Kácení topolů v ul. Maršála Rybalka

Topoly pod náměstím jsou káceny pracovníky pověřenými společností ČEZ Distribuce, a. s. Důvodem je zásah stromů do ochranného pásma nadzemního elektrického vedení.

ČEZ Distribuce vydala obecné upozornění, kde vyzývá vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce. V případě, že tak neučiní vlastník pozemku, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu (v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m, rozsah ochranného pásma u vedení vysokého napětí je u vedení bez izolace 7 m na každou stranu od vedení).

ČEZ distribuce tak koná na základě pověření zakotveném v §25, odstavci 2, písmeni g) zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon. Toto ustanovení umožňuje správci sítě odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb., § 8, odstavec 2) umožňuje kácet dřeviny bez povolení orgánu ochrany přírody, pokud k odstraňování dřevin dochází v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy prováděném při provozování této soustavy. Kácení pak stačí oznámit písemně nejméně 15 dní předem orgánu ochrany přírody.

Výzva má obecnou povahu, nebyly v ní specifikovány konkrétní pozemky, kterých se záležitost týká, platí pro celé katastrální území Veltrus po celé období vegetačního klidu. Jestliže některý z vlastníků pozemků, kterých se výzva týká, nesouhlasí s provedením zásahu, je nezbytné, aby kontaktoval přímo ČEZ Distribuci a domluvil se s nimi na dalším postupu.

Výzva je zároveň považována za oznámení orgánu ochrany přírody dle výše uvedeného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ČEZ postupuje v souladu s platnou legislativou. Náklady spojené s kácením jdou za správcem sítě, tedy za ČEZ Distribuce.