Usnesení zastupitelstva 2018-22

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

2021

30. zasedání 28. 7. 202129. zasedání 30. 6. 202128. zasedání 26. 5. 202127. zasedání 28. 4. 202126. zasedání 31. 3. 202125. zasedání 24. 2. 202124. zasedání 20. 1. 2021

2020

23. zasedání 14. 12. 202022. zasedání 4. 11. 202021. zasedání 7. 10. 202020. zasedání 2. 9. 202019. zasedání 5. 8. 202018. zasedání 17. 6. 202017. zasedání 6. 5. 2020

--------------------------------------------------

30. zasedání 28. 7. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomni: Kyselý, Novák

1/ Schválení programu 30. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Ponert)
 • Zdrželi se: 1 (Šťastná)

2/ Nájemní smlouva byt č. p. 439

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění s xxx xxx, nar. xx. xx. xxxx, bytem Klicperova 439, Veltrusy, na doživotní užívání bytu, který se nachází v domě na adrese Klicperova č. p. 439, Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Dotace KUSK pro ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s přijetím dotace schválené zastupitelstvem Středočeského kraje 28. 6. 2021 ve výši 83.600 Kč a s poskytnutím finanční spoluúčasti ve výši 30.000 Kč na projekt „Škola je, kdekoliv jsme spolu“ pro ZŠ Veltrusy, příspěvkovou organizaci, ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PŘI/044200/2021.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace na akci „Happening na starém mostě – 6. ročník“ z Programu 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 49 % z celkových uznatelných nákladů akce.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Dotace na zateplení Komunitního centra - odstoupení

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odstoupení od žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Zateplení, zdroj tepla a OS v budově komunitního centra ve městě Veltrusy“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011885.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Schválení nového jednacího řádu zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje jednací řád zastupitelstva města Veltrusy v předloženém a během diskuze upraveném znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ VZMR Seifertova, Třebízského – nové stavební práce nad rámec zakázky

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí objednání stavebních prací na rekonstrukci části silnice a vybudování části chodníku v ulici Třebízského v předloženém rozsahu prací dle cenové nabídky, a to v předpokládané výši 353.748,87 Kč bez DPH (428.036,13 Kč vč. DPH) u společnosti Commatel-Uher, s. r. o., IČO 27092348.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ VZMR Seifertova, Třebízského – aktualizace rozpočtu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu navýšení rozpočtu VZMR „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“ dle ZL č. 1 o 52.185,25 Kč bez DPH na 4.346.808,52 Kč bez DPH (5.259.638,31 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

29. zasedání 30. 6. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Kyselý, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni: 0
Neomluveni: 0

1/ Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Přístavba a rekonstrukce školy

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s variantou přístavby školy podle architektonické studie „Rozšíření ZŠ Veltrusy“ Ateliéru Hoffman, která zahrnuje přístavbu 9 učeben do dvora školy, nástavbu na stávající budovu (4 učebny) a stavební úpravy stávající budovy (obě fáze).
Dále Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu přípravou zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení na základě architektonické studie „Rozšíření ZŠ Veltrusy“ spol. Uhelný Mlýn s. r. o./Ateliéru Hoffman v rozsahu 9 učeben do dvora školy, nástavby na stávající budovu (4 učebny) a stavební úpravy stávající budovy (obě fáze).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi: Andrle, Štulík

3/ Schválení OZV 1/2021 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 10 zákona č. 128/200 Sb., o obcích schvaluje OZV č. 1/2021 o místních poplatcích v předloženém znění s účinností od 16. 7. 2021.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 2/2021 v předložené podobě.

 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Kontrola výkonu samostatné působnosti města uskutečněná Ministerstvem vnitra ČR

 1. Zastupitelstvo města projednalo výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti uskutečněné Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, u města Veltrusy dne 20. 5. 2021.
 2. Zastupitelstvo města konstatuje, že nápravu nedostatků zjištěných kontrolou nelze provést, neboť smlouvy, u nichž chybí doložky ve smyslu ust. § 41 odst. 1) věta první zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou již uzavřeny a nelze do nich zasahovat.
 3. Zastupitelstvo města bere na vědomí starostou města již přijatá opatření k zamezení opakování nedostatků zjištěných kontrolou:

Ke kontrolnímu zjištění a k závěru v bodě 1) v části 7. protokolu o kontrole (ZJIŠTĚNÁ PORUŠENÍ ZÁKONA) – chybějící doložky ve smyslu ust. § 41 odst. 1) věta první zákona o obcích na některých nájemních smlouvách (doložka o zveřejnění záměru a doložky o schválení právního jednání zastupitelstvem města):

 • Starosta města zabezpečí, aby smlouvy uzavírané městem byly v případech, kdy to zákon vyžaduje, důsledně opatřovány doložkami ve smyslu ust. § 41 odst. 1) věta první zákona o obcích.
 • Termín: průběžně.
 • Odpovědná osoba: starosta města.
 1. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města:
  1. zajistit zveřejnění informace o jednání zastupitelstva města v této věci, včetně přijatých opatření k zamezení opakování zjištěných nedostatků, na úřední desce Městského úřadu Veltrusy po dobu nejméně 15 dnů
  2. zajistit podání zprávy o prevenci nedostatků zjištěných při kontrole Ministerstvu vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, a to neprodleně po konání tohoto zasedání zastupitelstva města
  3. zajistit zaslání kopií dokumentů uvedených v bodě 2. v části 8. protokolu o kontrole (POUČENÍ) Ministerstvu vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.
 • Pro: 11
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Záměr pronajmout pozemky v ulici U stadionu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vyhlášení záměru pronajmout část pozemku v majetku města parc. č. 125/2 a část pozemku parc. č. 125/150, které budou následně rozděleny na pozemky parc. č. 125/170, parc. č. 125/171, parc. č. 125/172, parc. č. 125/173 a parc. č. 124/54, vše v k.ú. Veltrusy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 Havlín

7/ Smlouva o zřízení služebnosti - ulice Žižkova obnova NN - ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města Veltrusy revokuje usnesení č. 26/2 ze dne 31. 3. 2021 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu IE-12-6007317/VB/01 – Obnova sítí NN Žižkova, Veltrusy, v předloženém znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 109/4)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví města parc. č. 109/4 v k.ú. Veltrusy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Darovací smlouva (Unipetrol RPA, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích darovací smlouvu od společnosti Unipetrol RPA, s. r. o. na částku 150.000 Kč.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Jmenování členů školské rady základní školy

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění, členy školské rady zastupitelku Mgr. Barboru Bělkovou.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Žádost o finanční podporu na „XIII. Miřejovické půlení 2021“

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku „Maraton klub Miřejovice, z. s.“ a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Pomoc obcím postiženým ničivou bouří

Zastupitelstvo města schvaluje finanční podporu ve výši 20.000 Kč pro obec Lužice na Moravě a 20.000 Kč pro obec Stebno v okrese Louny, které byly poškozeny červnovou bouří.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Volba nového člena Výboru pro rozvoj a sociální služby

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí rezignaci Michaely Kejkrtové na člena Výboru pro rozvoj a sociální služby a na uvolněné místo člena výboru schvaluje paní Martu Hrdličkovou.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Komunitní centrum – Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020 se spol. Kaziko, a.s. IČO: 26693054 a navýšením ceny zakázky na 16.390.834,76 Kč bez DPH (19.832.910,06 Kč vč. DPH).

 • Pro: 6 (Andrle, Bělková, Hrubešová, Ponert, Šťastná, Volák)
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 4 (Havlín, Krčmová, Novák, Štulík)

15/ Oprava kanalizace v MŠ Veltrusy – schválení zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce částí kanalizace MŠ Veltrusy“ a to firmu Truhlařík, s. r. o., IČO 28242947, za nabídnutou cenu 850.743 Kč bez DPH (1.029.399 Kč vč. DPH) a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo v předloženém znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

16/ Lékařský dům – Dodatek č. 3

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

28. zasedání 26. 5. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Volák
Omluveni: Šťastná
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 28. zasedání zastupitelstva

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel/a se: 0

2/ Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2021

 1. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2021 a souhlasí s rozdělením dotací pro jednotlivé oblasti programu dle tabulky č. 1 a tabulky č. 2.
 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0
 1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč spolku AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, oprava kabin, údržbu travnatých ploch“ v předložené podobě (část 3 podkladů).
 2. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 52.000 Kč spolku SDH Veltrusy, z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2021“ v předložené podobě (část 4 podkladů).
 3. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč spolku TJ Sokol Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ v předložené podobě (část 5 podkladů).
 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti VKM, a. s.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. g) odst. 2 § 84 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zástupce pro všechny druhy valných hromad pro rok 2021 společnosti "Vodárny Kladno-Mělník, a.s.", IČ 4635691, a to starostu Filipa Voláka, r. č. 770816/0020, bytem Čelakovského 129, Veltrusy, PSČ 27746 a jeho náhradníky: místostarostu Kralup nad Vltavou pana Libora Lesáka, r. č. 6507301526, bytem Hůrka 1032, PSČ 27801 a starostu Líbeznic Martina Kupku, r. č.: 751028/3462, bytem: Jana Pavelky 660, 250 65 Líbeznice.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Žádost o odkup pozemku a povolení rekonstrukce plotu (Komenského 32)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemků v majetku města parc. č. 38/3 o výměře 47 m2; pac. č. 38/4 o výměře 49 m2; parc. č. 38/5 o výměře 15 m2; parc. č. 38/6 o výměře 12 m2; parc. č. 38/7 o výměře 8 m2; parc. č. 38/8 o výměře 12 m2; parc. č. 38/9 o výměře 11 m2, k. ú. Veltrusy, vedených v katastru nemovitostí jako „zastavěná plocha a nádvoří, vzhledem k platné nájemní smlouvě uzavřené dne 7. 1. 2013, která nebrání užívání předmětných pozemků.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Havlín)
 • Zdržel/a se: 0

5/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 734/1)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví města parc. č. 734/1 v k. ú. Veltrusy.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby jednal s žadatelem o možném pronájmu a jeho podmínkách.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „U Loužeckého“ ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí – v předloženém znění – o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010408/VB/01 Veltrusy – Obnova sítě V – ME_0256 – U Loužeckého na pozemcích parc. č.: 407/37, 403/41, 402/1, 403/39, 403/21, 399/6, 403/42, 1065/1, 112/1 vše v k. ú. Veltrusy za účelem umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Žádost o finanční podporu z rozpočtu města v roce 2021 (TAJV, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od spolku TAJV, z. s. ze dne 14. 5. 2021 a rozhodlo o poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Smlouva o zřízení služebnosti (kanalizace) Svědkové Jehovovi - Dodatek

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na pozemcích parc. č. 403/39 a parc. č. 403/42 v k. ú. Veltrusy v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Lékařský dům – práce nad rámec zakázky (2. NP, podkroví)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s objednáním stavebních prací v 2. NP lékařského domu v předloženém rozsahu prací – a to v předpokládané výši 253.142,78 Kč bez DPH (tj. 306.302,76 Kč) u spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2020 se zhotovitelem veřejné zakázky na ‚Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání‘ se Stavební firmou Neumann s. r. o., IČO 281 77 851, v konečné hodnotě 84.398,22 Kč bez DPH (102.121,86 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

27. zasedání 28. 4. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni:
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Účetní závěrka MŠ za rok 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schvaluje účetní závěrku Mateřské školy za rok 2020 s výsledkem hospodaření +48.644,38 Kč a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 48.644,38 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Účetní závěrka ZŠ za rok 2020

Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schvaluje účetní závěrku Základní školy Veltrusy za rok 2020 s výsledkem hospodaření +801.069,06 Kč z hlavní činnosti, +23.496 Kč z vedlejší činnosti a souhlasí s převedením kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 801.069,06 Kč do rezervního fondu a z vedlejší činnosti ve výši 23.496 Kč do fondu odměn Základní školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Účetní závěrka města za rok 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku města Veltrusy za rok 2020 s výsledkem hospodaření + 10.119.704,35 Kč. Zisk bude použit jako finanční rezerva pro další roky.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výrokem: „bez výhrad“.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2021 v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Vyřazení nedokončeného majetku

Zastupitelstvo města schvaluje odepsat jako zmařenou investici nedokončené projekty, ve kterých město aktuálně nemá zájem pokračovat, v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Vyřazení pohledávek z podrozvahy

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zrušení evidence odepsaných starých pohledávek z účtu 905 podrozvahy v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Žádost o prominutí platby za nájem nebytových prostor

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí platby za pronájem nebytových prostor – provozovny pedikúry (Chotkova 65) za období od 1. 1. 2021 do 17. 1. 2021 a provozovny manikúry v budově pošty (Palackého 97) za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro SH ČMS SDH Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85, písm. c, zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích a § 10a odst. 1) písm. c, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech revokuje usnesení č. 8 ze dne 31. 3. 2021 o schválení Smlouvy o zápůjčce s SH ČMS SDH Veltrusy a nově schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci SH ČMS SDH Veltrusy ve výši 100 tis. Kč za účelem pořízení slavnostního historického praporu s termínem vrácení poskytnuté částky do 31. 12. 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Nájemní smlouvy Nová čp. 668, čp. 669, čp. 670

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000, Zákon o obcích v platném znění schvaluje předloženou nájemní smlouvu.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1111 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 63 m2, řadového domu č. p. 668, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1111, a pozemku parc. č. 125/63 (orná půda) o výměře 299 m2, který tvoří zahradu, vše v k.ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícími nájemníky xxx a xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 5.500 Kč měsíčně.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1110 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2, řadového domu č. p. 669, který se nachází na pozemku st. 1110, pozemku parc. č. 125/62 (orná půda) o výměře 181 m2 a pozemku parc. č. 125/161 (orná půda) o výměře 98 m2, které tvoří zahradu, vše v k.ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícím nájemníkem xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 5.500 Kč měsíčně.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1119 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 65 m2, řadového domu č. p. 670, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1109, a  pozemku parc. č. 125/61 (orná půda) o výměře 299 m2, který tvoří zahradu, vše v k. ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícími nájemníky xxx a xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 5.500 Kč měsíčně.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 655/9)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 655/9 ve vlastnictví města.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby jednal s žadatelem o možném pronájmu a jeho podmínkách.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 780/18)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 780/18 ve vlastnictví města.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 728/6)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 728/6 ve vlastnictví města.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby jednal s žadateli o možném pronájmu a jeho podmínkách.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

15/ Žádost o směnu pozemků

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků – a to pozemků parc. č. st. 81/1 a parc. č. 71 za pozemek parc. č. st. 71/1.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

16/ Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Happening na starém mostě“ z Programu 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20 % z celkových uznatelných nákladů akce.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

17/ Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova - schválení zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s usnesením města č. 10 ze dne 31. 3. 2021 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“ a to firmu COMMATEL-Uher, s. r. o., Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4, IČO: 27092348, za nabídnutou cenu 4.294.623,27 Kč bez DPH (5.196.494,16 Kč vč. DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

18/ Lékařský dům Veltrusy - schválení dodatku č. 2

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Šťastná, Havlín)

19/ Oprava křižovatky Jungmannova x Žižkova (x Třebízského)

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo s USK, s. r. o., IČO: 271 38 551 na opravu místních komunikací Jungmannova, Třebízského a Žižkova v celkové hodnotě 410.152 Kč bez DPH (496.284 Kč s DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

26. zasedání 31. 3. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni:
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 26. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Smlouva o zřízení VB - ulice Žižkova obnova NN - ČEZ Distribuce

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu IE-12-6007317/VB/01 – Obnova sítí NN Žižkova, Veltrusy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Žádost o odkup části pozemku v majetku města (parc. č. 780/18)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí na základě podané žádosti s prodejem části pozemku parc. č. 780/18.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Záměr pronajmout řadové domy čp. 668, 669 a 670 s pozemky užívané jako zahradu parc. č. 125/61, parc. č. 125/62 parc. č. 125/161 a parc. č. 125/63,  vše v k. ú. Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout řadové domy č. p. 668, 669 a 670 v ulici Nová, Veltrusy se zahradami pro bydlení. Domy a zahrady se nacházejí na pozemcích v majetku města st. 1109 o výměře 65 m2, st. 1110 o výměře 64 m2, st. 1111 o výměře 63 m2, parc. č. 125/61 o výměře 299 m2, parc. č. 125/161 o výměře 98 m2, parc. č.125/62 o výměře 181 m2 a parc. č. 125/63 o výměře 299 m2, vše v k. ú. Veltrusy.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 3 (Havlín, Štulík, Volák)

5/ Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 11. 3. 2021 a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Pověření zastupujícího velitele Městské policie Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy ruší ke dni 31. 3. 2021 pověření strážnice Lucie Jandové zastupováním Josefa Mošny v době jeho nepřítomnosti a zároveň zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje s účinností od 1. 4. 2021 odpovědným zástupcem Josefa Mošny v době jeho nepřítomnosti strážníka Bc. Miroslava Maršíka.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Pokyny pro opakované společné jednání o úz. plánu Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s ust. §6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona a v souladu s ust. §50 odst. 1 stavebního zákona pokyny k úpravě dokumentace návrhu územního plánu Veltrusy pro opakované společné jednání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

8/ Smlouva o zápůjčce – SDH Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou Smlouvu o zápůjčce s SH ČMS SDH Veltrusy, z. s. ve výši 100 tis. Kč za účelem pořízení slavnostního historického praporu s termínem vrácení poskytnuté částky do 15. 12. 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Dotace z Fondů Středočeského kraje – vybavení JSDH

ZM Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva“ s předpokládanými celkovými náklady 57.959 Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 55.061,05 Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ VZMR: Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a Směrnicí města Veltrusy č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k zakázce „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského, Alešova ve Veltrusích“.

Zastupitelstvo města Veltrusy dále schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky ve složení: Ing. Ivan Lipovský, CSc., Bc. Martina Pekárková, Ing. Ludmila Hrubešová.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

zpět nahoru

--------------------------------------------------

25. zasedání 24. 2. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni:
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 25. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Volba předsedy a členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Ing. Jakuba Andrleho a členy kontrolního výboru Doc. Ing. Lenku Láchovou, Csc. a Michala Koldinského.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

3/ Zřízení Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí a změna názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby

Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje k 1. 3. 2021 Výbor pro odpadové hospodářství a životní prostředí, který bude mít 3 členy. Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí Ing. Martina Nováka a jeho členy Mgr. Václavu Víškovou a I ng. Jana Šťastného. 
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje změnu názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby na Výbor pro rozvoj obce a sociální služby.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Šťastná)

4/ Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 2021“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Havlín, Štulík)

5/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „Zlosyň č. p. 203“ ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu stavby mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 v předloženém znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybavení komunitního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci MAS Přemyslovské střední Čechy v rámci Programu rozvoje venkova, fiche 6 Malé projekty pro obce na vybavení komunitního centra.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Grantový program města na rok 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Dotace na akci „Výsadba stromů ve Veltrusích“ – smlouva o poskytnutí podpory

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy č. 1190900502 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Výsadba stromů ve Veltrusích“.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

24. zasedání 20. 1. 2021

Přítomni: Andrle, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni: Bělková
Neomluven: Ponert P.

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 24. zasedání. ¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočet města na rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2021 členěný dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.
Příjmy: 37.300  tis. Kč   
Výdaje: 84.227  tis. Kč   
Financování: 46.927 tis. Kč

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Počet členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje snížení počtu členů kontrolního výboru na tři členy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

4/ Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 6. 1. 2021 a rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč.¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Sociální služby města Kralupy nad Vltavou)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování dotací z rozpočtu města Veltrusy“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb pro občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou s účinností od 1. 2. 2021 na dobu 12 měsíců.¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Žádost ZŠ o převedení dotace resp. finančních prostředků z r. 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost ředitelky ZŠ ze dne 11. 1. 2021 a vzhledem k tomu, že čerpání dotace pro ZŠ Veltrusy v rámci projektu „Škola zdravých vztahů“, evidenční číslo PRE/PRI/041051/2020 z Programu 2020 pro poskytování dotací z Fondu prevence, tematické zadání: Primární prevence, evidenční číslo smlouvy S-2879/OBŘ/2020 bylo prodlouženo do 31. 8. 2021, Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s převedením a čerpáním spoluúčasti města ve výši 30.000 Kč z roku 2020 do roku 2021.¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Dodatek ke smlouvě o dílo - tvorba územního plánu

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí - na základě uvedených skutečností v důvodové zprávě - s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem územního plánu U 24, s. r. o., IČO: 43870538 ve výši 182.000 Kč bez DPH tj. 220.220 Kč vč. DPH.¶

 • Pro: 6
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 3 (Havlín, Ponert M., Štulík)¶

8/ Rozpočtové opatření č. 5/2020 provedené starostou

Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2020, které bylo provedeno starostou z důvodu žádoucích oprav zaúčtování dotace a daru dle předložené důvodové zprávy a přílohy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Bezúročná půjčka pro SDH Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky pro SH ČMS SDH Veltrusy do výše 100.000 Kč na pořízení slavnostního historického praporu a pověřuje vedení města přípravou smlouvy o půjčce. Splatnost půjčky bude k 15. 12. 2021.¶

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

23. zasedání 14. 12. 2020

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová (příchod 18:55), Novák, Ponert Martin, Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni: Ponert Petr

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 23. zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 4/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Rozpočtové provizorium města na rok 2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému provizoriu na rok 2021.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021 s těmito pravidly:
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem roku 2020, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Žádost o odkup části pozemku parc. č. 1065/2 (TJ Kralupy, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje vedení obce k učinění potřebných kroků vedoucích k oddělení části pozemku z pozemku parc. č. 1065/2 v k. ú. Veltrusy, návrhu smlouvy o sml. budoucí kupní a zveřejnění záměru k prodeji oddělené části pozemku a to k realizaci rozšíření loděnice TJ KRALUPY, z. s., IČO 147 99 146.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Žádost o prominutí platby za nájem nebytových prostor

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí platby za pronájem nebytových prostor – provozovny pedikúry (Chotkova 65) a provozovny manikúry v budově pošty (Palackého 97) za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 tedy za 3 měsíce.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Žádost o změnu využití příspěvku od města (TJ Sokol Veltrusy, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje využití zbylé částky ve výši 25.341 Kč, poskytnuté na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou v budově TJ Sokol Veltrusy, z. s. na pořízení nového topení a dovybavení prostor, které bude lékař využívat v přechodné ordinaci a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč na rozšíření vodoinstalace a odpadů a drobné úpravy v těchto prostorách.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Krčmová, Štulík)

7/ Komunitní centrum – výběr zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 22/15 ze dne 4. 11. 2020 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky ‚Komunitní centrum Veltrusy‘ a to firmu KAZIKO, a. s., IČO: 26693054, za nabídnutou cenu 14.556.556,85 Kč bez DPH (17.613.433,79 Kč vč. DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Lékařský dům –  Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 3 (Havlín, Krčmová, Štulík)

9/ Návrh rozpočtu MŠ a ZŠ na rok 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí návrhy rozpočtu příspěvkových organizací: ZŠ a MŠ Veltrusy na rok 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Návrh rozpočtu města na rok 2021

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu na rok 2021 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2021, který je koncipován jako schodkový.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Dočasné umístění lékařských ordinací

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí dočasné umístění lékařských ordinací v budově sokolovny a v areálu společnosti Boneri, s. r. o. ve Veltrusích.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

22. zasedání 4. 11. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 22. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Příspěvek na rekonstrukci střechy sokolovny

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Veltrusy, z. s., IČ: 49520792, o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč z rozpočtu města Veltrusy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Příspěvek na výměnu oken v budově AFK

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Převod pozemků v ul. Družstevní

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo a souhlasí se zněním zaslaného návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/14070/2020-HMSU, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV, pod body 1. – 8. dané smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Jmenování členů školské rady ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění, členkou školské rady zastupitelku Ing. Barboru Šťastnou.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Jmenování členů školské rady ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění, členem školské rady starostu Mgr. Filipa Voláka.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Volák)

7/ Nájemní smlouva ke hřbitovnímu domu

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí se stanovenou výší nájemného 9.000 Kč měsíčně za pozemek parc. č. st. 216/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č. p./č. e. (garáž), v k. ú. Veltrusy (LV 10001) pověřuje starostu k jednání v této věci a uzavřením nájemní smlouvy s vybraným uchazečem.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Návrh kolektivní smlouvy pro r. 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2021 v předloženém znění.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

9/ Návrh rozpočtu sociálního fondu pro r. 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje rozpočet Sociálního fondu pro rok 2021 v předloženém znění včetně navrženého základní přídělu do Sociální fondu ve výši 262.000 Kč.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-27

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-2027 v předložené podobě.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Přístavba zahradního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Smlouvu o spolupráci s manžely Petrem Jelínkem a Lenkou Jelínkovou v předložené aktualizované podobě.

 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Novák)
 • Zdržel/a se: 0

12/ Dokončení komunikací za kaplí

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města č. 20/7 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky na  Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání‘, a to STAVEBNÍ FIRMU NEUMANN, s. r. o., IČ: 281 77 851, za nabídnutou cenu 3.496.377,43 Kč bez DPH (4.230.616,69 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Zhotovitel rekonstrukce ul. Josefa Dvořáka

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města č. 19/12 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“, a to firmu COMMATEL-Uher, s. r. o., IČ: 270 92 348, za nabídnutou cenu 1.491.863,48 Kč bez DPH (1.805.154,81 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Žádost o dotaci z MMR (rekonstrukce ul. J. Dvořáka)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, pro projekt „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

15/ Projekt Komunitní centrum Veltrusy - zadávací dokumentace VZ

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k projektu „Komunitní centrum Veltrusy“. K výběru zhotovitele zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje výběrovou komisi ve složení Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Vladimír Štulík

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

16/ Nákup notebooků pro ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup 33 kusů notebooků pro ZŠ Veltrusy s dodavatelem Alicom, s. r. o., IČ: 25044419 za celkovou cenu 523.043 Kč vč. DPH (432.267 Kč bez DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

21. zasedání 7. 10. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 21. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Příspěvek na rekonstrukci střechy sokolovny

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost TJ Sokolu Veltrusy, z. s., a souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 150.000 Kč na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou v budově TJ Sokol Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Věra Krčmová)

4/ Příspěvek na výměnu oken v budově AFK

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost AFK Veltrusy a souhlasí s poskytnutí příspěvku ve výši 50.000 Kč na výměnu oken v areálu AFK Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Martin Novák)

5/ Rekonstrukce chodníku v ul. Riegrova

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se se zadáním veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku části ulice Riegrova ve městě Veltrusy“ panu Petru Pauzovi, IČO: 68576579, za nabídnutou celkovou částku za dílo: 491.729 Kč bez DPH, tj. 594.992 Kč s DPH a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Společný nákup elektřiny a plynu

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí společný nákup elektřiny a plynu středočeských měst (Kladno, Rakovník, Slaný, Beroun, Hostivice, Veltrusy a měst dalších, která se do společného nákupu zapojí) a jejich organizací na Českomoravské komoditní burze Kladno, IČ 49546392 (ČMKB) na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

20. zasedání 2. 9. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 20. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ve školním bytě

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo podanou žádost o prodloužení nájemní smlouvy a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na služební byt v ZŠ Veltrusy s učitelkou do 31. 7. 2021 a s uvedenou změnou výše nájmu (4.000 Kč/měs.).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Změna počtu členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí odstoupení Jakuba Andrleho z funkce člena kontrolního výboru a Bronislava Havlína z funkce předsedy kontrolního výboru.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Záměr pronájmu nemovitosti č. p. 187 (hřbitovního domku)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 216/1 (o výměře 201 m2), jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č. p./č. e. (garáž), v k. ú. Veltrusy (LV 10001), ukládá starostovi záměr zveřejnit a pověřuje starostu výběrem vhodného nájemce a přípravou nájemní smlouvy na pronájem předmětných nemovitých věcí. Záměr je přílohou tohoto usnesení.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Koncepce rozvoje dětských hřišť městě Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou Koncepci rozvoje dětských hřišť ve městě Veltrusy.

 • Pro: 6
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Hrubešová, M. Ponert)

6/ Komunitní centrum – Dokumentace realizace stavby

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č. 1/2020 (bod 2, čl. V.) o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby projektu „Komunitní centrum Veltrusy“ (etapa I a etapa II)  Atelieru Hoffman – Ing. arch. Patrik Hoffman, IČO: 66406366, v hodnotě 613.950 Kč bez DPH (742.880 Kč vč. DPH).

 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Štulík)
 • Zdržel/a se: 0

7/ Dokončení komunikací kolem hřbitova

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí města Veltrusy č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na projektové a stavební práce k zakázce „Dokončení komunikací Za Kaplí - komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání ve Veltrusích”.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Chodník okolo zahradnického centra

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí záměr Zahradnictví Jelínek a nabídku ke spolupráci.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Zrušení sportovního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o zrušení sportovního výboru.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (M. Ponert)

10/ Přijetí daru od společnosti AVE Kralupy s. r. o.

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí přijetí daru od společnosti AVE Kralupy s. r. o. v hodnotě 70.000 Kč.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

19. zasedání 5. 8. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 19. zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 2/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Schválení směrnice č. 1/2020 o zadávání VZMR

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Směrnici č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona 134/2016 Sb.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Informování zastupitelů o VZ nad 200 tis. Kč bez DPH

Starosta bude informovat zastupitele o všech veřejných zakázkách nad 200 tisíc Kč bez DPH před schválením veřejné zakázky.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Novák)
 • Zdržel/a se: 0

5/ Dotace SFŽP na elektromobil - ukončení administrace projektu

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí podání žádosti o ukončení administrace projektu č. 01461921: „Pořízení elektromobilu pro město Veltrusy“ za podpory dotace ze SFŽP.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Záměr pronájmu část pozemku p. č. 9

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 9 v k. ú. Veltrusy a pověřuje starostu přípravou nájemní smlouvy na předmětnou část pozemku.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (parc. č. 395/21, parc. č. 395/22 a parc. č. 395/6 v k. ú. Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 395/21, parc. č. 395/22 a parc. č. 395/6 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 394/1 v k. ú. Veltrusy za jednorázovou úhradu ve výši 6.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

8/ Účast města ve veřejné soutěži MF - dům č. p. 14

Zastupitelstvo města Veltrusy

 1. bere na vědomí informaci starosty o postupu města ve veřejné soutěži Ministerstva financí ČR, které pod číslem privatizačního projektu č. 70028 vyhlásilo privatizaci nemovitého majetku České republiky, nacházejícího se na území města Veltrusy a informaci o uzavření kupní smlouvy dne 20. 7. 2020, jejímž předmětem je koupě nemovitého majetku
 • pozemku parc. č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č. p. 14 (objekt k bydlení), a
 • pozemku parc. č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2,

vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k. ú. a obci Veltrusy, okres Mělník

 1. schvaluje úhradu doplatku kupní ceny ve výši 3.451.111 Kč, kterým bude splněna povinnost ve smyslu ust. čl. III. uzavřené kupní smlouvy, jež je nezbytná k definitivnímu nabytí předmětného majetku z proběhlé veřejné soutěže městem Veltrusy.
 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Martin Ponert)
 • Zdržel/a se: 1 (Šťastná)

9/ Změna řádu veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo města Veltrusy, v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 19 odst. 1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nový řád veřejného pohřebiště v předloženém znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Schválení zhotovitele domu lékařů

a) Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo závěry hodnotící komise uvedené v protokolech o jednání a o otevírání nabídek ze dne 31. 7. 2020 v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce „Lékařský dům – Veltrusy“.
b) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Lékařský dům – Veltrusy“ provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení. Vybraným dodavatelem je společnost UniWel Stavby, s. r. o., IČO: 613 24 043, se sídlem v Trnovanech, Zemská 1894, 41501 Teplice s nabídkovou cenou 12.206.973,12 Kč bez DPH (14.770.437,48 Kč včetně DPH).
c) Zastupitelstvo města rozhoduje dle doporučení hodnotící komise o uzavření smlouvy o dílo s účastníkem vybraným dle předchozího bodu tohoto usnesení, se společností UniWel Stavby, s. r. o., IČO: 613 24 043, se sídlem v Trnovanech, Zemská 1894, 41501 Teplice, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Dodávka žaluzií na jižní stranu budovy ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí – na základě předložených dokumentů vedením ZŠ Veltrusy, přísp. organizace – v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy s nákupem a instalací uvedeného typu venkovních žaluzií na budovu základní školy od dodavatele: OKNOPLAST Group Rakovník s. r. o., IČO: 74450069 za nabídnutou cenu 647.393 Kč bez DPH (783.346 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Rekonstrukce části ulice Josefa Dvořáka

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a Směrnicí města Veltrusy č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k projektu „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“.
Zastupitelstvo města Veltrusy dále schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky ve složení: Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Vladimír Štulík, Ing. Ludmila Hrubešová.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

18. zasedání 17. 6. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 19. zasedání.

 • Pro: 7 
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v částkách do výše 200.000 Kč v rámci jednoho rozpočtového opatření. V případě úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000 Kč. Pokud se bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší. Rozpočtové opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, musí být dáno na vědomí zastupitelům na nejbližším zasedání. Toto usnesení ruší Usnesení č. 7 schválené zastupitelstvem na 17. zasedání konaném 6. 5. 2020

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2020

a) Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2020 pro oblast č. 1 a též bere na vědomí uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem a žadateli s účelem uvedeným v žádosti o dotaci (viz tab. 1).
b) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč spolku AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, úpravu šaten hráčů, údržbu travnatých ploch“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4b podkladů).
c) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč RC Havránek, z. s., IČ: 27028593 se sídlem: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 pošta Vojkovice; na „Provoz rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy cen do soutěží, vybavení herny“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4c podkladů).
d) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč SDH Veltrusy, z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2020“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4d podkladů).
e) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč TJ Sokol Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4e podkladů).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Účast města ve Veřejné soutěži MFČR 

Zastupitelstvo města Veltrusy
a) schvaluje účast města Veltrusy (jako uchazeče) ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části nemovitého majetku České republiky, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo financí ČR, identifikační číslo 00006947, nacházejícího se na území města Veltrusy, vyhlášené Ministerstvem financí ČR pod číslem privatizačního projektu č. 70028, a to pozemku parc.č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a  pozemku parc.č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník
b) schvaluje uhrazení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč, zajišťující účast v uvedené veřejné soutěži
c) svěřuje starostovi města Veltrusy, Mgr. Filipovi Volákovi, v souladu s ust. § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pravomoc podat jménem města Veltrusy nabídku ve veřejné soutěži uvedené v písm. a) tohoto usnesení a rozhodnout o nabytí hmotných nemovitých věcí zahrnutých ve smlouvě MF ČR identifikační číslo 00006947 – nemovitého majetku České republiky, nacházejícího se na území města Veltrusy, a to pozemku parc. č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a pozemku parc.č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník – pro město Veltrusy
d) ukládá starostovi města zajistit splnění podmínek pro účast města v předmětné veřejné soutěži, včetně zaplacení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč na účet Ministerstva financí ČR tak, aby se město mohlo veřejné soutěže zúčastnit.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, splaškové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1092/1 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 467/6 (č. p. 599) v k. ú. Veltrusy za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

6/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na pozemcích parc. č. 403/39 a par. č. 403/42 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle geometrického plánu, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 12. 3. 2019 pod č. PGP-1935/2019-206 pro účely zřízení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a přípojky sdělovacího kabelu.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

7/ Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 5. 3. 2020 a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Žádost o finanční podporu na XII. Miřejovické půlení 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku „Maraton klub Miřejovice, z. s.“ a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Schválení dotace ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence (ZŠ)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 30.000 Kč ZŠ Veltrusy, p. o., na projekt „Škola zdravých vztahů“ v rámci programu „Podpora primární prevence“ ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Žádost o finanční podporu na nákup učebnic (ZŠ)

Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitelky ZŠ Veltrusy, p. o., a souhlasí s poskytnutím příspěvku 65.167 Kč na nákup nových učebnic anglického jazyka pro druhý stupeň ZŠ.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Pravidla pro využívání prostor komunitního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Pravidla pro využívání prostor komunitního centra Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Změna členství v MAS 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje členství v MAS Kralupsko, z. s., se sídlem Palackého nám. 1, 278 01, Kralupy nad Vltavou pro programové období 2021-2027.
Zastupitelstvo města Veltrusy zmocňuje k zastupování MAS Kralupsko, z. s. starostu města.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

13/ Přijetí finančního daru, schválení darovací smlouvy (České štěrkopísky, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 300.000 Kč od společnosti České štěrkopísky, s. r. o.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Revokace usnesení č. 8, 9 a 10 ze 17. zasedání zastupitelstva dne 6. 5. 2020

a) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 407/38 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Toto usnesení ruší Usnesení č. 8 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném dne 6. 5. 2020.
b) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1151/3 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Toto usnesení ruší Usnesení č. 9 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném dne 6. 5. 2020.
c) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1073 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Toto usnesení ruší Usnesení č. 10 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném dne 6. 5. 2020.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

15/ Výměna oken na budově MěÚ – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě již schválené cenové nabídky Truhlářství – František Klejna, IČO: 61289981 na výměnu oken budovy MěÚ v hodnotě 394.745 Kč vč. DPH předloženou smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

16/ Rekonstrukce chodníku k viaduktu pod II/608 a napojení na Žižkovu ulici

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložených podkladů smlouvu o dílo s vybraným uchazečem – spol. LUPA, s. r. o., IČO: 47051931, na realizaci opravy chodníku k viaduktu pod II/608 a napojení tohoto chodníku na ulici Žižkovu v celkové částce 413.125 Kč bez DPH (524.081 Kč včetně DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

17/ Rekonstrukce elektroinstalací v MŠ Veltrusy – smlouva od dílo

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání zakázek malého rozsahu a v souladu se schváleným usnesením 17/15 ze dne 6. 5. 2020 Smlouvu o dílo s firmou Plejar, s. r. o., IČO 03869105 na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ (za cenu 588.730 Kč bez DPH (712.363 Kč vč. DPH)) v předloženém znění.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

18/ Lékařský dům – schválení zadávací dokumentace a smlouvy o dílo

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, předloženou zadávací dokumentaci, včetně smlouvy o dílo a výzvy k podání nabídek na stavební práce k projektu „Lékařský dům – Veltrusy“.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

19/ Nákup myčky do školní kuchyně

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy s nákupem uvedeného typu mycího stroje do školní kuchyně od dodavatele: Aligastro CZ, s.r.o., IČO: 28867670 za nabídnutou cenu 298.960 Kč bez DPH (361.741.60 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

17. zasedání 6. 5. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 17. zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Účetní závěrka MŠ za rok 2019

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schválilo účetní závěrku Mateřské školy za rok 2019 s výsledkem hospodaření +244.282,71 Kč a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 244.282,71 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Účetní závěrka ZŠ za rok 2019

Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schválilo účetní závěrku Základní školy Veltrusy za rok 2019 s výsledkem hospodaření 0 Kč z hlavní činnosti, + 50.781 Kč z vedlejší činnosti a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku z vedlejší činnosti v tomto členění: ve výši 20.781 Kč do rezervního fondu a 30.000 Kč do fondu odměn Základní školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Účetní závěrka města za rok 2019

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b), odst.2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku města Veltrusy za rok 2019 s výsledkem hospodaření + 11.676.730,63 Kč. Zisk bude použit jako finanční rezerva pro další roky.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s výrokem: „bez výhrad“.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v částkách do výše 200.000 Kč v rámci jednoho paragrafu. V případě úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000 Kč. Pokud se bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší. Rozpočtové opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, musí být dáno na vědomí zastupitelům na nejbližším zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

8/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ul. Jos. Dvořáka (CETIN, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 407/38 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ul. Klicperova (CETIN, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1151/3 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ul. Palackého (CETIN, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1073 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Koncepce rozvoje dětských hřišť

Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá zastupiteli Martinu Novákovi vytvořit koncepci rozvoje dětských hřišť ve Veltrusích na období od 2020 do 2026 s cílem postupovat při budování nových herních prvků jednotně a v souladu s potřebami obyvatel. Koncepce zmapuje současný stav dětských hřišť, identifikuje potřeby obyvatel, navrhne nové lokality pro rozvoj a konkrétní prvky tak, aby byly pokryty potřeby všech věkových skupin dětí, poskytne finanční přehled, zjistí aktuální dotační možnosti a navrhne časový harmonogram, kterým by se město řídilo v následujících letech. Termín plnění je 30. června 2020 ke schválení zastupitelstvem.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

12/ Darovací smlouva (Unipetrol RPA, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích darovací smlouvu od společnosti Unipetrol RPA, s. r. o. na částku 150.000 Kč.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Žádost o vytvoření společného školského obvodu ZŠ (obce Dřínov a Újezdec)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s uzavřením dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí Dřínov a s obcí Újezdec.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Podání žádosti o dotaci (Komunitní centrum)

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zřízení komunitního centra v obci Veltrusy“ v rámci 18. výzvy MAS „PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY O.P.S. – IROP – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SLUŽBY IV“.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

15/ Elektroinstalace MŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložené cenové nabídky firmy Plejar, s. r. o., IČO: 03869105, rekonstrukci elektrického zařízení Mateřské školy ve Veltrusech v hodnotě 588.730 Kč bez DPH (712.363 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

16/ Žádost o prominutí platby za nájem nebytových prostor

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí prominutí nájemného z nebytových prostor za 6 měsíců za část budovy č. p. 65 v ulici Chotkova, která slouží jako provozovna pedikúry, a to ve výši 4.458 Kč (8.916 Kč/rok) a za část budovy č. p. 97 v ulici Palackého, která slouží jako provozovna manikúry a modeláže nehtů, a to ve výši 3.466 Kč (6.932 Kč/rok).

 

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

17/ Aktualizace nájemních smluv

Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá starostovi pokračovat v jednání s nájemci bytů i nebytových prostor ohledně zvýšení nájmu a aktualizovat s právním poradcem všechny nájemní smlouvy s termínem plnění do 30. 8. 2020.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Andrle)
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru