Jak volit?

Komunální a senátní volby se blíží - budou se konat již 23. a 24. září 2022 ve výstavní síni na městském úřadě. V pátek můžete volit od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Jak volit?

Volby do zastupitelstva města se letos uskuteční spolu s prvním kolem senátních voleb. Znamená to, že voliči dostanou do svých schránek hned dvoje volební lístky (šedé a žluté). Dorazit by měly na adresu trvalého bydliště nejpozději tři dny před termínem voleb. 

Jak se volí zastupitelstvo?

Volič obdrží pouze jeden hlasovací lístek, jeho barva i barva úřední obálky je ŠEDÁ. Volič má k dispozici tolik hlasů, kolik je ve městě členů zastupitelstva, v našem případě tedy 11. Pro platnost hlasu je nutné KŘÍŽKOVAT.

Způsobů volby je několik:

  1. Volič zakřížkuje maximálně jednu politickou stranu. Hlasy dostává všech 11 kandidátů označené strany.
  2. Pakliže s pořadím kandidátů strany volič nesouhlasí, ale s programem strany ano, je možné křížkovat jednotlivé kandidáty a tím je posunout na vyšší místa na kandidátce. V tomto případě ale nekřížkujte stranu/hnutí (v případě zakřížkované strany a současně označených konkrétních kandidátů v rámci téže strany se k preferenčním hlasům nepřihlíží). Je potřeba počítat s tím, že nevyužité hlasy propadají.
  3. Pokud chcete volit konkrétní osobnosti napříč stranami, jednoduše označíte křížkem jednotlivé kandidáty (maximálně 11!). Každý tím získá jeden hlas. Pokud označíte kandidátů méně než 11, počítají se jen využité křížky a ostatní hlasy propadají. Pokud označíte více než 11 kandidátů, Váš hlasovací lístek bude neplatný.
  4. Křížkování strany a jednotlivců lze rovněž kombinovat. Volič zakřížkuje JEDNU stranu a k tomu několik kandidátů z jiných stran. Strana potom dostane tolik hlasů, kolik zbývá do 11, aby volič využil maximum ze svých 11 hlasů. Pokud tedy zakřížkujete např. 5 osobností z různých stran a k tomu ještě jinou stranu, dostane pak prvních šest kandidátů z této strany po jednom hlase.

Kdy se stává volební lístek neplatným?

Křížkujete-li jednotlivé osobnosti, nesmíte překročit počet 11. Pokud křížkujete stranu, pak maximálně jednu. V opačných případech váš hlasovací lístek nebude platný. Pochopitelně i prázdný lístek je neplatný. Neplatí ani lístek označený „fajfkami“ či kroužky.

Přenosná urna

Ze závažných zdravotních důvodů lze požádat o přenosnou urnu – buď městský úřad, nebo v den voleb přímo volební komisi.

Voličský průkaz

V komunálních volbách lze hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. Pro tyto volby se nevydává voličský průkaz. Není možné hlasování ze zahraničí.

Prezentaci jednotlivých kandidátek najdete brzy ve svých schránkách.

Jak se volí senátor?

Hlasovací lístky i úřední obálka jsou ŽLUTÉ, každý kandidát svůj hlasovací lístek. Volič musí vložit do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek nijak ho neupravuje.

Senátorem je zvolen kandidát, který ve svém obvodu získá od voličů 50 % hlasů. Pokud žádný z kandidátů nezíská 50 %, koná se druhé kolo. Do něj postupují už jen první dva kandidáti a vítězí ten, který získá větší počet hlasů. Za volební obvod Mělník končí mandát Petru Holečkovi.

Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 30. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 1. října od 8 do 14 hodin. Při druhé kole obdrží volič sadu volebních lístků až ve volební místnosti.

Voličský průkaz

Ve volbách do Senátu je možné o voličský průkaz požádat, opravňuje však k hlasování pouze v rámci senátního obvodu, v němž má volič trvalé bydliště. O průkaz je možné zažádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Žádost je možné podat v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Doručení úřadu musí proběhnout do 16. září 2022. Možná je také osobní žádost, a to do 21. září 2022 do 16:00 hodin, kdy se volič dostaví na úřad a prokáže svou totožnost. Není možné hlasování ze zahraničí.

Bez drive-in

Letošní volby se budou nakonec konat bez možnosti volit z auta. 

Nyní již nezbývá než popřát šťastnou ruku při výběru našich budoucích zástupců.