Přehled usnesení z 31. zasedání zastupitelstva (1. 9. 2021)

Přinášíme přehled usnesení z 31. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 1. září 2021.

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

--------------------------------------------------

31. zasedání 1. 9. 2021

Přítomni: Andrle, Bělková, Havlín, Hrubešová, Krčmová, Novák, Ponert, Štulík, Šťastná, Volák
Nepřítomni: Kyselý

1/ Schválení programu 31. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Ověřením zápisu jsou pověřeni Jakub Andrle a Vladimír Štulík.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Úprava školského obvodu ZŠ Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje – od školního roku 2022/2023 - zrušení školského obvodu ZŠ Veltrusy, přísp. org. pro obce Vraňany, Spomyšl a Jeviněves a dále omezení školského obvodu ZŠ Veltrusy, přísp. org. pro obec Nelahozeves, kde bude ponechán školský obvod jen na 2. stupeň a to pro k.ú. Podhořany a pro k.ú. Nelahozeves ulice Nádražní, Příčná, Zahradní, Nová, Vltavská, Zagarolská od křižovatky se silnicí II/608 až k autobusové zastávce ‚Nelahozeves, Tukové závody‘, pro obec Nová Ves, kde bude ponechán školský obvod jen na 2. stupeň, s výjimkou Miřejovic, kde bude ponechán školský obvod i pro 1. stupeň, a pro obec Vojkovice, kde bude ponechán školský obvod jen pro 2. stupeň. Zastupitelstvo města pověřuje vedení města k jednání s dotčenými obcemi v rozsahu uvedeného omezení.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Novák)
 • Zdrželi se: 1 (Štulík)

4/ Žádost o odkup pozemku v majetku města (parc. č. 433/284)

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku ve vlastnictví města parc. č. 433/284 v k.ú. Veltrusy z důvodu platné pachtovní smlouvy.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Lékařský dům – Dodatek č. 4

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby zakázky ‚Lékařský dům – Veltrusy‘ do 30. 9. 2021 a s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.9.2020 se společností Uniwel STAVBY, s. r. o., IČO 63324043.

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Lékařský dům – Výtah

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s dodáním a instalací výtahu do budoucího Lékařského domu dle cenové nabídky firmy Uniwel STAVBY, s.r.o., IČO 63324043, a to v hodnotě 747.393,75 Kč bez DPH (904.346,44 Kč vč. DPH).

 • Pro: 10
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

7/ Seifertova/Třebízského/Alešova – SoD Dodatek č. 2

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předložený Dodatek č. 2 s firmou Commatel-Uher, s. r. o. ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 2 (Havlín, Štulík)