Přehled usnesení zastupitelstva z 39. zasedání (8. 6. 2022)

Přinášíme přehled usnesení z 39. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 8. června 2022.


Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

--------------------------------------------------

39. zasedání 8. 6. 2022

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Krčmová, Luksík, Novák, Ponert, Štulík, Volák
Nepřítomní: Kyselý, Šťastná

1/ Schválení programu 39. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v doplněném znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Jakub Andrle a Vladimír Štulík.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Nařízení města č. 1/2022

Zastupitelstvo města Veltrusy vydává svým usnesením č. 3/39 ze dne 8. 6. 2022 na základě ustanovení §11 a §102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 1/2022 ve znění, jak bylo předloženo v rámci důvodové zprávy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví města (parc. č. 118/2)

Zastupitelstvo města Veltrusy nevyhovuje žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 118/2 v k.ú. Veltrusy ze dne 18.5.2022 (MUV-1866/2022).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Záměr pronájmu 2. NP Lékařského domu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Palackého č.p. 117, Veltrusy, 277 46 (stavba občanského vybavení) v k.ú. a obci Veltrusy, okres Mělník (LV 10001) – tzv. „lékařský dům“, a to za účelem provozování lékařských služeb - zubní ordinace a ukládá starostovi města záměr zveřejnit a připravit nájemní smlouvu.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ (obec Nová Ves)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu pro 1. stupeň základní školy Veltrusy pro část obce Nová Ves - Miřejovice a pro 2. stupeň základní školy Veltrusy pro celé území obce Nová Ves v předloženém znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ Schválení přijetí dotace a spoluúčasti na dotaci ZŠ – projekt ‚Společně zpátky k normálu‘

Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s přijetím dotace Středočeského kraje ve výši 129 400 Kč na projekt „Společně zpátky k normálu“ pro ZŠ Veltrusy, příspěvkovou organizaci, ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PRI/046436/2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s poskytnutím finanční spoluúčasti ve výši

30.000 Kč na projektu ZŠ Veltrusy - „Společně zpátky k normálu“, který bude realizován v průběhu roku 2022 ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PRI/046436/2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

9/ Rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2022 v předložené podobě.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

10/ Vstup do spolku KORIDOR D8

Zastupitelé města Veltrusy schvalují vstup města Veltrusy do spolku KORIDOR D8, z. s. společně s předloženými stanovami tohoto spolku.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

11/ Podání žádosti na dotaci OPŽP na svozový automobil (návrh zastupitele J. Luksíka)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na pořízení nové komunální techniky – svozového automobilu.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

12/ Oprava střechy MÚ – schválení Smlouvy o dílo

Zastupitelé města Veltrusy schvalují Smlouvu o dílo na opravu střechy městského úřadu (Palackého č. p. 9) s firmou MAREK VALACH, STAVEBNÍ KLEMPÍŘSTVÍ, IČ 664 08 199, v hodnotě 517.484 Kč bez DPH (626.159 Kč vč. DPH) v předloženém znění.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

13/ Pořízení elektromobilu pro údržbu města

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 3/2022 (5. 2. D) Státního fondu životního prostředí a souhlasí s pořízením užitkového elektromobilu typu L7E.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

14/ Schválení dodavatele dětského hřiště v lokalitě Za kaplí

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje realizaci projektu Unipetrol lidem Vybudování hřiště "Za kaplí" firmou GARTENSTA PLUS s. r. o., IČ: 26689472, Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, v hodnotě do 999.000 Kč bez DPH (tj. do 1.208.790 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu k přípravě smlouvy o dílo a k zajištění vybudování hřiště s touto firmou.

 • Pro: 6
 • Proti: 1 (Ponert)
 • Zdrželi se: 2 (Hrubešová, Krčmová)

15/ ZŠ: investice nad 80 tis. Kč

Zastupitelstvo města bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ o investicích nad 80 tis. Kč.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0