Přehled usnesení zastupitelstva z 38. zasedání (4. 5. 2022)

Přinášíme přehled usnesení z 38. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 4. května 2022.


Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

--------------------------------------------------

38. zasedání 4. 5. 2022

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Krčmová, Luksík, Novák, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomní: Kyselý

1/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Jan Luksík a Barbora Šťastná.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

2/ Schválení programu 38. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání v doplněném znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2022

a/ Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2022 a souhlasí s rozdělením dotací pro jednotlivé oblasti programu dle tabulky č. 1 a tabulky č. 2.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

b/ Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč spolku AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, oprava kabin, údržbu travnatých ploch“ v předložené podobě (část 3 podkladů).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel: 0

c/ Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč spolku SDH Veltrusy, z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2022“ v předložené podobě (část 4 podkladů).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel: 0

d/ Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč spolku TJ Sokol Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ v předložené podobě (část 5 podkladů).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel: 0

4/ Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022 - 2026

Zastupitelstvo města Veltrusy na základě ustanovení § 67 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích (o obecních zřízení) stanovuje počet členů zastupitelstva na volební období 2022 – 2026 na 11 členů.

 • Pro: 9
 • Proti: 1 (Štulík)
 • Zdrželi se: 0

5/ Rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 2/2022 v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Schválení nájemních smluv (Lékařský dům)

a/ Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí s pronajmutím prostor sloužících k podnikání v přízemí „Lékařského domu“ na adrese: Palackého č.p. 117, Veltrusy, který je součástí pozemku st.p.č. 146 a to s nájemcem MUDr. Marie Hájková, s.r.o., IČ: 03574202 za cenu 8.442 Kč měsíčně a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

b/ Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí s pronajmutím prostor sloužících k podnikání v přízemí „Lékařského domu“ na adrese: Palackého č.p. 117, Veltrusy, který je součástí pozemku st.p.č. 146 a to s nájemcem MUDr. Ingeborg Vokálová, s.r.o., IČ: 24144169 za cenu 9.273 Kč měsíčně a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

7/ Žádost o poskytnutí finanční podpory (Zdravotní klaun, o. p. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost organizace Zdravotní klaun, o. p. s. doručenou v březnu 2022 a rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč organizace Zdravotní klaun, o. p. s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ Žádost o individuální finanční příspěvek na pořízení Handbiku (kola pro vozíčkáře)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost pana Jiřího Kolského ze dne 4. 4. 2022 a rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč panu Kolskému a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

9/ Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace na akci „Happening na starém mostě – 7. ročník“ z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 93.100 Kč, tj. 49 % z celkových předpokládaných uznatelných nákladů akce
a pověřuje starostu města Veltrusy uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

10/ Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – podpora základních knihoven

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace na vybavení knihovny technikou z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 65.000 Kč, tj. 89 % z celkových předpokládaných uznatelných nákladů akce
a pověřuje starostu města Veltrusy uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

11/ Pomoc místním podnikatelům - úprava poplatku za ubytování

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje úpravu Vyhlášky 1/2021 o místních poplatcích s platností od 01.05.2022 - úprava poplatku za ubytování na 12 Kč.

 • Pro: 1 (Luksík)
 • Proti: 9
 • Zdrželi se: 0

12/ Komunitní centrum – schválení Dodatku č. 4 (ZL 45 – 53)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020 se spol. KAZIKO a. s. IČO: 26693054 a navýšením ceny zakázky na 18.290.405,41 Kč bez DPH (22.131.390,54 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)

13/ Komunitní centrum – poskytnutí stavebních prací dle §100, odst. 3 Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s využitím § 100, odst. 3 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zadáním stavebních prací a dodávek v rozsahu do 2,3 mil. Kč bez DPH (dle přiloženého rozpočtu s drobnou finanční rezervou) firmě KAZIKO a.s., IČO: 161 89 612.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 3 (Luksík, Novák, Štulík)

14/ VZMR Rekonstrukce střechy Městského úřadu Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zadáním zakázky „Rekonstrukce střechy Městského úřadu Veltrusy“ firmě MAREK VALACH, STAVEBNÍ KLEMPÍŘSTVÍ, IČ 664 08 199, za cenu 517.484 Kč bez DPH (626.159 Kč vč. DPH).

 • Pro: 9
 • Proti: 1 (Štulík)
 • Zdrželi se: 0

15/ VZMR Oprava hřbitovní zdi

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města Veltrusy o zadávání VZMR souhlasí se zadáním zakázky „Oprava hřbitovní zdi“, firmě KAZIKO, a. s., IČO: 266 93 054, za cenu 1.272.291,58 Kč bez DPH (1.539.472,81 Kč vč. DPH) a souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo v předloženém znění.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Luksík)