Přehled usnesení z 9. zasedání zastupitelstva (2. 8. 2023)

Přinášíme přehled usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 2. srpna 2023.

9. zasedání 2. 8. 2023

Přítomni: Bělková, Hrubešová, Kohout, Koldinský, Krčmová, Machová, Novák, Víšková, Volák
Nepřítomen: Dekastello, Koldinský, Pražák

1/ Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 9. zasedání.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Ludmilu Hrubešovou a zastupitele Martina Nováka ověřovateli 9. zápisu ze dne 2. 8. 2023.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 118/2

Zastupitelstvo města Veltrusy nevyhovuje žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 118/2 v k. ú. Veltrusy ze dne 12. 6. 2023 (MUV-1863/2023).

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Žádost o finanční podporu na “XV. Miřejovické půlení 2023”

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč spolku „MARATON KLUB MIŘEJOVICE, z. s.“ a
 • souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje přijetí dotace na pořízení přetlakového ventilátoru s vodní tryskou, světlem a síťkou pro generování lehké pěny z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu akceschopnosti jednotek SDH obcí z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 46.925 Kč, tj. 50 % z celkových předpokládaných uznatelných nákladů akce
 • a pověřuje starostu města Veltrusy uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu a stavby protipovodňového opatření (Povodí Vltavy, s.p.)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu a stavby protipovodňového opatření uzavřené dne 10. 10. 2012 s Povodím Vltavy, s.p. a pověřuje starostu města Veltrusy Filipa Voláka podpisem tohoto dodatku.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Podání žádosti o převod nemovitostí do majetku města od ÚZSVM

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje podání žádosti o převod vlastnických práv z České republiky jednající prostřednictvím ÚZSVM pro Město Veltrusy u těchto nemovitých věcí: budova bez čp/če ležící na pozemku parc. č. 163/2 vč. předmětného pozemku, budova bez čp/če ležící na pozemku parc. č. st. 1053 vč. předmětného pozemku, pozemky parc. č. 951/2, 951/3, 951/4, 951/8, 951/9, 964/1, budova bez čp/če ležící na pozemku parc. č. 1054 vč. předmětného pozemku, a pozemek parc. č. 790
 • a pověřuje místostarostu města Veltrusy Lukáše Kohouta podpisem žádosti na ÚZSVM nejpozději do  31. 8. 2023

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Záměr na směnu pozemků mezi NPÚ a městem Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy

 • schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků ve vlastnictví města Veltrusy:
 1. pozemku parc. č. 1065/16 o výměře 74 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
 2. a části pozemku o výměře cca 248 m2 z pozemku 1065/3 o celkové výměře 993 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k. ú. Veltrusy,

za pozemky ve vlastnictví České republiky, s nimiž je oprávněn hospodařit Národní památkový ústav:

 1. část pozemku o výměře cca 77 m2 z pozemku 923/2 o celkové výměře 2.408 m2 (zahrada),
 2. část pozemku o výměře cca 77 m2 z pozemku 923/3 o celkové výměře 537 m2 (zahrada),
 3. pozemek 923/4 o celkové výměře 110 m2 (ostatní plocha – silnice)
 4. a část pozemku o výměře cca 29 m2 z pozemku 1057 o celkové výměře 41.180 m2 (ostatní plocha – zeleň).
 • a pověřuje místostarostu města Veltrusy Lukáše Kohouta k podpisu a zveřejnění tohoto záměru.

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0