Přehled usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva 4. 8. 2022

Přinášíme přehled usnesení z 41. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve čtvrtek 4. srpna 2022.

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

--------------------------------------------------

41. zasedání 4. 8. 2022

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Krčmová, Luksík, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomní: Kyselý, Novák

1/ Schválení programu 41. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Věra Krčmová a Martin Ponert.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Schválení OZV 1/2022 – Stanovení části společného školského obvodu ZŠ Veltrusy

Zastupitelé města Veltrusy schvalují OZV 1/2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy na území města Veltrusy v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Návrh na poskytnutí mimořádné odměny zastupitelce Věře Krčmové

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné odměny paní Věře Krčmové - neuvolněné člence zastupitelstva a předsedkyni výboru pro rozvoj obce a sociální služby, ve výši 10.800 Kč, a to za poskytování pomoci seniorům nad rámec svých povinností (zajišťování organizace zdravotní péče a sociálních služeb, pomoc při komunikaci s úřady, zajišťování nákupů, dovozu jídla...).
Pro: 7
Proti: 1 (Andrle)
Zdrželi se: 1 (Krčmová)

5/ Schválení zhotovitele PD Přístavby ZŠ pro ÚR a SP

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 40/6 ze dne 27. 6. 2022 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky ‚Přístavba ZŠ – vytvoření projektové dokumentace‘ a to firmu REMIUMA s. r. o., IČO: 242 61 670, za nabídnutou cenu 1.897.900 Kč bez DPH (2.296.459 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o dílo.
Pro: 7
Proti: 1 (Štulík)
Zdrželi se: 1 (Luksík)

6/ Venkovní úpravy kolem Komunitního centra

Zastupitelé města Veltrusy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2022 se společností KAZIKO a. s., IČO 266 93 054 a snížením ceny zakázky na 2.216.110,35 bez DPH (2.681.493,52 Kč vč. DPH) v předloženém znění.
Pro: 7
Proti: 1 (Ponert)
Zdrželi se: 1 (Luksík)

7/ Oprava hřbitovní zdi – Schválení Dodatku č. 1

Zastupitelé města Veltrusy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2022 se společností KAZIKO a.s., IČO 266 93 054, kterým dojde k navýšení ceny zakázky na 1.530.966,6 bez DPH (tj. 1.852.469,59 Kč vč. DPH) a prodloužení termínu dokončení díla do 30. 9. 2022, v předloženém znění.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Luksík)