Usnesení zastupitelstva 2018-22

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

23. zasedání 14. 12. 202022. zasedání 4. 11. 202021. zasedání 7. 10. 202020. zasedání 2. 9. 202019. zasedání 5. 8. 202018. zasedání 17. 6. 202017. zasedání 6. 5. 2020

--------------------------------------------------

23. zasedání 14. 12. 2020

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová (příchod 18:55), Novák, Ponert Martin, Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni: Ponert Petr

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 23. zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 4/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Rozpočtové provizorium města na rok 2021

Zastupitelstvo města bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému provizoriu na rok 2021.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021 s těmito pravidly:
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem roku 2020, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Žádost o odkup části pozemku parc. č. 1065/2 (TJ Kralupy, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje vedení obce k učinění potřebných kroků vedoucích k oddělení části pozemku z pozemku parc. č. 1065/2 v k. ú. Veltrusy, návrhu smlouvy o sml. budoucí kupní a zveřejnění záměru k prodeji oddělené části pozemku a to k realizaci rozšíření loděnice TJ KRALUPY, z. s., IČO 147 99 146.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Žádost o prominutí platby za nájem nebytových prostor

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí platby za pronájem nebytových prostor – provozovny pedikúry (Chotkova 65) a provozovny manikúry v budově pošty (Palackého 97) za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 tedy za 3 měsíce.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Žádost o změnu využití příspěvku od města (TJ Sokol Veltrusy, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje využití zbylé částky ve výši 25.341 Kč, poskytnuté na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou v budově TJ Sokol Veltrusy, z. s. na pořízení nového topení a dovybavení prostor, které bude lékař využívat v přechodné ordinaci a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč na rozšíření vodoinstalace a odpadů a drobné úpravy v těchto prostorách.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Krčmová, Štulík)

7/ Komunitní centrum – výběr zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 22/15 ze dne 4. 11. 2020 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky ‚Komunitní centrum Veltrusy‘ a to firmu KAZIKO, a. s., IČO: 26693054, za nabídnutou cenu 14.556.556,85 Kč bez DPH (17.613.433,79 Kč vč. DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Lékařský dům –  Dodatek č. 1

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 3 (Havlín, Krčmová, Štulík)

9/ Návrh rozpočtu MŠ a ZŠ na rok 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí návrhy rozpočtu příspěvkových organizací: ZŠ a MŠ Veltrusy na rok 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Návrh rozpočtu města na rok 2021

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu na rok 2021 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2021, který je koncipován jako schodkový.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Dočasné umístění lékařských ordinací

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí dočasné umístění lékařských ordinací v budově sokolovny a v areálu společnosti Boneri, s. r. o. ve Veltrusích.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

22. zasedání 4. 11. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 22. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Příspěvek na rekonstrukci střechy sokolovny

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Veltrusy, z. s., IČ: 49520792, o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč z rozpočtu města Veltrusy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Příspěvek na výměnu oken v budově AFK

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Převod pozemků v ul. Družstevní

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo a souhlasí se zněním zaslaného návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/14070/2020-HMSU, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV, pod body 1. – 8. dané smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Jmenování členů školské rady ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění, členkou školské rady zastupitelku Ing. Barboru Šťastnou.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Jmenování členů školské rady ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění, členem školské rady starostu Mgr. Filipa Voláka.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Volák)

7/ Nájemní smlouva ke hřbitovnímu domu

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí se stanovenou výší nájemného 9.000 Kč měsíčně za pozemek parc. č. st. 216/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č. p./č. e. (garáž), v k. ú. Veltrusy (LV 10001) pověřuje starostu k jednání v této věci a uzavřením nájemní smlouvy s vybraným uchazečem.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Návrh kolektivní smlouvy pro r. 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2021 v předloženém znění.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

9/ Návrh rozpočtu sociálního fondu pro r. 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje rozpočet Sociálního fondu pro rok 2021 v předloženém znění včetně navrženého základní přídělu do Sociální fondu ve výši 262.000 Kč.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-27

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-2027 v předložené podobě.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Přístavba zahradního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Smlouvu o spolupráci s manžely Petrem Jelínkem a Lenkou Jelínkovou v předložené aktualizované podobě.

 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Novák)
 • Zdržel/a se: 0

12/ Dokončení komunikací za kaplí

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města č. 20/7 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky na  Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání‘, a to STAVEBNÍ FIRMU NEUMANN, s. r. o., IČ: 281 77 851, za nabídnutou cenu 3.496.377,43 Kč bez DPH (4.230.616,69 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Zhotovitel rekonstrukce ul. Josefa Dvořáka

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města č. 19/12 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“, a to firmu COMMATEL-Uher, s. r. o., IČ: 270 92 348, za nabídnutou cenu 1.491.863,48 Kč bez DPH (1.805.154,81 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Žádost o dotaci z MMR (rekonstrukce ul. J. Dvořáka)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, pro projekt „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

15/ Projekt Komunitní centrum Veltrusy - zadávací dokumentace VZ

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k projektu „Komunitní centrum Veltrusy“. K výběru zhotovitele zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje výběrovou komisi ve složení Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Vladimír Štulík

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

16/ Nákup notebooků pro ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup 33 kusů notebooků pro ZŠ Veltrusy s dodavatelem Alicom, s. r. o., IČ: 25044419 za celkovou cenu 523.043 Kč vč. DPH (432.267 Kč bez DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

21. zasedání 7. 10. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 21. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Příspěvek na rekonstrukci střechy sokolovny

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost TJ Sokolu Veltrusy, z. s., a souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 150.000 Kč na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou v budově TJ Sokol Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Věra Krčmová)

4/ Příspěvek na výměnu oken v budově AFK

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost AFK Veltrusy a souhlasí s poskytnutí příspěvku ve výši 50.000 Kč na výměnu oken v areálu AFK Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Martin Novák)

5/ Rekonstrukce chodníku v ul. Riegrova

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se se zadáním veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku části ulice Riegrova ve městě Veltrusy“ panu Petru Pauzovi, IČO: 68576579, za nabídnutou celkovou částku za dílo: 491.729 Kč bez DPH, tj. 594.992 Kč s DPH a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Společný nákup elektřiny a plynu

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí společný nákup elektřiny a plynu středočeských měst (Kladno, Rakovník, Slaný, Beroun, Hostivice, Veltrusy a měst dalších, která se do společného nákupu zapojí) a jejich organizací na Českomoravské komoditní burze Kladno, IČ 49546392 (ČMKB) na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

20. zasedání 2. 9. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 20. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ve školním bytě

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo podanou žádost o prodloužení nájemní smlouvy a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na služební byt v ZŠ Veltrusy s učitelkou do 31. 7. 2021 a s uvedenou změnou výše nájmu (4.000 Kč/měs.).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Změna počtu členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí odstoupení Jakuba Andrleho z funkce člena kontrolního výboru a Bronislava Havlína z funkce předsedy kontrolního výboru.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Záměr pronájmu nemovitosti č. p. 187 (hřbitovního domku)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 216/1 (o výměře 201 m2), jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č. p./č. e. (garáž), v k. ú. Veltrusy (LV 10001), ukládá starostovi záměr zveřejnit a pověřuje starostu výběrem vhodného nájemce a přípravou nájemní smlouvy na pronájem předmětných nemovitých věcí. Záměr je přílohou tohoto usnesení.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Koncepce rozvoje dětských hřišť městě Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou Koncepci rozvoje dětských hřišť ve městě Veltrusy.

 • Pro: 6
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Hrubešová, M. Ponert)

6/ Komunitní centrum – Dokumentace realizace stavby

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č. 1/2020 (bod 2, čl. V.) o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby projektu „Komunitní centrum Veltrusy“ (etapa I a etapa II)  Atelieru Hoffman – Ing. arch. Patrik Hoffman, IČO: 66406366, v hodnotě 613.950 Kč bez DPH (742.880 Kč vč. DPH).

 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Štulík)
 • Zdržel/a se: 0

7/ Dokončení komunikací kolem hřbitova

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí města Veltrusy č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na projektové a stavební práce k zakázce „Dokončení komunikací Za Kaplí - komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání ve Veltrusích”.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Chodník okolo zahradnického centra

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí záměr Zahradnictví Jelínek a nabídku ke spolupráci.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Zrušení sportovního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o zrušení sportovního výboru.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (M. Ponert)

10/ Přijetí daru od společnosti AVE Kralupy s. r. o.

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí přijetí daru od společnosti AVE Kralupy s. r. o. v hodnotě 70.000 Kč.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

19. zasedání 5. 8. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 19. zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 2/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Schválení směrnice č. 1/2020 o zadávání VZMR

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Směrnici č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona 134/2016 Sb.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Informování zastupitelů o VZ nad 200 tis. Kč bez DPH

Starosta bude informovat zastupitele o všech veřejných zakázkách nad 200 tisíc Kč bez DPH před schválením veřejné zakázky.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Novák)
 • Zdržel/a se: 0

5/ Dotace SFŽP na elektromobil - ukončení administrace projektu

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí podání žádosti o ukončení administrace projektu č. 01461921: „Pořízení elektromobilu pro město Veltrusy“ za podpory dotace ze SFŽP.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Záměr pronájmu část pozemku p. č. 9

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 9 v k. ú. Veltrusy a pověřuje starostu přípravou nájemní smlouvy na předmětnou část pozemku.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (parc. č. 395/21, parc. č. 395/22 a parc. č. 395/6 v k. ú. Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 395/21, parc. č. 395/22 a parc. č. 395/6 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 394/1 v k. ú. Veltrusy za jednorázovou úhradu ve výši 6.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

8/ Účast města ve veřejné soutěži MF - dům č. p. 14

Zastupitelstvo města Veltrusy

 1. bere na vědomí informaci starosty o postupu města ve veřejné soutěži Ministerstva financí ČR, které pod číslem privatizačního projektu č. 70028 vyhlásilo privatizaci nemovitého majetku České republiky, nacházejícího se na území města Veltrusy a informaci o uzavření kupní smlouvy dne 20. 7. 2020, jejímž předmětem je koupě nemovitého majetku
 • pozemku parc. č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č. p. 14 (objekt k bydlení), a
 • pozemku parc. č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2,

vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k. ú. a obci Veltrusy, okres Mělník

 1. schvaluje úhradu doplatku kupní ceny ve výši 3.451.111 Kč, kterým bude splněna povinnost ve smyslu ust. čl. III. uzavřené kupní smlouvy, jež je nezbytná k definitivnímu nabytí předmětného majetku z proběhlé veřejné soutěže městem Veltrusy.
 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Martin Ponert)
 • Zdržel/a se: 1 (Šťastná)

9/ Změna řádu veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo města Veltrusy, v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 19 odst. 1) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nový řád veřejného pohřebiště v předloženém znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Schválení zhotovitele domu lékařů

a) Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo závěry hodnotící komise uvedené v protokolech o jednání a o otevírání nabídek ze dne 31. 7. 2020 v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce „Lékařský dům – Veltrusy“.
b) Zastupitelstvo města schvaluje výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Lékařský dům – Veltrusy“ provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení. Vybraným dodavatelem je společnost UniWel Stavby, s. r. o., IČO: 613 24 043, se sídlem v Trnovanech, Zemská 1894, 41501 Teplice s nabídkovou cenou 12.206.973,12 Kč bez DPH (14.770.437,48 Kč včetně DPH).
c) Zastupitelstvo města rozhoduje dle doporučení hodnotící komise o uzavření smlouvy o dílo s účastníkem vybraným dle předchozího bodu tohoto usnesení, se společností UniWel Stavby, s. r. o., IČO: 613 24 043, se sídlem v Trnovanech, Zemská 1894, 41501 Teplice, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s návrhem smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Dodávka žaluzií na jižní stranu budovy ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí – na základě předložených dokumentů vedením ZŠ Veltrusy, přísp. organizace – v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy s nákupem a instalací uvedeného typu venkovních žaluzií na budovu základní školy od dodavatele: OKNOPLAST Group Rakovník s. r. o., IČO: 74450069 za nabídnutou cenu 647.393 Kč bez DPH (783.346 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Rekonstrukce části ulice Josefa Dvořáka

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a Směrnicí města Veltrusy č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k projektu „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“.
Zastupitelstvo města Veltrusy dále schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky ve složení: Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Vladimír Štulík, Ing. Ludmila Hrubešová.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

18. zasedání 17. 6. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 19. zasedání.

 • Pro: 7 
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v částkách do výše 200.000 Kč v rámci jednoho rozpočtového opatření. V případě úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000 Kč. Pokud se bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší. Rozpočtové opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, musí být dáno na vědomí zastupitelům na nejbližším zasedání. Toto usnesení ruší Usnesení č. 7 schválené zastupitelstvem na 17. zasedání konaném 6. 5. 2020

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2020

a) Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2020 pro oblast č. 1 a též bere na vědomí uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem a žadateli s účelem uvedeným v žádosti o dotaci (viz tab. 1).
b) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč spolku AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, úpravu šaten hráčů, údržbu travnatých ploch“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4b podkladů).
c) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč RC Havránek, z. s., IČ: 27028593 se sídlem: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 pošta Vojkovice; na „Provoz rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy cen do soutěží, vybavení herny“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4c podkladů).
d) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč SDH Veltrusy, z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2020“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4d podkladů).
e) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč TJ Sokol Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž aktualizovaný vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 4e podkladů).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Účast města ve Veřejné soutěži MFČR 

Zastupitelstvo města Veltrusy
a) schvaluje účast města Veltrusy (jako uchazeče) ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části nemovitého majetku České republiky, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo financí ČR, identifikační číslo 00006947, nacházejícího se na území města Veltrusy, vyhlášené Ministerstvem financí ČR pod číslem privatizačního projektu č. 70028, a to pozemku parc.č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a  pozemku parc.č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník
b) schvaluje uhrazení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč, zajišťující účast v uvedené veřejné soutěži
c) svěřuje starostovi města Veltrusy, Mgr. Filipovi Volákovi, v souladu s ust. § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pravomoc podat jménem města Veltrusy nabídku ve veřejné soutěži uvedené v písm. a) tohoto usnesení a rozhodnout o nabytí hmotných nemovitých věcí zahrnutých ve smlouvě MF ČR identifikační číslo 00006947 – nemovitého majetku České republiky, nacházejícího se na území města Veltrusy, a to pozemku parc. č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 647 m2, jehož součástí je objekt č.p. 14 (objekt k bydlení), a pozemku parc.č. 84/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 993 m2, vše zapsáno na LV 820 (vlastnictví České republiky) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník – pro město Veltrusy
d) ukládá starostovi města zajistit splnění podmínek pro účast města v předmětné veřejné soutěži, včetně zaplacení stanovené kauce ve výši 300.000 Kč na účet Ministerstva financí ČR tak, aby se město mohlo veřejné soutěže zúčastnit.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, splaškové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1092/1 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 467/6 (č. p. 599) v k. ú. Veltrusy za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

6/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na pozemcích parc. č. 403/39 a par. č. 403/42 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle geometrického plánu, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník dne 12. 3. 2019 pod č. PGP-1935/2019-206 pro účely zřízení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a přípojky sdělovacího kabelu.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

7/ Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 5. 3. 2020 a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Žádost o finanční podporu na XII. Miřejovické půlení 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku „Maraton klub Miřejovice, z. s.“ a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Schválení dotace ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence (ZŠ)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 30.000 Kč ZŠ Veltrusy, p. o., na projekt „Škola zdravých vztahů“ v rámci programu „Podpora primární prevence“ ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Žádost o finanční podporu na nákup učebnic (ZŠ)

Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitelky ZŠ Veltrusy, p. o., a souhlasí s poskytnutím příspěvku 65.167 Kč na nákup nových učebnic anglického jazyka pro druhý stupeň ZŠ.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Pravidla pro využívání prostor komunitního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Pravidla pro využívání prostor komunitního centra Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Změna členství v MAS 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje členství v MAS Kralupsko, z. s., se sídlem Palackého nám. 1, 278 01, Kralupy nad Vltavou pro programové období 2021-2027.
Zastupitelstvo města Veltrusy zmocňuje k zastupování MAS Kralupsko, z. s. starostu města.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

13/ Přijetí finančního daru, schválení darovací smlouvy (České štěrkopísky, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 300.000 Kč od společnosti České štěrkopísky, s. r. o.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Revokace usnesení č. 8, 9 a 10 ze 17. zasedání zastupitelstva dne 6. 5. 2020

a) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 407/38 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Toto usnesení ruší Usnesení č. 8 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném dne 6. 5. 2020.
b) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1151/3 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Toto usnesení ruší Usnesení č. 9 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném dne 6. 5. 2020.
c) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1073 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora CETIN, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Toto usnesení ruší Usnesení č. 10 schválené zastupitelstvem města na 17. zasedání konaném dne 6. 5. 2020.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

15/ Výměna oken na budově MěÚ – smlouva o dílo

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě již schválené cenové nabídky Truhlářství – František Klejna, IČO: 61289981 na výměnu oken budovy MěÚ v hodnotě 394.745 Kč vč. DPH předloženou smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

16/ Rekonstrukce chodníku k viaduktu pod II/608 a napojení na Žižkovu ulici

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložených podkladů smlouvu o dílo s vybraným uchazečem – spol. LUPA, s. r. o., IČO: 47051931, na realizaci opravy chodníku k viaduktu pod II/608 a napojení tohoto chodníku na ulici Žižkovu v celkové částce 413.125 Kč bez DPH (524.081 Kč včetně DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

17/ Rekonstrukce elektroinstalací v MŠ Veltrusy – smlouva od dílo

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání zakázek malého rozsahu a v souladu se schváleným usnesením 17/15 ze dne 6. 5. 2020 Smlouvu o dílo s firmou Plejar, s. r. o., IČO 03869105 na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ (za cenu 588.730 Kč bez DPH (712.363 Kč vč. DPH)) v předloženém znění.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

18/ Lékařský dům – schválení zadávací dokumentace a smlouvy o dílo

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, předloženou zadávací dokumentaci, včetně smlouvy o dílo a výzvy k podání nabídek na stavební práce k projektu „Lékařský dům – Veltrusy“.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

19/ Nákup myčky do školní kuchyně

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy s nákupem uvedeného typu mycího stroje do školní kuchyně od dodavatele: Aligastro CZ, s.r.o., IČO: 28867670 za nabídnutou cenu 298.960 Kč bez DPH (361.741.60 Kč vč. DPH).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru

--------------------------------------------------

17. zasedání 6. 5. 2020

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 17. zasedání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Účetní závěrka MŠ za rok 2019

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schválilo účetní závěrku Mateřské školy za rok 2019 s výsledkem hospodaření +244.282,71 Kč a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 244.282,71 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Účetní závěrka ZŠ za rok 2019

Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schválilo účetní závěrku Základní školy Veltrusy za rok 2019 s výsledkem hospodaření 0 Kč z hlavní činnosti, + 50.781 Kč z vedlejší činnosti a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku z vedlejší činnosti v tomto členění: ve výši 20.781 Kč do rezervního fondu a 30.000 Kč do fondu odměn Základní školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Účetní závěrka města za rok 2019

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b), odst.2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku města Veltrusy za rok 2019 s výsledkem hospodaření + 11.676.730,63 Kč. Zisk bude použit jako finanční rezerva pro další roky.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s výrokem: „bez výhrad“.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2020 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v částkách do výše 200.000 Kč v rámci jednoho paragrafu. V případě úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000 Kč. Pokud se bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší. Rozpočtové opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, musí být dáno na vědomí zastupitelům na nejbližším zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)

8/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ul. Jos. Dvořáka (CETIN, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 407/38 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ul. Klicperova (CETIN, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1151/3 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ul. Palackého (CETIN, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 1073 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem je město, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Koncepce rozvoje dětských hřišť

Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá zastupiteli Martinu Novákovi vytvořit koncepci rozvoje dětských hřišť ve Veltrusích na období od 2020 do 2026 s cílem postupovat při budování nových herních prvků jednotně a v souladu s potřebami obyvatel. Koncepce zmapuje současný stav dětských hřišť, identifikuje potřeby obyvatel, navrhne nové lokality pro rozvoj a konkrétní prvky tak, aby byly pokryty potřeby všech věkových skupin dětí, poskytne finanční přehled, zjistí aktuální dotační možnosti a navrhne časový harmonogram, kterým by se město řídilo v následujících letech. Termín plnění je 30. června 2020 ke schválení zastupitelstvem.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Hrubešová)

12/ Darovací smlouva (Unipetrol RPA, s. r. o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích darovací smlouvu od společnosti Unipetrol RPA, s. r. o. na částku 150.000 Kč.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Žádost o vytvoření společného školského obvodu ZŠ (obce Dřínov a Újezdec)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s uzavřením dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí Dřínov a s obcí Újezdec.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Podání žádosti o dotaci (Komunitní centrum)

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zřízení komunitního centra v obci Veltrusy“ v rámci 18. výzvy MAS „PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY O.P.S. – IROP – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A SLUŽBY IV“.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

15/ Elektroinstalace MŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložené cenové nabídky firmy Plejar, s. r. o., IČO: 03869105, rekonstrukci elektrického zařízení Mateřské školy ve Veltrusech v hodnotě 588.730 Kč bez DPH (712.363 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

16/ Žádost o prominutí platby za nájem nebytových prostor

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí prominutí nájemného z nebytových prostor za 6 měsíců za část budovy č. p. 65 v ulici Chotkova, která slouží jako provozovna pedikúry, a to ve výši 4.458 Kč (8.916 Kč/rok) a za část budovy č. p. 97 v ulici Palackého, která slouží jako provozovna manikúry a modeláže nehtů, a to ve výši 3.466 Kč (6.932 Kč/rok).

 

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

17/ Aktualizace nájemních smluv

Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá starostovi pokračovat v jednání s nájemci bytů i nebytových prostor ohledně zvýšení nájmu a aktualizovat s právním poradcem všechny nájemní smlouvy s termínem plnění do 30. 8. 2020.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Andrle)
 • Zdržel/a se: 0

zpět nahoru