Přehled usnesení z 20. zasedání zastupitelstva (2. 9. 2020)

Přinášíme přehled usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 2. září 2020.

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Usnesení zastupitelstva 2018-22.

Přehled usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města

 • Přítomni: Andrle, Bělková, Hrubešová, Novák, Ponert Martin, Štulík, Šťastná, Volák
 • Omluveni: Havlín, Krčmová, Ponert Petr

1/ Schválení programu

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 20. zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

2/ Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ve školním bytě

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo podanou žádost o prodloužení nájemní smlouvy a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na služební byt v ZŠ Veltrusy s učitelkou do 31. 7. 2021 a s uvedenou změnou výše nájmu (4.000 Kč/měs.).

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

3/ Změna počtu členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí odstoupení Jakuba Andrleho z funkce člena kontrolního výboru a Bronislava Havlína z funkce předsedy kontrolního výboru.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

4/ Záměr pronájmu nemovitosti č. p. 187 (hřbitovního domku)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 216/1 (o výměře 201 m2), jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č. p./č. e. (garáž), v k. ú. Veltrusy (LV 10001), ukládá starostovi záměr zveřejnit a pověřuje starostu výběrem vhodného nájemce a přípravou nájemní smlouvy na pronájem předmětných nemovitých věcí. Záměr je přílohou tohoto usnesení.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

5/ Koncepce rozvoje dětských hřišť městě Veltrusy

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou Koncepci rozvoje dětských hřišť ve městě Veltrusy.

 • Pro: 6
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 2 (Hrubešová, M. Ponert)

6/ Komunitní centrum – Dokumentace realizace stavby

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č. 1/2020 (bod 2, čl. V.) o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby projektu „Komunitní centrum Veltrusy“ (etapa I a etapa II)  Atelieru Hoffman – Ing. arch. Patrik Hoffman, IČO: 66406366, v hodnotě 613.950 Kč bez DPH (742.880 Kč vč. DPH).

 • Pro: 7
 • Proti: 1 (Štulík)
 • Zdržel/a se: 0

7/ Dokončení komunikací kolem hřbitova

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a Směrnicí města Veltrusy č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na projektové a stavební práce k zakázce „Dokončení komunikací Za Kaplí - komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání ve Veltrusích”.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

8/ Chodník okolo zahradnického centra

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí záměr Zahradnictví Jelínek a nabídku ke spolupráci.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0

9/ Zrušení sportovního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o zrušení sportovního výboru.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 1 (M. Ponert)

10/ Přijetí daru od společnosti AVE Kralupy s. r. o.

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí přijetí daru od společnosti AVE Kralupy s. r. o. v hodnotě 70.000 Kč.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdržel/a se: 0