Aktuálně k územnímu plánu ...

Vzhledem k dotazům při schvalování zadání na zastupitelstvu dne 29. března 2017 uvádíme následující informace. Viz níže.

Podněty od občanů k územnímu plánu byly sbírány nadstandardním způsobem (tzn. nad povinný rámec daný stavebním zákonem), a to na základě městem zvoleného (vstřícného) přístupu. Podněty byly sbírány ve dvou vlnách - první proběhla na podzim 2016, druhá měla uzávěrku 3.

března 2017. Sběr podnětů v druhé vlně probíhal paralelně s připomínkováním návrhu zadání (ve lhůtě do 2. března 2017), což už je "oficiální" etapa územní plánu dle stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že druhá vlna podnětů a připomínkování návrhu zadání probíhaly paralelně, nemohly se podněty z druhé vlny dostat do návrhu zadání. Do něho se dostaly pouze připomínky k návrhu zadání, jež přišly od občanů dvě. Pokud by podněty z druhé vlny byly do návrhu zadání zařazeny, muselo by se jeho připomínkování opakovat, došlo by tak ke zdržení prací na územním plánu.

Ujišťujeme občany, že zpracovatelé územního plánu všechny obdržené podněty prověří a dle jejich vhodnosti do územního plánu zařadí. Zadání územního plánu bylo na zmíněném zastupitelstvu schváleno, dalším krokem je již vlastní návrh územního plánu, kde bude řešeno konkrétní využití všech pozemků ve správním území města Veltrusy. Tento návrh bude zveřejněn a bude k němu uspořádána beseda stejně jako k doplňujícím průzkumům a rozborům a návrhu zadání. O konání besedy bude veřejnost včas informována.

Mgr. Filip Volák, starosta
Mgr. David Třešňák, zpracovatel ÚP