 125/200 v k. ú. Veltrusy. Výše poplatku za věcné břemeno činí 2000 Kč.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Záměr výstavby 11 rodinných domů U Střelnice

Město Veltrusy souhlasí s investičním záměrem pana Václava Šťastného, trvale bytem Seifertova 481, 277 46 Veltrusy, vybudovat na pozemku p. č. 143/13 v k. ú. Veltrusy, který je dle platného územního plánu města Veltrusy součástí "Lokality 07 U Střelnice", obytný soubor 11 solitérních rodinných domů venkovského typu pro trvalé bydlení a s tím související veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu dle předběžné návrhové situace (koordinačního snímku). Tato návrhová situace je součástí tohoto souhlasu, a to za podmínek, že mezi stavebníkem (žadatelem) a městem Veltrusy bude před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí (popř. společného rozhodnutí) pro realizaci záměru stavebníka (žadatele), uzavřena plánovací smlouva, jejímž předmětem bude sjednání podmínek zejména pro vybudování a budoucí užívání nové veřejné dopravní a technické infrastruktury, a ve které bude městu darován pozemek o minimální rozloze 450 m2, který vznikne dělením z pozemku parc. č. 143/13.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Šťastná)

10/ Plánovací smlouva – 9 RD U Střelnice

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou Plánovací smlouvu s investorem záměru 9 RD v lokalitě U Střelnice, paní Zdeňkou Havlínovou, v předloženém znění.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

11/ Schválení administrace dotace RDG Advisory

Zastupitelé města Veltrusy schvalují Příkazní smlouvu v předložené podobě s firmou se společností RDG Advisory, s. r. o., IČ: 06457461 na zpracování studie proveditelnosti a zhotovení a podání žádosti o dotaci z prostředků IROP na přístavbu ZŠ Veltrusy podle projektové dokumentace zpracované spol. Remiuma, s. r. o.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 3 (Krčmová, Luksík, Štulík)

12/ Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na venkovní úpravy kolem komunitního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2022 se spol. KAZIKO a. s. IČO: 26693054 a navýšením ceny zakázky na 2.831.716,19 Kč bez DPH (3.426.380,22 Kč vč. DPH).
Pro: 7
Proti: 2 (Ponert, Štulík)
Zdrželi se: 1 (Luksík)

13/ Darovací smlouvy (Synthos S. A., AVE Kralupy, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí uzavření darovacích smluv se společností Synthos S. A. (dar v hodnotě 120.000 Kč) a AVE Kralupy s. r. o. (dar v hodnotě 100.000 Kč).
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0