Od roku 2020 platí nová vyhláška o poplatcích

Od nového roku platí nová obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2019, která stanovuje novou výši poplatku za psa, další změnou je i zcela nový místní poplatek z pobytu.

1. Poplatek ze psů

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

  1. za prvního psa 250 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí ročně:

  1. za prvního psa 200 Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250 Kč

Poplatek ze psů je splatný vždy do 31. 3. každého roku.

2. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Výpis všech sazeb najdete na stránkách 4 a 5 vyhlášky.

Nově se zavádí poplatek za umístění stavebního zařízení, skládek a výkopů apod. pro liniové stavby (plynovod, vodovod, kabelizaci tel. sítě apod.) ve výši 5 Kč/m2/den.

3. Poplatek ze vstupného

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:

  1. prodejní akce (burzy, tržiště, aukce) 20 %
  2. kulturní akce erotického charakteru a striptýzy 20 %

Poplatek ze vstupného je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce.

4. Poplatek z pobytu

Sazba poplatku z pobytu činí:

  1. 15 Kč v období od 1.1.2020 do 31.12.2020
  2. 30 Kč v období od 1.1.2021

za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce poplatku je povinen odvést vybraný poplatek z pobytu správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Plátce je povinen ohlásit zahájení činnosti (poskytování pobytu za úplatu) do 30 dnů od jejího zahájení, případně do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, jestliže byla činnost zahájena již dříve. Po ukončení činnosti musí tuto skutečnost plátce nahlásit do 15 dnů.

Poplatek z pobytu nahrazuje bývalý místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity.