Přehled usnesení z 32. zasedání zastupitelstva (29. 9. 2021)

Přinášíme přehled usnesení z 32. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 29. září 2021.


Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

--------------------------------------------------

32. zasedání 29. 9. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Novák, Ponert, Štulík, Volák
Nepřítomni: Šťastná, Havlín, Krčmová

1/ Schválení programu 32. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Richard Kyselý a Martin Ponert.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2021 v předložené podobě.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na adrese Palackého 117 (ČEZ Distribuce, a. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na adrese Palackého 117 (parc. č. 146) do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOB01_4121853096, číslo: 21_SOB01_4121853126, číslo: 21_SOB01_4121853131, číslo: 21_SOB01_4121853136 a číslo: 21_SOB01_4121853141.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Záměr prodat části pozemků parc. č. 125/2 a 125/150 v ulici U Stadionu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vyhlášení záměru prodat část pozemku v majetku města parc. č. 125/2 a část pozemku parc. č. 125/150, které budou následně rozděleny na pozemky parc. č. 125/170, parc. č. 125/171, parc. č. 125/172, parc. č. 125/173 a parc. č. 124/54, vše v k. ú. Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Lékařský dům – změna ceny díla, prodloužení termínu dokončení stavby

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 se spol. Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO: 63324043.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ VZMR: Dodávka výtahu do lékařského domu

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schvaluje předloženou smlouvu o dílo na dodávku výtahu do lékařského domu s firmou Uniwel stavby, s. r. o. IČO 63324043, a to v hodnotě 747.393,75 Kč bez DPH (904.346,44 Kč vč. DPH).

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

8/ Lékařský dům – stavební práce v podkroví

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s rozšířením objednávky na dodávky a práce v 2. NP budoucího Lékařského domu o 278.469,22 Kč bez DPH (336.947,76 Kč vč. DPH) s firmou Uniwel stavby, s. r. o. IČO 63324043.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

9/ Výběr svozové firmy na likvidaci odpadů na období 2022-25

Zastupitelstvo města Veltrusy, v souladu s § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s písm. d); odst. 1; § 4 zákona 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění, schvaluje znění veřejné zakázky "Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy 2021" v předložené podobě a pověřuje starostu města k její realizaci.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0