Přehled usnesení zastupitelstva z 27. zasedání (28. 4. 2021)

Přinášíme přehled usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 28. dubna 2021.

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

--------------------------------------------------

27. zasedání 28. 4. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni:
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Účetní závěrka MŠ za rok 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schvaluje účetní závěrku Mateřské školy za rok 2020 s výsledkem hospodaření +48.644,38 Kč a odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 48.644,38 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Účetní závěrka ZŠ za rok 2020

Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2), písm. o) resp. odst. 4), zákona 128/2000 Sb. zákon o obcích schvaluje účetní závěrku Základní školy Veltrusy za rok 2020 s výsledkem hospodaření +801.069,06 Kč z hlavní činnosti, +23.496 Kč z vedlejší činnosti a souhlasí s převedením kladného hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 801.069,06 Kč do rezervního fondu a z vedlejší činnosti ve výši 23.496 Kč do fondu odměn Základní školy Veltrusy.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Účetní závěrka města za rok 2020

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku města Veltrusy za rok 2020 s výsledkem hospodaření + 10.119.704,35 Kč. Zisk bude použit jako finanční rezerva pro další roky.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a schvaluje závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výrokem: „bez výhrad“.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2021 v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Vyřazení nedokončeného majetku

Zastupitelstvo města schvaluje odepsat jako zmařenou investici nedokončené projekty, ve kterých město aktuálně nemá zájem pokračovat, v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Vyřazení pohledávek z podrozvahy

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zrušení evidence odepsaných starých pohledávek z účtu 905 podrozvahy v předložené podobě.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Žádost o prominutí platby za nájem nebytových prostor

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí platby za pronájem nebytových prostor – provozovny pedikúry (Chotkova 65) za období od 1. 1. 2021 do 17. 1. 2021 a provozovny manikúry v budově pošty (Palackého 97) za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro SH ČMS SDH Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85, písm. c, zákona 128/2000 Sb. zákona o obcích a § 10a odst. 1) písm. c, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech revokuje usnesení č. 8 ze dne 31. 3. 2021 o schválení Smlouvy o zápůjčce s SH ČMS SDH Veltrusy a nově schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci SH ČMS SDH Veltrusy ve výši 100 tis. Kč za účelem pořízení slavnostního historického praporu s termínem vrácení poskytnuté částky do 31. 12. 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

11/ Nájemní smlouvy Nová čp. 668, čp. 669, čp. 670

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000, Zákon o obcích v platném znění schvaluje předloženou nájemní smlouvu.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1111 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 63 m2, řadového domu č. p. 668, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1111, a pozemku parc. č. 125/63 (orná půda) o výměře 299 m2, který tvoří zahradu, vše v k.ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícími nájemníky xxx a xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 5.500 Kč měsíčně.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1110 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2, řadového domu č. p. 669, který se nachází na pozemku st. 1110, pozemku parc. č. 125/62 (orná půda) o výměře 181 m2 a pozemku parc. č. 125/161 (orná půda) o výměře 98 m2, které tvoří zahradu, vše v k.ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícím nájemníkem xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 5.500 Kč měsíčně.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nájem pozemku parc. č. st. 1119 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 65 m2, řadového domu č. p. 670, který se nachází na pozemku parc. č. st. 1109, a  pozemku parc. č. 125/61 (orná půda) o výměře 299 m2, který tvoří zahradu, vše v k. ú. Veltrusy (LV 10001) se stávajícími nájemníky xxx a xxx se stanovenou celkovou výší nájemného 5.500 Kč měsíčně.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

12/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 655/9)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 655/9 ve vlastnictví města.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby jednal s žadatelem o možném pronájmu a jeho podmínkách.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

13/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 780/18)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 780/18 ve vlastnictví města.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

14/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 728/6)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 728/6 ve vlastnictví města.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby jednal s žadateli o možném pronájmu a jeho podmínkách.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

15/ Žádost o směnu pozemků

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků – a to pozemků parc. č. st. 81/1 a parc. č. 71 za pozemek parc. č. st. 71/1.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

16/ Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Happening na starém mostě“ z Programu 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20 % z celkových uznatelných nákladů akce.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

17/ Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova - schválení zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s usnesením města č. 10 ze dne 31. 3. 2021 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“ a to firmu COMMATEL-Uher, s. r. o., Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4, IČO: 27092348, za nabídnutou cenu 4.294.623,27 Kč bez DPH (5.196.494,16 Kč vč. DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

18/ Lékařský dům Veltrusy - schválení dodatku č. 2

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Šťastná, Havlín)

19/ Oprava křižovatky Jungmannova x Žižkova (x Třebízského)

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo s USK, s. r. o., IČO: 271 38 551 na opravu místních komunikací Jungmannova, Třebízského a Žižkova v celkové hodnotě 410.152 Kč bez DPH (496.284 Kč s DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0