Přehled usnesení zastupitelstva z 26. zasedání (31. 3. 2021)

Přinášíme přehled usnesení z 26. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 31. března 2021.

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

--------------------------------------------------

26. zasedání 31. 3. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni:
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 26. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Smlouva o zřízení VB - ulice Žižkova obnova NN - ČEZ Distribuce

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu IE-12-6007317/VB/01 – Obnova sítí NN Žižkova, Veltrusy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Žádost o odkup části pozemku v majetku města (parc. č. 780/18)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí na základě podané žádosti s prodejem části pozemku parc. č. 780/18.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Záměr pronajmout řadové domy čp. 668, 669 a 670 s pozemky užívané jako zahradu parc. č. 125/61, parc. č. 125/62 parc. č. 125/161 a parc. č. 125/63,  vše v k. ú. Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout řadové domy č. p. 668, 669 a 670 v ulici Nová, Veltrusy se zahradami pro bydlení. Domy a zahrady se nacházejí na pozemcích v majetku města st. 1109 o výměře 65 m2, st. 1110 o výměře 64 m2, st. 1111 o výměře 63 m2, parc. č. 125/61 o výměře 299 m2, parc. č. 125/161 o výměře 98 m2, parc. č.125/62 o výměře 181 m2 a parc. č. 125/63 o výměře 299 m2, vše v k. ú. Veltrusy.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 3 (Havlín, Štulík, Volák)

5/ Žádost o finanční podporu (Linka bezpečí, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z. s. ze dne 11. 3. 2021 a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. a souhlasí s podpisem darovací smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Pověření zastupujícího velitele Městské policie Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy ruší ke dni 31. 3. 2021 pověření strážnice Lucie Jandové zastupováním Josefa Mošny v době jeho nepřítomnosti a zároveň zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje s účinností od 1. 4. 2021 odpovědným zástupcem Josefa Mošny v době jeho nepřítomnosti strážníka Bc. Miroslava Maršíka.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Pokyny pro opakované společné jednání o úz. plánu Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s ust. §6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona a v souladu s ust. §50 odst. 1 stavebního zákona pokyny k úpravě dokumentace návrhu územního plánu Veltrusy pro opakované společné jednání.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

8/ Smlouva o zápůjčce – SDH Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou Smlouvu o zápůjčce s SH ČMS SDH Veltrusy, z. s. ve výši 100 tis. Kč za účelem pořízení slavnostního historického praporu s termínem vrácení poskytnuté částky do 15. 12. 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Dotace z Fondů Středočeského kraje – vybavení JSDH

ZM Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva“ s předpokládanými celkovými náklady 57.959 Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 55.061,05 Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

10/ VZMR: Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a Směrnicí města Veltrusy č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k zakázce „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského, Alešova ve Veltrusích“.

Zastupitelstvo města Veltrusy dále schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky ve složení: Ing. Ivan Lipovský, CSc., Bc. Martina Pekárková, Ing. Ludmila Hrubešová.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Štulík)