Přehled usnesení zastupitelstva z 25. zasedání (24. 2. 2021)

Přinášíme přehled usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 24. února 2021.

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

--------------------------------------------------

25. zasedání 24. 2. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert M., Štulík, Šťastná, Volák
Omluveni:
Neomluven: Petr Ponert

1/ Schválení programu 25. zasedání zastupitelstva

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Volba předsedy a členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Ing. Jakuba Andrleho a členy kontrolního výboru Doc. Ing. Lenku Láchovou, Csc. a Michala Koldinského.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Havlín)

3/ Zřízení Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí a změna názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby

Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje k 1. 3. 2021 Výbor pro odpadové hospodářství a životní prostředí, který bude mít 3 členy. Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí Ing. Martina Nováka a jeho členy Mgr. Václavu Víškovou a I ng. Jana Šťastného.  
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje změnu názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby na Výbor pro rozvoj obce a sociální služby.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (Šťastná)

4/ Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 2021“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Havlín, Štulík)

5/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „Zlosyň č. p. 203“ ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu stavby mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 v předloženém znění.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

6/ Souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybavení komunitního centra

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci MAS Přemyslovské střední Čechy v rámci Programu rozvoje venkova, fiche 6 Malé projekty pro obce na vybavení komunitního centra.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

7/ Grantový program města na rok 2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2021.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Dotace na akci „Výsadba stromů ve Veltrusích“ – smlouva o poskytnutí podpory

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy č. 1190900502 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Výsadba stromů ve Veltrusích“.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0