Volby do Evropského parlamentu 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Na základě rozhodnutí Rady Evropské unie se ve dnech 24. a 25. května 2019 na území České republiky budou konat volby do Evropského parlamentu. Tyto volby ve čtvrtek 17. ledna 2019 vyhlásil prezident České republiky ve Sbírce zákonů. Podrobné informace k volbám naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR

DNY VOLEB: 

První den voleb - v pátek 24. 5. 2019 - proběhne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin,
Druhý den voleb - v sobotu 25. 5. 2019 - proběhne hlasování od 8:00 do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 25. 5. 2019 ihned po uzavření volebních místností.

Každý volič může ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tzn. 10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Seznam voličů vede obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu. Občan jiného státu Evropské unie, který má právo hlasovat a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu z dodatku stálého seznamu voličů u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. 4. 2019.   

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. 

Dva dny přede dnem voleb, tj. 22. 5. 2019, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb, tzn. od 17. 1. 2019 může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Vyhotovené voličské průkazy se budou vydávat až od čtvrtka 9. 5. 2019.

Volič může o voličský průkaz požádat osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 22. 5. 2019 do 16:00.

Žádost o voličský průkaz (viz formulář) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 17. 5. 2019. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí (viz formulář) s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.  

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.     

Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do Evropského parlamentu, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán anebo požádat na zastupitelském úřadu o vydání voličského průkazu, avšak volit může pouze na území České republiky.

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat:

  1. na základě zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - voliči, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý pobytu nebo přechodný pobyt na území ČR, popřípadě nemůžou z důvodů, že jsou ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do seznamu voličů, obecnímu úřadu nejpozději 20 dnů před volbami (tj. 4. května 2019 do 16:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

  2. na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz Voličské průkazy).

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří voličům po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.         

VOLBY DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad i v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze ve volebním okrsku dle trvalého pobytu, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 21. 5. 2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

 

DOKUMENTY MĚSTA