POZVÁNKA: 25. září 2023 - 2. veřejné projednání návrhu územního plánu

Druhé veřejné projednání návrhu Územního plánu Veltrusy se uskuteční dne 25.09.2023 v 18:00 hodin v Hasičském domě, Seifertova 488, 27746 Veltrusy.

Nahlížení do návrhu územního plánu:

 • Návrh Územního plánu je k veřejnému nahlédnutí od 22.08.2023 do 02.10.2023 (včetně).
 • Do návrhu Územního plánu Veltrusy bude možné nahlížet
  • v tištěné podobě
   • u pořizovatele na Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, v kanceláři č. 221 ve 2. patře, vždy v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto:
    • Pondělí a středa 8:00 - 17:00,
    • Čtvrtek 12:00 - 15:00
   • a dále na Městském úřadě Veltrusy v pracovních dnech
  • a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup

Uplatnění námitek a připomínek

 • Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. 02.10.2023 (včetně), může každý uplatnit své písemné připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
 • Dotčenými osobami jsou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.
 • K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží
 • Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují k návrhu Územního plánu Veltrusy písemně, v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 stavebního zákona a musejí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.