Město má nové vyhlášky o odpadech

Zastupitelstvo města schválilo 20. 12. 2017 nové Obecně závazné vyhlášky (OZV) týkající se nakládání s odpady. Hlavní změnou je úprava výše poplatku, systém placení se prozatím nezmění.

Svoz odpadu bude od roku 2018 provádět nově sdružení FCC Česká republika, s. r. o. a SUEZ Využití zdrojů, a. s. Vzhledem k novým smluvním podmínkám a zdražení služeb vznikla nutnost aktualizace obecně závazných vyhlášek týkajících se právě nakládání s odpadem a výše poplatků za jeho svoz. Obě nové vyhlášky nabývají účinnosti 5. ledna 2018. Jejich kompletní znění nejdete na těchto odkazech:

  1. OZV č. 1/2017 o systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Veltrusy (původně č. 6/2003)

V této „systémové“ vyhlášce najdete vysvětlení základních pojmů, informace o třídění odpadu, sběrných nádobách a místech určených k odkládání odpadů, frekvenci svozu a nakládání se stavebním odpadem.

V ceně za svoz odpadu se podle nové smlouvy zohlední váha odvezeného směsného odpadu a počet vyvezených popelnic. Občané tedy mohou sami velkou měrou ovlivnit její výši – správným tříděním a (prozatím dobrovolnou, v poplatku nezohledněnou) volbou vyvezení své popelnice jednou za 14 dní. Čím méně směsného odpadu a čím menší počet popelnic bude vyvezen, tím nižší budou náklady. Město Veltrusy svoz odpadu již nyní dlouhodobě výrazně dotuje, další zdražení služeb je tedy potřeba řešit navýšením místního poplatku (poplatek řeší OZV č. 2/2017).

Informace k třídění odpadu najdete na webu města.

  1. OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (původně č. 1/2013)

Ve vyhlášce o místním poplatku hledejte informace k ohlašovací povinnosti (pro nové občany, stávající poplatníci ji mají splněnou z předchozích let), o sazbě poplatku, osvobození od něj, o úlevách na poplatku, či jeho splatnosti.

Systém placení poplatků zůstane pro rok 2018 stejný jako dosud, rok 2018 bude pojat jako přechodný. Dojde ovšem k navýšení poplatku:

  • Fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě zaplatí nově 600 Kč.
  • Děti do 4 let věku zaplatí nově 300 Kč ročně.

Splatnost poplatku pro rok 2018 je do 30. března 2018.